Lukiolaisten perfektionismin ja opiskelu-uupumuksen yhteys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283941
Title: Lukiolaisten perfektionismin ja opiskelu-uupumuksen yhteys
Alternative title: The relationship between perfectionism and school burnout among general upper secondary school students
Author: Hermansson, Noora-Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283941
http://hdl.handle.net/10138/335798
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Lukiokoulutukseen on kohdistunut useita uudistuksia viime vuosien aikana. Samaan aikaan lukiolaisten opiskelu-uupumus on lisääntynyt. Joidenkin näistä uudistuksista, kuten esimerkiksi korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen on pelätty asettavan jo valmiiksi kuormittuneille lukiolaisille vain lisää paineita. Ehkä he kokevat paineita suoriutua täydellisesti opinnoissaan. Tämän tutkimuksen tarkoitus olikin tutkia lukiolaisten perfektionismin ja opiskelu-uupumuksen yhteyttä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten eri taustatekijät olivat yhteydessä lukiolaisten perfektionismiin ja opiskelu-uupumukseen. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin, miten lukiolaisten perfektionismi ja opiskelu-uupumus selittivät ja ennustivat toisiaan nämä taustatekijät huomioiden. Myös eroja lukiolaisten perfektionismissa ja opiskelu-uupumuksessa suhteessa eri taustatekijöihin tarkasteltiin. Menetelmät. Aineisto kerättiin e-kyselylomakkeen avulla, johon vastasi 111 lukiolaista kahdesta uusimaalaisesta lukiosta. Aineisto analysoitiin SPSS Statistics 27.0 –ohjelmistolla. Lukiolaisten perfektionismin ja opiskelu-uupumuksen yhteyttä, sekä niiden yhteyttä eri taustatekijöihin tutkittiin tarkastelemalla niiden välisiä korrelaatioita. Miten perfektionismi ja opiskelu-uupumus selittivät ja ennustivat toisiaan eri taustatekijät huomioiden, selvitettiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. Lukiolaisten perfektionismin ja opiskelu-uupumuksen eroja suhteessa eri taustatekijöihin tutkittiin puolestaan muun muassa varianssianalyysilla (ANOVA) sekä t-testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Lukiolaisten perfektionismi ja opiskelu-uupumus olivat positiivisessa yhteydessä, mutta perfektionistiset huolet selkeästi voimakkaammin, kuin perfektionistiset pyrkimykset. Taustatekijöistä naispuolisuus ja erityisopetuksen tai muun opiskelun tuen tarpeen kokeminen olivat positiivisessa yhteydessä lukiolaisten perfektionistisiin huoliin ja opiskelu-uupumukseen huoltajien korkeakoulutuksen ollessa niihin negatiivisessa yhteydessä. Esimerkiksi uupumusasteista väsymystä ennusti vahvinten perfektionistiset huolet ja naispuolisuus. Lisäksi esimerkiksi tytöt raportoivat poikia enemmän perfektionistisia huolia ja opiskelu-uupumusta. Opiskelu-uupumuksen ehkäisemisessä tulisikin huomioida myös perfektionismi.Goals. The general upper secondary school (high school) has faced several reforms lately. Meanwhile high school students’ school burnout has increased. Some of the reforms, for example, the student admissions reform in higher education institutions, has been feared to put even more pressure on the already exhausted high school students. Perhaps they may experience pressure to perform perfectly in their studies. The purpose of this study was to explore the relationship between high school students’ perfectionism and school burnout. The study examined the connection between high school students’ perfectionism, school burnout and some background factors. It also analyzed how the students’ perfectionism and school burnout explained and predicted each other taking the background factors into account. Differences in the students’ perfectionism and school burnout in relation to different background factors were also examined. Methods. The research data was collected with an online survey, which was answered by 111 students from two high schools in Uusimaa. The data was analyzed with SPSS Statistics 27.0. The relationship between the students’ perfectionism and school burnout, as well as their relationship with some background factors were studied by exploring their correlations. How the students’ perfectionism and school burnout explained and predicted each other, taking the background factors into account, was analyzed with linear regression analysis. To study differences in the students’ perfectionism and school burnout in relation to some background factors, variance analysis (ANOVA) and the t-test, among others, were used. Results and conclusions. High school students’ perfectionism and school burnout correlated positively, but the connection was stronger with perfectionistic concerns than perfectionistic strivings. Being female and experiencing the need of special education or other support for learning were positively correlated with perfectionistic concerns and school burnout, while higher education of the students’ caretakers was negatively correlated with them. The strongest predictors for, for example, school-related exhaustion were perfectionistic concerns and being female. In addition, for example, girls reported more perfectionistic concerns and school burnout than boys. Thus, perfectionism should be taken into account in the prevention of school burnout.
Subject: perfektionismi
opiskelu-uupumus
lukio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hermansson_Noora-Sofia_Pro_gradu_2021.pdf 1.549Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record