Who is engaged and who burnt out? A person-centered perspective on basic psychological need satisfaction and its connections to occupational well-being

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174040
Title: Who is engaged and who burnt out? A person-centered perspective on basic psychological need satisfaction and its connections to occupational well-being
Author: Morikawa, Merit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174040
http://hdl.handle.net/10138/336440
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Työn psykologisten vaikutusten merkitys on tullut viime vuosina yhä merkittävämmäksi. Itsemääräämisteorian mukaan psykologisten perustarpeiden, eli autonomian, yhteyden, ja osaamisen kokemusten, täyttyminen on edellytys työhyvinvoinnille ja ponnekkuudelle työssä. Kuitenkin erilaisten psykologisten perustarpeiden täyttymisen alaryhmiä, ryhmiin kuulumista ennakoivia tekijöitä ja ryhmien työhyvinvointieroja on tutkittu vasta vähän. Tämän tutkimuksen tarkoitus on erottaa työssäkäyvästä väestöstä psykologisten perustarpeiden profiileihin perustuvia alaryhmiä, tarkastella alaryhmiin kuulumista ennakoivia tekijöitä ja tarkastella ryhmiin kuulumisen yhteyttä työhyvinvointiin. Menetelmät. Tutkimusaineistona (n = 2 000) käytettiin Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen Suomessa kerättyä aineistoa. Psykologisia perustarpeita käsiteltiin bifaktorimuodossa, joka pisteytettiin konfirmatorisen faktorianalyysin perusteella. Psykologisten perustarpeiden täyttymisen perusteella aineistosta eroteltiin alaryhmiä latentilla profiilianalyysillä. Alaryhmiin kuulumista ennustettiin työn tuunaamisella, työkuormalla ja demografisilla tekijöillä multinomiaalisilla logistisilla regressioanalyyseillä. Alaryhmiä vertailtiin työn imun ja työuupumuksen suhteen varianssianalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta pystyttiin erottelemaan viisi alaryhmää, joilla oli selvästi erilaiset psykologisten perustarpeiden täyttymisen profiilit. Aiempia tutkimuksia mukaillen aineistosta erottuva suurin ryhmä oli Yleisesti tyytyväisten alaryhmä, jossa voitiin merkittävästi muita paremmin. Kaikista huonoimmin voitiin Yleisesti tyytymättömien mutta osaavien alaryhmässä. Niin demografiset tekijät, työn tuunaaminen kuin työkuormakin ennustivat alaryhmiin kuulumista. Psykologisten perustarpeiden yleisen täyttymisen aste oli selvimmin yhteydessä työhyvinvointiin. Tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että psykologisten perustarpeiden täyttymisen lisäksi niiden tasaiseen täyttymiseen tulee kiinnittää huomiota työorganisaatioissa.Aims. Psychological determinants of work have become ever so relevant over the recent years. According to self-determination theory, the fulfillment of the basic psychological needs, i.e., the experiences of autonomy, relatedness, and competence, is paramount for occupational well-being and vigor. Regardless, psychological need satisfaction has but preliminary been studied from a person-centered perspective. This study aims to differentiate psychological need satisfaction subgroups from a working population, study potential membership predictors and examine the subgroup association with occupational well-being. Method. The participants of this study (n = 2 000) were from a sample of Finnish workers, collected as a part of a research project funded by the Finnish Work Environment Fund. Psychological need satisfaction scores were utilized in a bifactor form, formulated with confirmatory factor analysis. With them, psychological need satisfaction profiles were formed with latent profile analysis. Multinomial logistic regression analysis was utilized for studying group membership predictors, including job crafting, workload, and demographic factors. Finally, the subgroups were compared with analyses of variance for work engagement and burnout as determinants of occupational well-being. Results and conclusions. Five distinct psychological need satisfaction profiles could be differentiated from the sample. As in previous studies, the most prevalent profile group was the Globally satisfied profile group, which had superior well-being in terms of work engagement and burnout. The profile group signified by least well-being was the Globally dissatisfied yet competent profile group. Demographic factors, job crafting, and workload all predicted membership to subgroups. The global level of need satisfaction was most clearly associated with occupational well-being measures. The results support the idea that practitioners should pay attention to the balanced satisfaction of the basic psychological needs in work organizations.
Subject: Basic psychological needs
self-determination theory
person-centered perspective
occupational well-being
work engagement
burnout


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record