Kognitiivisten vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien yhteys stressiin opetusalan työssä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Pöntinen, Janna
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202111174037
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336438
dc.description.abstract Tavoitteet. Stressin taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, sillä stressin kokeminen voi heikentää terveyttä ja työssä suoriutumista. Aiempien tutkimusten perusteella koetun stressin taustalla on monenlaisia tekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi työn vaatimuksiin, tilanteiden tulkintaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa työn tekemiseen. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää työn kognitiivisten vaatimusten yleisyyden, koetun kuormittavuuden ja koetun innostavuuden yhteyttä stressin kokemiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millainen yhteys tyypillisesti voimavaroina pidetyillä vaikutusmahdollisuuksilla on koettuun stressiin. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin opetusalan kehittämishankkeen Aivotyökyselyaineistoa, johon osallistuneet (n = 424) työskentelivät opetus- ja tukipalvelutehtävissä. Kyselyssä kognitiivisten vaatimusten yleisyyttä kartoitettiin viikkotasolla. Kognitiivisten vaatimusten koettua kuormittavuutta ja koettua innostavuutta arvioitiin kokonaisuutena. Vaikutusmahdollisuuksia kartoitettiin selvittämällä, millaiset mahdollisuudet työssä on vaikuttaa työn tekemisen kannalta merkityksellisiin tekijöihin. Stressiä arvioitiin numeerisella asteikolla nollasta kymmeneen. Aineiston tilastolliseen analysointiin käytettiin hierarkkista regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kognitiiviset vaatimukset ja vaikutusmahdollisuudet selittivät koettua stressiä opetusalan työssä. Kognitiivisista vaatimuksista ohjeongelmien yleisyys ja koettu kuormittavuus olivat yhteydessä korkeampaan stressin kokemiseen. Vaikutusmahdollisuudet olivat yhteydessä matalampaan koettuun stressiin, mutta vaikutusmahdollisuuksien selittämä stressin vaihtelu oli suurelta osin jaettua kognitiivisten vaatimusten kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä opetusalan työtä terveyden ja suoriutumisen kannalta mahdollisimman suotuisaksi. fi
dc.description.abstract Objectives. It is important to identify the factors behind stress at work, because stress can impair health and job performance. Based on previous studies, there may be a wide range of factors behind stress such as job demands, interpretation of situations and job autonomy. The aim of this study was to examine the associations between cognitive demands, autonomy and stress in teaching. Methods. The data was gathered by the Finnish Institute of Occupational Health’s Brain Work Survey. Participants (n = 424) worked in a teaching organization. The survey assessed the prevalence of cognitive demands at a weekly level, as well as the perceived load and perceived inspiring cognitive demands. Autonomy was assessed by exploring the opportunities participants have for influencing factors relevant to the performance of their work. The perceived stress was assessed on a numerical scale from zero to ten. Hierarchical regression analysis was used for the statistical analysis of the data. Results and conclusions. Cognitive demands and autonomy were associated with stress. Higher amount of instruction problems and perceived cognitive load were associated to higher perceived stress. The more autonomy there was at work, the less stress was experienced. However, the explanation rate of autonomy was closely related to cognitive demands. The results can be utilized in developing work as favourable for health and performance as possible. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject stressi
dc.subject opetusala
dc.subject kognitiiviset vaatimukset
dc.subject voimavarat
dc.subject vaikutusmahdollisuudet
dc.title Kognitiivisten vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien yhteys stressiin opetusalan työssä fi
dc.title.alternative The associations between cognitive demands, autonomy and stress in teaching en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202111174037
dc.subject.specialization ei opintosuuntaa fi
dc.subject.specialization no specialization en
dc.subject.specialization ingen studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Psykologian maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Psychology en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i psykologi sv

Files in this item

Files Size Format View
Pontinen_Janna_tutkielma_2021.pdf 280.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record