Dentists’ experiences of foreign background patients – a qualitative study

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Paajanen, Anna
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202111174025
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336437
dc.description.abstract Tausta: Monissa maissa väestö on viime aikoina muuttunut heterogeenisemmaksi, ja myös Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön osuus on kasvussa. Tässä tutkimuksessa halutiin selvittää, miten hammaslääkärit kokevat tämän muutoksen, ja miten potilaiden ulkomaalaistausta vaikuttaa terveyskeskushammaslääkärin työhön. Menetelmät: Tutkimuksen materiaali kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelimme kuutta Helsingin kaupungilla työskentelevää hammaslääkäriä, joiden äidinkielenä oli suomi, joiden hammaslääkärin peruskoulutus oli hankittu Suomessa, ja jotka hoitavat säännöllisesti ulkomaalaistaustaisia potilaita. Haastattelut kestivät noin tunnin ja ne nauhoitettiin. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin ja anonymisoitiin. Analysointivaiheessa kaksi tutkimusryhmän jäsentä analysoi haastattelut teemoittain, ensin erikseen ja sitten yhdessä. Tulokset: Yleisimmät haastatteluissa esiin nousevat ongelmat ulkomaalaisten potilaiden hoidossa liittyivät kommunikointiin ja tulkkaukseen. Lisäksi hammaslääkärit havaitsivat eroja kivun ilmaisemisessa ulkomaalaistaustaisten ja kantasuomalaisten potilaiden välillä. Haastateltavat kokivat myös, että parodontaalisairaudet ja omahoidon tärkeys eivät olleet ulkomaalaistaustaisille potilaille yhtä tuttuja kuin kantasuomalaisille. Haastatteluissa ilmeni, että mitä pidempään ulkomaalaistaustainen potilas on elänyt Suomessa ja mitä paremmin potilas on päässyt osaksi suomalaista yhteiskuntaa, sitä vähemmän haastateltavat kokivat ongelmatilanteita. Johtopäätökset: Pienestä osallistujamäärästä huolimatta tässä laadullisessa tutkimuksessa voitiin tunnistaa joitakin yleisimpiä ongelmatilanteita, joita hammaslääkärit kohtaavat ulkomaalaistaustaisten potilaiden hoidossa. fi
dc.description.abstract Background: The population in many countries is becoming more diverse and heterogenic and the population of people from foreign background is growing in Finland as well. We wanted to find out how public sector dentists in Finland find this phenomenon. The aim of this study was to better understand how the foreign background of a patient affects the dentist’s work. Methods: The research was carried out as a semi-structured interview study. We interviewed 6 dentists from Helsinki municipality public dental care between December 2019 and January 2020. Each interview took approximately an hour. After the interviews were transcribed verbatim, two members of research group read individually the interviews to find emerging themes. Results: The most common problems that arose in the interviews were problems within communication and interpretation. The dentists also noticed different expressions of pain among foreign background patients compared to native Finnish patients. The periodontal diseases and importance of selfcare in treating those were also observed not to be familiar to many foreign background patients. The time a patient had lived in Finland was thought to affect the experienced difficulties and prejudice faced by the interviewed dentists. Conclusion: In this qualitative research we were already able to identify some of the common difficulties the dentists experience while treating patients from foreign background despite the small number of participants. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Dental Care
dc.subject Ethnic Groups
dc.subject Cultural Competency
dc.title Dentists’ experiences of foreign background patients – a qualitative study en
dc.title.alternative Hammaslääkärien kokemuksia ulkomaalaistaustaisista potilaista - laadullinen tutkimus fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202111174025
dc.subject.specialization Suomenkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Finnish en
dc.subject.specialization Finskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Dentistry en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i odontologi sv

Files in this item

Files Size Format View
Paajanen_Anna_tutkielma_2021.pdf 70.45Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record