Tilastoja Suomen ilmastosta ja merestä 1991-2020

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/336063
Title: Tilastoja Suomen ilmastosta ja merestä 1991-2020
Author: Jokinen, Pauli; Pirinen, Pentti; Kaukoranta, Juho-Pekka; Kangas, Antti; Alenius, Pekka; Eriksson, Patrick; Johansson, Milla; Wilkman, Sofia
Publisher: Ilmatieteen laitos - Finnish Meteorological Institute
Date: 2021-10
Language: fin
Belongs to series: Raportteja - Rapporter - Reports 2021:8
ISBN: 978-952-336-148-5 (pdf)
978-952-336-149-2 (paperback))
ISSN: 0782-6079
DOI: https://doi.org/10.35614/isbn.9789523361485
URI: http://hdl.handle.net/10138/336063
Abstract: Tässä raportissa on ilmanpaineen, lämpötilan, suhteellisen kosteuden, sademäärän, lumensyvyyden, tuulen, auringonpaisteen ja kokonaissäteilyn ilmastotilastoja vertailukaudelta 1991–2020. Lisäksi on ensimmäistä kertaa tuotettu vertailukaudelle meritilastoja vedenkorkeudesta, veden pintalämpötilasta ja merijäästä. Havaintoasemien ja hila-aineiston perusteella on uuden 1991–2020 vertailukauden Suomen keskilämpötila noin 0,6 astetta edellistä 1981–2010 vertailukautta lämpimämpi. Verrattuna jaksoon 1961–1990 on uusi vertailukausi noin 1,3 astetta lämpimämpi. Ilmastollisia ja merellisiä tilastoja voidaan hyödyntää esimerkiksi ajankohtaisen sää- ja meriolosuhteiden laittamisessa historialliseen viitekehykseen. Lisäksi tilastoista on apua muun muassa kuukausien päähän ulottuvien sääriippuvaisten päätösten tekemisessä sekä ilmastonmuutoksen etenemisen seurannassa. Vertailukauden tilastot ovat tuotettu Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) ohjeiden mukaisesti. Edellisten vertailukausien tapaan on esimerkiksi puuttuvien havaintojen määrässä käytetty kansallisesti tiukempia rajoja kuin WMO:n ohjeissa on kehotettu. Jakso 1991–2020 on sekä kansainvälisesti että Suomessa virallinen vertailukausi ennen kuin seuraava vertailukausi eli 2001–2030 otetaan käyttöön.Denna rapport består av klimatstatistik för lufttryck, temperatur, relativ luftfuktighet, nederbörd, snödjup, vind, solsken och globalstrålning för normalperioden 1991–2020. Dessutom ingår för första gången oceanografisk statistik för havsvattenstånd, havsvattentemperatur och havsis. Baserat på stationen och rutnätdata är den nya normala perioden 1991–2020 cirka 0,6 ° C varmare i Finland jämfört med den föregående perioden 1981–2010. Den nya normala perioden är cirka 1,3 ° C varmare jämfört med perioden 1961–1990. Klimat- och oceanografisk statistik kan användas till exempel när avvikelser från de nuvarande förhållandena behöver beräknas och sättas i ett historiskt sammanhang. Dessutom hjälper de till med beslutsfattandet när dem behövs för att uppskatta förhållanden månader i framtiden. Och slutligen är normala perioder ett sätt att övervaka utvecklingen av klimatförändringarna. Beräkningen av normalperiodstatistiken har utförts enligt Meteorologiska världsorganisationen (WMO) riktlinjer. Precis som med tidigare normala perioder följdes vissa striktare riktlinjer nationellt, till exempel på hur saknade observationer hanterades. Perioden 1991–2020 är både nationellt och internationellt den officiella normala perioden innan nästa som täcker 2001–2030 tas i bruk.This report consists of climate statistics for air pressure, temperature, relative humidity, precipitation, snow depth, wind, sunshine and global radiation for the normal period covering the years 1991–2020. In addition for the first time oceanographic statistics for sea water level, sea water temperature and sea ice are included. Based on the station and gridded data the new 1991–2020 normal period is approximately 0.6 °C warmer in Finland compared to the previous 1981–2010 period. The new normal period is approximately 1.3 °C warmer when compared to the 1961–1990 period. Climate and oceanographic statistics can be used for example when anomalies for current conditions need to be calculated and put in a historical context. In addition they help in decision-making when it is needed to approximate conditions months into the future. And lastly normal periods provide a way to monitor the progression of climate change. The calculation of the normal period statistics have been carried out following the World Meteorological Organization (WMO) guidelines. Like with previous normal periods, some stricter guidelines were followed nationally, for example in the way missing observations were handled. The period 1991–2020 is both nationally and internationally the official normal period before the next one covering 2001–2030 is taken into use.
Subject: ilmasto
vertailukausi
1991-2020
lämpötila
sadanta
sademäärä
lumensyvyys
suhteellinen kosteus
ilmanpaine
tuulen suunta
tuulen nopeus
auringonpaiste
kokonaissäteily
tilasto
Itämeri
vedenkorkeus
merijää
meriveden pintalämpötila
klimat
jämförelseperiod
temperatur
nederbörd
snödjup
relativ fuktighet
lufttryck
vindriktning
vindhastighet
solsken
globalstrålning
statistik
Östersjön
vattenstånd
havsis
havsvattentemperatur
climate
normal period
temperature
precipitation
snow depth
relative humidity
air pressure
wind direction
wind speed
sunshine
global radiation
statistic
Baltic Sea
sea level
sea ice
sea surface temperature


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tilastoja Suome ... a ja merestä 1991-2020.pdf 7.619Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record