Samundervisning och dess inverkan på arbetsbelastningen : en kvalitativ studie om lärares upplevelser inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283940
Julkaisun nimi: Samundervisning och dess inverkan på arbetsbelastningen : en kvalitativ studie om lärares upplevelser inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
Toissijainen nimi: Co- teaching and its impact on the workload : a qualitative study of teachers' experiences in Swedish speaking basic education
Tekijä: Laitinen, Kaisa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283940
http://hdl.handle.net/10138/335797
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Opintosuunta: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Tiivistelmä: Finnish teachers’ workload has been high for a long time and because of the Covid- 19 pandemic their workload has further grown (Eskonen, 2018; FSL, 2019; Korkeakivi, 2018; Kröger, 2020; OAJ, 2018a; OAJ, 2018b; OAJ, 2020; Råholm, 2020). Which means that the Finnish teachers’ heavy workload is an issue that needs to be solved. Previous studies have shown that co- teaching can have a positive impact on teachers’ workload (Ahtiainen et al., 2011, s. 36–37; Pulkkinen & Rytivaara, 2015, s. 9; Walther-Thomas, 1997, s. 401). Therefore, the aim of this study is to form an understanding of teachers’ experiences of co- teaching and its impact on their workload in basic education. The participants of the study consisted of 24 teachers in basic education in Swedish speaking schools in Finland. The data collection was done through qualitative surveys in an electronic format. The data was analyzed by using thematic analysis. The teachers in the study experienced that they, through the co- teaching partnership, had more social support, could share their work responsibilities and learn from each other. In addition to this, the participants experienced that they had better opportunities to form an inclusive and differentiated classroom through co-teaching. Therefore, co- teaching can lessen teachers’ workload. Although, the participants of the study also experienced lack of resources, as well as conflicts and an unfair work distribution in the co-teaching partnership. Through this, co- teaching can also lead to a greater workload. Lastly, the teachers in the study also experienced that resources, good collaboration and positive attitudes towards co-teaching promotes the use of co- teaching. Consequently, lack of recourses, poor collaboration and negative attitudes hinders the use of successful co- teaching. However, some teachers experienced that there is nothing that hinders the use of co- teaching.Lärares arbetsbelastning har länge varit hög i Finland, i och med covid- 19 pandemin har den ökat ytterligare (Eskonen, 2018; FSL, 2019; Hakanen et al., 2006; Korkeakivi, 2018; Kröger, 2020; Niemi & Kousa, 2020; OAJ, 2018a; OAJ, 2018b; OAJ, 2020; Råholm, 2020). Därmed är de finländska lärarnas höga arbetsbelastning ett problem som måste lösas. Tidigare studier har visat att samundervisning kan ha en positiv inverkan på lärares arbetsbelastning (Ahtiainen et al., 2011, s. 36–37; Pulkkinen & Rytivaara, 2015, s. 9; Walther-Thomas, 1997, s. 401). Således är studiens syfte att skapa förståelse för lärares upplevelser om samundervisning och dess inverkan på arbetsbelastningen inom den grundläggande utbildningen. I studien deltog 24 lärare inom den grundläggande utbildningen i svenskspråkiga skolor i Finland. Materialinsamlingen genomfördes med en kvalitativ enkät i elektroniskt format som bestod av sju öppna frågor. Som analysmetod användes tematisk innehållsanalys. Lärarna i studien upplevde att de får ett större socialt stöd, kan dela på ansvaret i arbetet och kan lära sig av varandra genom samundervisningspartnerskapet. Därtill upplevde lärarna i studien att de genom samundervisning har en större möjlighet till inkludering och differentiering. På så vis minskar lärarnas arbetsbelastning genom samundervisning. Lärarna i studien upplevde dock även att resursbrist, samt konflikter och en ojämn arbetsfördelning i samundervisningspartnerskapet förekommer. Under dessa bristfälliga omständigheter kan samundervisningen leda till en högre arbetsbelastning. Slutligen upplevde lärarna att resurser, ett gott samarbete mellan samundervisningsparterna och goda attityder till samundervisning främjar användandet av samundervisning. Brist på resurser, ett svagt samarbete och dåliga attityder förhindrar därmed användandet av en lyckad samundervisning. Vissa lärare upplevde dock att det inte finns hinder för användandet av samundervisning.
Avainsanat: samundervisning
arbetsbelastning
lärare
grundläggande utbildning


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot