Kognitiivisten vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien yhteys stressiin opetusalan työssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174037
Title: Kognitiivisten vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien yhteys stressiin opetusalan työssä
Alternative title: The associations between cognitive demands, autonomy and stress in teaching
Author: Pöntinen, Janna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174037
http://hdl.handle.net/10138/336438
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Stressin taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, sillä stressin kokeminen voi heikentää terveyttä ja työssä suoriutumista. Aiempien tutkimusten perusteella koetun stressin taustalla on monenlaisia tekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi työn vaatimuksiin, tilanteiden tulkintaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa työn tekemiseen. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää työn kognitiivisten vaatimusten yleisyyden, koetun kuormittavuuden ja koetun innostavuuden yhteyttä stressin kokemiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millainen yhteys tyypillisesti voimavaroina pidetyillä vaikutusmahdollisuuksilla on koettuun stressiin. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin opetusalan kehittämishankkeen Aivotyökyselyaineistoa, johon osallistuneet (n = 424) työskentelivät opetus- ja tukipalvelutehtävissä. Kyselyssä kognitiivisten vaatimusten yleisyyttä kartoitettiin viikkotasolla. Kognitiivisten vaatimusten koettua kuormittavuutta ja koettua innostavuutta arvioitiin kokonaisuutena. Vaikutusmahdollisuuksia kartoitettiin selvittämällä, millaiset mahdollisuudet työssä on vaikuttaa työn tekemisen kannalta merkityksellisiin tekijöihin. Stressiä arvioitiin numeerisella asteikolla nollasta kymmeneen. Aineiston tilastolliseen analysointiin käytettiin hierarkkista regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kognitiiviset vaatimukset ja vaikutusmahdollisuudet selittivät koettua stressiä opetusalan työssä. Kognitiivisista vaatimuksista ohjeongelmien yleisyys ja koettu kuormittavuus olivat yhteydessä korkeampaan stressin kokemiseen. Vaikutusmahdollisuudet olivat yhteydessä matalampaan koettuun stressiin, mutta vaikutusmahdollisuuksien selittämä stressin vaihtelu oli suurelta osin jaettua kognitiivisten vaatimusten kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä opetusalan työtä terveyden ja suoriutumisen kannalta mahdollisimman suotuisaksi.Objectives. It is important to identify the factors behind stress at work, because stress can impair health and job performance. Based on previous studies, there may be a wide range of factors behind stress such as job demands, interpretation of situations and job autonomy. The aim of this study was to examine the associations between cognitive demands, autonomy and stress in teaching. Methods. The data was gathered by the Finnish Institute of Occupational Health’s Brain Work Survey. Participants (n = 424) worked in a teaching organization. The survey assessed the prevalence of cognitive demands at a weekly level, as well as the perceived load and perceived inspiring cognitive demands. Autonomy was assessed by exploring the opportunities participants have for influencing factors relevant to the performance of their work. The perceived stress was assessed on a numerical scale from zero to ten. Hierarchical regression analysis was used for the statistical analysis of the data. Results and conclusions. Cognitive demands and autonomy were associated with stress. Higher amount of instruction problems and perceived cognitive load were associated to higher perceived stress. The more autonomy there was at work, the less stress was experienced. However, the explanation rate of autonomy was closely related to cognitive demands. The results can be utilized in developing work as favourable for health and performance as possible.
Subject: stressi
opetusala
kognitiiviset vaatimukset
voimavarat
vaikutusmahdollisuudet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record