”Sen korva näyttää ihan Jormalta” : neljäsluokkalaisten nimeämisstrategiat pellehahmoa nimetessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111234075
Title: ”Sen korva näyttää ihan Jormalta” : neljäsluokkalaisten nimeämisstrategiat pellehahmoa nimetessä
Alternative title: "His ear looks like a Jorma" : naming strategies used by fourth-graders when naming a clown character
Author: Laitinen, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111234075
http://hdl.handle.net/10138/336633
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen lapsia nimenantajina. Olen kiinnostunut siitä, millaisia nimen-antostrategioita he käyttävät hyväkseen. Aihetta on mielenkiintoista tutkia, koska lapsia nimenantajina ei ole juurikaan tutkittu. Nimettävä kohde on luomani piirroshahmo, joka esittää pelleä. Aiemmin ei ole myöskään tutkittu lasten tapoja nimetä hahmoja. Tärkein tutkimuskysymykseni on, millaisia nimeämisstrategioita lapset käyttävät pellehahmoa nime-tessään. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, miten lapset perustelevat nimiehdotuksiaan. Näin tutkimuk-sessani tarkastellaan lasten antamien nimien lisäksi syitä annetuille nimille. Työ sivuaa nimistöntutkimuksessa kirjallisuuden nimien kenttää, jota käytän hyödykseni tarkastelles-sani nimiä. Kuitenkin oma tutkimusaineistoni kattaa laajemman populaarikulttuurin nimien alueen, joka ei rajoitu vain kirjallisuuteen. Tutkimuksen aineistona ovat videoidut pienryhmähaastattelut, joihin osallistui 16 neljäsluokka-laista. Tarkastelun kohteena ovat siis heidän antamansa nimiehdotukset sekä niiden perustelut. Tutkimus on lajiltaan kvalitatiivista ja siinä käytetään kansanonomastista otetta, jolloin tärkeäksi seikaksi nousee myös nimien käyttö kulttuurisessa kentässä. Tutkimuksessa selviää, että lasten tavat nimetä ovat analogisia. Nimenantostrategiat noudattavat kult-tuurissa vallalla olevaa mallia antaa nimiä. Usein lapset valitsevat nimeksi yksinkertaisen nimen, joka muistuttaa suomalaista henkilönnimeä. Lasten perusteet nimivalinnalle tulevat usein nimettävän koh-teen ulkoisista ominaisuuksista. Nämä saattavat laukaista vastaajassa voimakkaitakin mielikuvia, jol-loin nimeäminen voi tapahtua kuin huomaamatta jonkin esikuvan mukaan. Tästä voidaan päätellä, että lapset ovat nimeämisessään aikuisia suoraviivaisempia. Usein heidän antamansa nimet ovat yksinkertaisia ja helposti propreiksi miellettäviä. Lasten perusteet antamilleen nimille ovat myös aikuisia helpommin jäljitettävissä.
Subject: nimistöntutkimus
onomastiikka
hahmonnimi
kirjallisuusnimet
nimeämisstrategiat
lapset nimenantajina


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laitinen_Henna_tutkielma_2021.pdf 1.548Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record