Mineral supply in Viiankiaapa mire during the Holocene : evidenced by geochemistry and ash content

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283943
Julkaisun nimi: Mineral supply in Viiankiaapa mire during the Holocene : evidenced by geochemistry and ash content
Tekijä: Takalo, Mimmi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283943
http://hdl.handle.net/10138/335806
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
Master's Programme in Geology and Geophysics
Magisterprogrammet i geologi och geofysik
Opintosuunta: Hydrogeologia ja ympäristögeologia
Hydrogeology and Environmental Geology
Hydrogeologi och miljögeologi
Tiivistelmä: Vuonna 2011 Anglo American julkisti lupaavan multimetallimalmilöydön Sodankylässä, Pohjois-Suomessa. Malmi on nimetty Sakattimalmiksi, läheisen lammen mukaan. Malmilöydös on Viiankiaapa-suon alla, joka kuuluu kansalliseen suonsuojeluohjelmaan ja Natura 2000-ohjelmaan. Suon läntisellä puolella virtaa Kitinen-joki, jonka tiedetään tulvineen ja tuoneen mineraaliainesta suolle. Mahdollisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi on tärkeää tietää suon nykyinen tila. Tutkimusalue sijaitsee Viiankiaavan eteläosassa ja koostuu kahdeksasta turvenäytepisteestä. Alueen pohjasedimentin tyyppi määritettiin maatutkaprofiileilla, jotka kulkivat näytepisteiden kautta. Suolle kulkeutuneen mineraaliaineksen määrittämiseksi geokemialliseen analyysiin valittiin (Na, Mg, Al, S, P, K, Ca, Mn ja Fe). Lisäksi määriteltiin turpeen tuhkapitoisuus. Kitisen läheisyys on vaikuttanut voimakkaasti alueen pohjasedimenttiin. Fluviaaliset kanavat ovat erodoineet viimeisimmän jääkauden aikana kerrostunutta moreenia. Alueen itäosassa on mahdollisesti eolista hiekkaa. Fluviaalikanavien erodoimiin syvänteisiin on kerrostunut järvimutaa tyypillisesti alle 179 m m.p.y. Turpeen geokemian indikoi suolle kulkeutuneen mineraaliainesmäärän olleen suurempaa suon alkuvaiheessa. Viiankiaavan itäpuolella mineraaliaineksen määrä on vähentynyt huomattavasti, kun taas suon keskiosissa määrä on pysynyt suurena koko Holoseenin ajan. Kitisen tulvat ovat olleet Viiankiaavan päämineraaliaineksen lähde. Mineraaliaineksen laskun viittaa tulvien määrän vähenneen ja normaalien tulvien peittävän alleen pienempiä alueita. Suon ylin 30 cm on hyvin märkää ja huonosti maatunutta, mikä heijastaa vedenpinnan nousua suolla ja joessa. Kaksi moderniksi määritettyä ajoitusnäytettä viittaa pintaturpeen kerrostuneen lyhyessä ajassa. Suo on siirtymisvaiheessa ja nykyiset ja ennustetut muutokset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan Viiankiaavan hydrologiaan ja ravinteisuuteen.In 2011 Anglo American published a promising multi metal ore deposit in Sodankylä, Northern Finland. The ore is named Sakatti, after a small pond in the vicinity of the discovering place. The ore is under the Viiankiaapa mire, which is part of national mire protecting program and Natura 2000 program. Viinkiaapa is at the eastern side of river Kitinen, which is known to have flooded, bringing mineral material to the mire. To prevent the possibly environment effects in the future, it is essential to know present conditions of the mire. The study area is at the southern part of the Viiankiaapa mire and consist of eight sampling sites for peat. The basal sediment of the study area was determined with ground penetrating radar profiles that pass the sampling sites. To study the mineral supply of the mire, nine elements (Na, Mg, Al, S, P, K, Ca, Mn, and Fe) were chosen for geochemical analyses and the ash content of the peat profiles was determined. The basal sediment is highly affected by the vicinity of the river Kitinen. Fluvial channels have eroded till, which was deposited during the last glacial period. At the eastern side of the study area possibly aeolian sand is detected. Depressions eroded by fluvial channels are filled by gyttja, typically below 179 m a.s.l. The geochemistry of the peat indicates that the early phase of the mire was characterized with higher mineral supply. At the eastern part of Viiankiaapa the mineral supply has decreased after the early phase of the mire. The mineral supply has been higher at the middle parts of the mire throughout the Holocene. The floods of the river Kitinen are the main source of the mineral supply. The decrease in the mineral supply indicates that the flooding events have reduced, and the normal floods inundate smaller area than the early floods.
Avainsanat: Peat
Geochemistry
Ash content
Mineral supply


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Takalo_Mimmi_Master's thesis_2020.pdf 5.796MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot