Kognitiivisten vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien yhteys stressiin opetusalan työssä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174037
Julkaisun nimi: Kognitiivisten vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien yhteys stressiin opetusalan työssä
Toissijainen nimi: The associations between cognitive demands, autonomy and stress in teaching
Tekijä: Pöntinen, Janna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174037
http://hdl.handle.net/10138/336438
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Opintosuunta: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Tiivistelmä: Tavoitteet. Stressin taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, sillä stressin kokeminen voi heikentää terveyttä ja työssä suoriutumista. Aiempien tutkimusten perusteella koetun stressin taustalla on monenlaisia tekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi työn vaatimuksiin, tilanteiden tulkintaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa työn tekemiseen. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää työn kognitiivisten vaatimusten yleisyyden, koetun kuormittavuuden ja koetun innostavuuden yhteyttä stressin kokemiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millainen yhteys tyypillisesti voimavaroina pidetyillä vaikutusmahdollisuuksilla on koettuun stressiin. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin opetusalan kehittämishankkeen Aivotyökyselyaineistoa, johon osallistuneet (n = 424) työskentelivät opetus- ja tukipalvelutehtävissä. Kyselyssä kognitiivisten vaatimusten yleisyyttä kartoitettiin viikkotasolla. Kognitiivisten vaatimusten koettua kuormittavuutta ja koettua innostavuutta arvioitiin kokonaisuutena. Vaikutusmahdollisuuksia kartoitettiin selvittämällä, millaiset mahdollisuudet työssä on vaikuttaa työn tekemisen kannalta merkityksellisiin tekijöihin. Stressiä arvioitiin numeerisella asteikolla nollasta kymmeneen. Aineiston tilastolliseen analysointiin käytettiin hierarkkista regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kognitiiviset vaatimukset ja vaikutusmahdollisuudet selittivät koettua stressiä opetusalan työssä. Kognitiivisista vaatimuksista ohjeongelmien yleisyys ja koettu kuormittavuus olivat yhteydessä korkeampaan stressin kokemiseen. Vaikutusmahdollisuudet olivat yhteydessä matalampaan koettuun stressiin, mutta vaikutusmahdollisuuksien selittämä stressin vaihtelu oli suurelta osin jaettua kognitiivisten vaatimusten kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä opetusalan työtä terveyden ja suoriutumisen kannalta mahdollisimman suotuisaksi.Objectives. It is important to identify the factors behind stress at work, because stress can impair health and job performance. Based on previous studies, there may be a wide range of factors behind stress such as job demands, interpretation of situations and job autonomy. The aim of this study was to examine the associations between cognitive demands, autonomy and stress in teaching. Methods. The data was gathered by the Finnish Institute of Occupational Health’s Brain Work Survey. Participants (n = 424) worked in a teaching organization. The survey assessed the prevalence of cognitive demands at a weekly level, as well as the perceived load and perceived inspiring cognitive demands. Autonomy was assessed by exploring the opportunities participants have for influencing factors relevant to the performance of their work. The perceived stress was assessed on a numerical scale from zero to ten. Hierarchical regression analysis was used for the statistical analysis of the data. Results and conclusions. Cognitive demands and autonomy were associated with stress. Higher amount of instruction problems and perceived cognitive load were associated to higher perceived stress. The more autonomy there was at work, the less stress was experienced. However, the explanation rate of autonomy was closely related to cognitive demands. The results can be utilized in developing work as favourable for health and performance as possible.
Avainsanat: stressi
opetusala
kognitiiviset vaatimukset
voimavarat
vaikutusmahdollisuudet


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot