Kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten sanasujuvuustaidot sekä niiden yhteys lapsen kotona laulamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174043
Title: Kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten sanasujuvuustaidot sekä niiden yhteys lapsen kotona laulamiseen
Alternative title: Verbal fluency skills of children with hearing impairment and normal hearing and association of singing with verbal fluency performance
Author: Siltanen, Ilona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174043
http://hdl.handle.net/10138/336442
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Semanttinen sanasujuvuustehtävä on nimeämistehtävä, jossa tutkittava tuottaa sanoja jostakin semanttisesta kategoriasta rajoitetussa ajassa. Erityisesti kuulovammaisten, alle kouluikäisten lasten sanasujuvuudesta verrattuna normaalisti kuuleviin lapsiin on vasta vähän tutkimusta ja tulokset ovat epäyhteneväisiä. Myös olemassa oleva tutkimus laulamisen yhteydestä sanasujuvuussuoriutumiseen on vähäistä. Tämän tutkielman tavoitteena oli verrata kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten sanasujuvuustaitoja sekä tutkia lapsen kotona laulamisen määrän yhteyttä kuulovammaisten ja normaalisti kuulevien lasten sanasujuvuustehtävissä suoriutumiseen. Menetelmät. Tutkielmaan osallistui 14 kuulovammaista ja 12 normaalikuuloista lasta. Osallistujat suorittivat kaksi semanttista sanasujuvuustehtävää, joissa oli tarkoituksena luetella sanoja eläin- ja vaatekategorioista minuutin ajanjakson aikana. Lasten tuotoksista tarkasteltiin kokonaissanamäärää sekä hyväksyttyjen sanojen määrää. Lisäksi tutkittiin sanahaun strategioita, kuten vaihtojen ja klusterien määrää, klustereissa tuotettujen sanojen määrää, semanttisen strategian käyttöä sekä semanttisten alakategorioiden määrää. Lapsen kotona laulamisen määrää tutkittiin lapsen vanhemmille lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Ryhmien välisiä eroja sekä laulamisen yhteyttä lasten sanasujuvuustaitoihin tutkittiin tilastollisten menetelmien avulla. Tulokset ja pohdinta. Kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten suoriutuminen ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi kummassakaan semanttisen sanasujuvuuden tehtävässä sanamäärien tai sanahaun strategioiden käytön osalta. Laulaminen oli yhteydessä vain kuulovammaisten lasten suoriutumiseen eläintehtävässä. Päivittäin laulavat kuulovammaiset lapset tuottivat suurempia sanamääriä sekä käyttivät enemmän sanahaun strategioita kuin harvemmin laulavat. Aiempien tutkimusten löydökset ovat osittain samansuuntaisia tämän tutkielman tulosten kanssa. Lisätutkimus on kuitenkin tarpeen tutkimuskirjallisuuden lisäämiseksi sekä yhteneväisempien tutkimustulosten saavuttamiseksi.Objectives. Semantic verbal fluency task is a naming task in which a participant produces words from a certain semantic category during limited time frame. Currently there is only a little research where the verbal fluency performance of young children, especially with hearing impairment has been studied, and findings have not been consistent. The question whether singing is associated with verbal fluency performance has not been studied much. The aim of this thesis was to compare verbal fluency performance of children with hearing impairment and normal hearing children. In addition, the aim was to investigate the association of singing with the semantic verbal fluency performance. Methods. This study sample contained 14 children with hearing impairment and 12 children with normal hearing. Participants performed two semantic verbal fluency tasks where they produced words from categories of animals and clothes for 60 seconds. The number of produced words and accepted words and semantic strategies (number of clusters, switches, semantic subcategories, the use of semantic strategy and the number of words in clusters) were examined. Amount of singing was investigated by means of questionnaire. Statistical methods were used to investigate differences between study groups and to investigate connection of singing and verbal fluency performance. Results and conclusions. The differences between the groups of children with hearing impairment and normal hearing children were not significant. Singing was associated with verbal fluency performance only in the group of children with hearing impairment and only in the animal task. Hearing impaired children who sang daily produced more words and used more word finding strategies than hearing impaired children who sang more seldom. The findings of previous studies are partly parallel to the findings of this thesis. However more research is needed for getting more consistent findings and more comprehensive research literature of the subject.
Subject: kuulovamma
sanasujuvuus
laulaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record