Suoluontotyyppien uhanalaisuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336023

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kokko et al. (2 ... otyyppien uhanalaisuus.pdf 448.2Kb PDF View/Open
Title: Suoluontotyyppien uhanalaisuus
Author: Kokko, Aira; Ojanen, Paavo; Aapala, Kaisu; Hotanen, Juha-Pekka; Laitinen, Jarmo; Punttila, Pekka; Rehell, Sakari; Tiainen, Juha; Vasander, Harri
Publisher: Suoseura
Date: 2020
Language: fin
Belongs to series: Suo 71(2): 149–155 (2020)
ISSN: 0039-5471
URI: http://hdl.handle.net/10138/336023
Abstract: Suoluonnon muutosten takia monet soiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Vuonna 2018 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa suoluontoa tarkasteltiin ja arvioitiin kahdella hierarkiatasolla. Yhtäältä tarkasteltiin suokasviyhteisöjä, joita voidaan luokitella suotyypeiksi. Toisaalta tarkasteltiin useiden suotyyppien muodostamia laajempia suokokonaisuuksia eli suoyhdistymiä sekä useista erillisistä suolaikuista muodostuvia maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoja (Kaakinen ym. 2018a, b). Soiden luokiteltuja kasviyhteisöjä kutsutaan suotyypeiksi (Eurola ym. 2015, Kaakinen ym. 2018b, Laine ym. 2018). Yhdellä suolla on yleensä useiden, jopa kymmenien eri suotyyppien kasvillisuutta. Suokasviyhteisöjen pääryhmiksi katsotaan kasvitieteellisessä suoluokittelussa korvet, rämeet, nevat ja letot, mutta myös luhtaja lähdekasvillisuus (Eurola & Kaakinen 1978, Eurola ym. 2015, ks. Soiden kasvillisuus). Luhdat ja lähteiköt vaihettuvat ilman selvää rajaa vesiluontotyyppeihin. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa lähteikköluontotyypit on käsitelty ja arvioitu sisävesiluontotyyppien yhteydessä (Lammi ym. 2018). Luhdat ja lähdekasvillisuus mainitaan myös uusimmissa metsätieteellisissä suotyyppioppaissa (esim. Laine ym. 2018). Eri päätyyppiryhmiin kuuluva suokasvillisuus muodostaa myös yhdistelmätyyppejä: neva- ja lettokorpia sekä neva- ja lettorämeitä. Suoyhdistymä on yhtenäinen suoalue, jossa on eri suotyypeistä koostuvia osia (Ruuhijärvi 1960, Eurola 1962, Kaakinen ym. 2018b). Suoyhdistymätyypit jakautuvat ilmastollisiin ja paikallisiin tyyppeihin. Ilmastollisista suoyhdistymätyypeistä keidassoiden eli kohosoiden esiintyminen painottuu eteläisen Suomen muuta Suomea kuivempaan ja lämpimämpään ilmastoon, kun taas aapasoiden esiintyminen painottuu pohjoisen Suomen kosteaan ja viileään ilmastoon (Ruuhijärvi 1960, Eurola 1962). Myös rinnesuot vaativat viileän ja kostean ilmaston (Havas 1961), ja palsasoita esiintyy vain pohjoisimmassa Lapissa, missä on tarpeeksi kylmää paikallisen ikiroudan syntymiselle (Kaakinen ym. 2018b). Paikallisia suoyhdistymätyyppejä ovat rannikkosuot, boreaaliset piensuot ja tunturisuot, joiden ominaispiirteet ja esiintyminen riippuvat enemmän paikallisista olosuhteista kuin ilmastosta (Kaakinen ym. 2018b). Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoja syntyy, kun maata kohoaa Pohjanlahden rannikolla vähitellen merenpinnan yläpuolelle (Rehell ym. 2012, Laitinen 2013). Sarjan nuorimmat suot lähinnä meren rantaa ovat tyypillisesti luhtia ja vanhimmat suot ovat kehittyneet aapa- tai keidassoiksi (Kaakinen ym. 2018b).
Subject: bogs
marshes
mires
swamps
peatland types
raised bogs
pine bogs
aapa mires
slope mires
slope mires
palsa mires
mire conservation
mire complexes
bog vegetation
marsh flora
peatland vegetation
swamp flora
site types (biology)
vegetation
habitat types
climate
protection (activity)
nature conservation
botany
Finland
Southern Finland
Northern Finland
Lapland
Gulf of Bothnia
Subject (ysa): suot
suokasvillisuus
suotyypit
soidensuojelu
suoyhdistymät
suojelu
luonnonsuojelu
uhanalaisuus
kasvupaikkatyypit
kasvillisuus
luontotyypit
ilmasto
keidassuot
kohosuot
aapasuot
rinnesuot
palsasuot
boreaaliset piensuot
tunturisuot
rämeet
korvet
nevat
letot
luhdat
lähteiköt
luokittelu
kasvitiede
kasviyhteisöt
suokasviyhteisöt
vesiluontotyypit
suoluonto
suokokonaisuudet
suoalueet
suolaikut
maankohoamisrannikot
soiden kehityssarjat
maankohoaminen
muutokset
piirteet
ominaisuudet
esiintyminen
paikalliset olosuhteet
ilmasto
kuiva ilmasto
lämmin ilmasto
kostea ilmasto
viileä ilmasto
ikirouta
ranta
rannikko
Suomi
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Pohjanlahti
Pohjanlahden rannikko
Rights: CC BY-SA 4.0
Usage restriction: openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record