Mineral supply in Viiankiaapa mire during the Holocene : evidenced by geochemistry and ash content

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Takalo, Mimmi
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202110283943
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/335806
dc.description.abstract Vuonna 2011 Anglo American julkisti lupaavan multimetallimalmilöydön Sodankylässä, Pohjois-Suomessa. Malmi on nimetty Sakattimalmiksi, läheisen lammen mukaan. Malmilöydös on Viiankiaapa-suon alla, joka kuuluu kansalliseen suonsuojeluohjelmaan ja Natura 2000-ohjelmaan. Suon läntisellä puolella virtaa Kitinen-joki, jonka tiedetään tulvineen ja tuoneen mineraaliainesta suolle. Mahdollisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi on tärkeää tietää suon nykyinen tila. Tutkimusalue sijaitsee Viiankiaavan eteläosassa ja koostuu kahdeksasta turvenäytepisteestä. Alueen pohjasedimentin tyyppi määritettiin maatutkaprofiileilla, jotka kulkivat näytepisteiden kautta. Suolle kulkeutuneen mineraaliaineksen määrittämiseksi geokemialliseen analyysiin valittiin (Na, Mg, Al, S, P, K, Ca, Mn ja Fe). Lisäksi määriteltiin turpeen tuhkapitoisuus. Kitisen läheisyys on vaikuttanut voimakkaasti alueen pohjasedimenttiin. Fluviaaliset kanavat ovat erodoineet viimeisimmän jääkauden aikana kerrostunutta moreenia. Alueen itäosassa on mahdollisesti eolista hiekkaa. Fluviaalikanavien erodoimiin syvänteisiin on kerrostunut järvimutaa tyypillisesti alle 179 m m.p.y. Turpeen geokemian indikoi suolle kulkeutuneen mineraaliainesmäärän olleen suurempaa suon alkuvaiheessa. Viiankiaavan itäpuolella mineraaliaineksen määrä on vähentynyt huomattavasti, kun taas suon keskiosissa määrä on pysynyt suurena koko Holoseenin ajan. Kitisen tulvat ovat olleet Viiankiaavan päämineraaliaineksen lähde. Mineraaliaineksen laskun viittaa tulvien määrän vähenneen ja normaalien tulvien peittävän alleen pienempiä alueita. Suon ylin 30 cm on hyvin märkää ja huonosti maatunutta, mikä heijastaa vedenpinnan nousua suolla ja joessa. Kaksi moderniksi määritettyä ajoitusnäytettä viittaa pintaturpeen kerrostuneen lyhyessä ajassa. Suo on siirtymisvaiheessa ja nykyiset ja ennustetut muutokset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan Viiankiaavan hydrologiaan ja ravinteisuuteen. fi
dc.description.abstract In 2011 Anglo American published a promising multi metal ore deposit in Sodankylä, Northern Finland. The ore is named Sakatti, after a small pond in the vicinity of the discovering place. The ore is under the Viiankiaapa mire, which is part of national mire protecting program and Natura 2000 program. Viinkiaapa is at the eastern side of river Kitinen, which is known to have flooded, bringing mineral material to the mire. To prevent the possibly environment effects in the future, it is essential to know present conditions of the mire. The study area is at the southern part of the Viiankiaapa mire and consist of eight sampling sites for peat. The basal sediment of the study area was determined with ground penetrating radar profiles that pass the sampling sites. To study the mineral supply of the mire, nine elements (Na, Mg, Al, S, P, K, Ca, Mn, and Fe) were chosen for geochemical analyses and the ash content of the peat profiles was determined. The basal sediment is highly affected by the vicinity of the river Kitinen. Fluvial channels have eroded till, which was deposited during the last glacial period. At the eastern side of the study area possibly aeolian sand is detected. Depressions eroded by fluvial channels are filled by gyttja, typically below 179 m a.s.l. The geochemistry of the peat indicates that the early phase of the mire was characterized with higher mineral supply. At the eastern part of Viiankiaapa the mineral supply has decreased after the early phase of the mire. The mineral supply has been higher at the middle parts of the mire throughout the Holocene. The floods of the river Kitinen are the main source of the mineral supply. The decrease in the mineral supply indicates that the flooding events have reduced, and the normal floods inundate smaller area than the early floods. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Peat
dc.subject Geochemistry
dc.subject Ash content
dc.subject Mineral supply
dc.title Mineral supply in Viiankiaapa mire during the Holocene : evidenced by geochemistry and ash content en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202110283943
dc.subject.specialization Hydrogeologia ja ympäristögeologia fi
dc.subject.specialization Hydrogeology and Environmental Geology en
dc.subject.specialization Hydrogeologi och miljögeologi sv
dc.subject.degreeprogram Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Geology and Geophysics en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i geologi och geofysik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Takalo_Mimmi_Master's thesis_2020.pdf 5.796Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record