Looks Great on Your Resume : Analysis of Volunteer English Teaching Discourse in Nepal

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111234070
Titel: Looks Great on Your Resume : Analysis of Volunteer English Teaching Discourse in Nepal
Författare: Huhtanen, Jarno
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111234070
http://hdl.handle.net/10138/336635
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Studieinriktning: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstrakt: Tämä maisterintutkielma on laadullinen tutkielma vapaaehtoistöitä Nepalissa englannin opettajana tarjoavien kansalaisjärjestöjen internetsivuilla käytettävästä kielestä. Lyhytkestoinen vapaaehtoistyö on kasvava turismin trendi, jossa tyypillisesti länsimaalaiset nuoret työskentelevät kehittyvissä maissa erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi orpokodeissa tai opettajina kouluissa. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, ja osallistuminen vapaaehtoistyöohjelmaan on maksullista. Humanitaaristen mielikuvien lisäksi lyhytkestoisen vapaaehtoistyön markkinointiin liittyy olennaisesti kuvaukset matkailukokemuksesta, mikä asettaa toiminnan kehitysyhteistyön ja turismin välimaastoon. Lyhytkestoista vapaaehtoistyötä on kritisoitu osallistumismaksujen epäselvästä jakautumisesta, sosiaalisesta hyväksikäytöstä, ja mahdollisesta vahingollisuudesta kehittyvien maiden yhteisöille, kun taas vapaaehtoistöitä tarjoavat järjestöt kuvailevat toimintaa filantropiana, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Tutkimuksen kohteena ovat järjestöt, jotka tarjoavat vapaaehtoistöitä englannin opettajana Nepalissa. Aineisto koostuu kymmenen järjestön internetsivuilla julkaistuista englannin opettajan vapaaehtoistyöohjelmien kuvauksista. Tutkielman tavoitteena on tarkastella englannin opettajan vapaaehtoistyön markkinoinnissa käytettävän kielen ominaispirteitä ja kartoittaa siinä esiintyviä lingvistisiä yhteneväisyyksiä. Keskeisinä tutkimuskysymyksinä ovat retoriset yhtäläisyydet ja suostuttelevan kielen tekniikat. Teoriapohjana analyysissä käytetään John Swalesin kehittämää genreanalyysiä sekä James Kinneavyn teoriaa suostuttelevan kielen analysointiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee voidaanko vapaaehtoistyöjärjestöjen viestintää pitää omana genrenään kartoittaen diskurssin viestinnällisiä päämääriä. Tutkimuskohteena ovat tekstien retoriset osiot. Toinen tutkimuskysymys etsii suostuttelevan kielen keinoja tutkimusmateriaalista. Tutkimuskohteena ovat persoonapronominit, todennäköisyyden ilmentäminen, sekä tunteisiin vetoaminen viittaamalla nepalilaisiin toimijoihin köyhinä ja heikkoina. Analyysin tuloksena Nepalissa englannin opettajan vapaaehtoistyötä tarjoavien järjestöjen internetsivujen kieltä voidaan pitää omana genrenään, joka noudattaa yhteneviä muodollisia rakenteita ja jonka yhteinen viestinnällinen päämäärä on pyrkimys suostutella lukijaa osallistumaan vapaaehtoistyöohjelmaan. Kansalaisjärjestöjen diskurssissa englannin opettajan vapaaehtoistyö Nepalissa kuvataan tyypillisesti voimakkaan positiivisen muutoksen aikaansaavana toimintana. Englannin kielen vapaaehtoisvoimin toteutettavaa opetusta perustellaan englannin kielen keskeisellä asemalla sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäjänä. Kansalaisjärjestöjen diskurssissa lukijan tunteisiin pyritään vetoamaan kuvaamalla nepalilaiset toimijat köyhiksi, vähäosaisiksi ja avun tarpeessa oleviksi. Tämänkaltaiset representaatiot kytkeytyvät perinteiseen kehitysavun diskurssiin, jossa säälin ja syyllisyyden tunteisiin vedotaan köyhyyden ja heikko-osaisuuden kielellä ja kuvastolla.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Huhtanen_Jarno_tutkielma_2021.pdf 848.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post