Äidin raskauden aikaisen masennusoireilun yhteys 7-11 vuotiaiden lasten ahdistusoireiluun: vauvaiän negatiivinen emotionaalisuus välittävänä tekijänä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Linnankoski, Johanna
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202111174039
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/336449
dc.description.abstract Tavoitteet. Äidin raskauden aikaista masennusta esiintyy jopa joka neljännellä naisella. Se on vakava tila, jolla voi olla pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia sikiön ja lapsen kehitykseen haitallisen kohdunsisäisen ympäristön kautta. Äidin raskauden aikainen masennus on yhteydessä muun muassa lasten sisäänpäinkääntyneeseen mielenterveysoireiluun ja temperamenttiin. Äidin raskauden aikaisen masennuksen yhteydestä kouluikäisten lasten ahdistusoireiluun löytyy kuitenkin niukasti tutkimusnäyttöä. Lapsuusiän ahdistusoireilulla voi olla vakavia ja kauaskantoisia seurauksia yksilön psykososiaalisessa, akateemisessa sekä ammatillisessa toimintakyvyssä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, lisääkö äidin raskauden aikainen masennusoireilu kouluikäisten lasten ahdistusoireilun riskiä. Lisäksi tutkitaan, välittääkö vauvaiän negatiivinen emotionaalisuus äidin raskauden aikaisen masennusoireilun ja kouluikäisten lasten ahdistusoireilun välistä yhteyttä. Menetelmät. Tämän tutkimuksen otos, joka koostui 1625 äiti-lapsi-parista, kuului laajempaan PREDO (The Prediction and Prevention of Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction) -seurantatutkimukseen. Tutkimuksessa käytettiin vauvaiän (3-12 kk) ja kouluiän (7-11 vuotta) seurantoja. Äidit arvioivat raskauden aikaisia masennusoireita itsearviointikyselyllä (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). Äidit arvioivat vauvaiän seurannassa lastensa negatiivista emotionaalisuutta (Revised Infant Behavior Questionnaire) ja kouluiän seurannassa lastensa ahdistusoireilua (Spence Children's Anxiety Scale, parent report version & The Short Form of the Fear Survey Schedule for Children-Revised). Äidin raskauden aikaisen masennusoireilun ja kouluikäisten lasten ahdistusoireilun välisiä yhteyksiä tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä. Vauvaiän negatiivista emotionaalisuutta tätä yhteyttä välittävänä tekijänä tutkittiin mediaatioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan äidin raskauden aikainen masennusoireilu lisäsi kouluikäisten lasten ahdistusoireilun riskiä. Havaitut yhteydet äidin masennusoireilun ja kouluiän ahdistusoireilun välillä olivat riippumattomia kaikista tutkimukseen valituista taustamuuttujista, kuten äidin seurantahetken masennusoireilusta. Alustavia tutkimustuloksia saatiin myös vauvaiän negatiivisesta emotionaalisuudesta osittain äidin raskauden aikaisen masennusoireilun ja kouluikäisten lasten ahdistusoireilun välistä yhteyttä välittävänä tekijänä. Tämä tutkimus auttaa osaltaan lisäämään ymmärrystä lasten ahdistusoireilun varhaisista riskitekijöistä sekä raskausaikaan kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeydestä. Myös korkea negatiivinen emotionaalisuus varhaislapsuudessa on perusteltu interventioiden kohde. fi
dc.description.abstract The aim of the study. Maternal depression during pregnancy occurs in up to one in four women. It is a serious condition that can have long-term negative effects on the development of the foetus and the child through a harmful intrauterine environment. Maternal depression during pregnancy is for instance associated with internalizing mental health symptoms and temperament in children. However, there is little research evidence on the association of maternal depression during pregnancy with anxiety symptoms in school-aged children. Childhood anxiety symptoms can have serious and long-term consequences for an individual in terms of psychosocial, academic and professional functioning. This study examines whether maternal depressive symptoms during pregnancy increases the risk of anxiety symptoms in school-age children. I also investigate whether infant negative emotionality mediates the association between maternal depression symptoms during pregnancy and anxiety symptoms in school-age children. Methods. The sample of this study, which consists of 1625 mother-child pairs, was part of a larger PREDO (The Prediction and Prevention of Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction) follow-up study. Data from 3-12 months infancy follow-up and follow-up at the age of 7 to 11 years were used in this study. Mothers rated depressive symptoms during pregnancy using a self-assessment questionnaire (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). Mothers assessed their children's negative emotionality (Revised Infant Behavior Questionnaire) in the infant follow-up and their children's anxiety symptoms (Spence Children's Anxiety Scale, parent report version & The Short Form of the Fear Survey Schedule for Children-Revised) in the school-age follow-up. The associations between maternal depressive symptoms during pregnancy and anxiety symptoms in school-age children were examined with linear regression analysis. Negative emotionality in infancy as a mediator of this relationship was examined with mediation analysis. Results and conclusions. According to this study, maternal depressive symptoms during pregnancy increased the risk of anxiety symptoms in school-age children. The observed associations between maternal depressive symptoms and anxiety symptoms in children were independent of all the covariates selected for this study, such as maternal depression symptoms during follow-up at the age of 7 to 11. Preliminary research findings were also obtained on negative emotionality in infancy as partly mediating the association between maternal depressive symptoms during pregnancy and anxiety symptoms in school-age children. This study helps to increase understanding of the early risk factors of anxiety symptoms in children and the importance of preventive measures during pregnancy. High negative emotionality in early childhood is also a justified target for interventions. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject raskaus
dc.subject masennus
dc.subject ahdistus
dc.subject negatiivinen emotionaalisuus
dc.subject lapsuus
dc.title Äidin raskauden aikaisen masennusoireilun yhteys 7-11 vuotiaiden lasten ahdistusoireiluun: vauvaiän negatiivinen emotionaalisuus välittävänä tekijänä fi
dc.title.alternative The association between maternal depressive symptoms and anxiety symptoms of 7-11-year-old children: infant negative emotionality as a mediator en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202111174039
dc.subject.specialization ei opintosuuntaa fi
dc.subject.specialization no specialization en
dc.subject.specialization ingen studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Psykologian maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Psychology en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i psykologi sv

Files in this item

Files Size Format View
Linnankoski_Johanna_tutkielma_2021.pdf 650.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record