Ilmastonmuutos vuosiluokkien 7–9 maantiedon oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244091
Title: Ilmastonmuutos vuosiluokkien 7–9 maantiedon oppikirjoissa
Alternative title: Climate change in geography textbooks for grades 7-9
Author: Peräniemi, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244091
http://hdl.handle.net/10138/336663
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kuinka ilmastonmuutosta käsitellään vuosiluokilla 7–9 Suomessa yleisesti käytössä olevissa maantiedon oppikirjoissa. Tutkimuskysymykset perustuivat aiemman ilmastokasvatusta koskevan tutkimuksen pohjalta luotuihin teoriamalleihin ilmastokasvatuksen periaatteista sekä ilmastokasvatukseen liittyvistä virhekäsityksistä. Ilmastokasvatuksen periaatteet jakautuivat lopulta neljään eri luokkaan; ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen, hillintään, sen tuomiin muutoksiin sopeutumiseen sekä paikallisuuteen. Ilmastonmuutokseen liittyviä virhekäsityksiä taas käsiteltiin käsitteellistämisen, säteilyn ja otsonikerroksen, sekä kasvihuoneilmiön ja siihen liittyvien kasvihuonekaasujen kautta. Maantiedon oppikirjojen sisältöjä peilattiin näihin luokkiin sekä niiden ympärille muodostuneeseen teoriaan. Tutkimuksen tavoite on auttaa ymmärtämään millä tavoin maantieteen oppikirjat vastaavat ilmastokasvatuksen periaatteisiin ja millä tavalla ne huomioivat virhekäsitykset, joita etenkin nuoret tyypillisesti ilmastonmuutokseen liittävät. Tämän tutkimuksen avulla oppikirjoja on mahdollista kehittää vastaamaan ilmastokasvatuksen kysymyksiin entistä tehokkaammin Tutkimus on toteutettu kvalitatiivista, teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen. Sisällönanalyysin kohteena oli kaksi suomalaisessa yläkoulussa yleisesti käytössä olevaa maantiedon oppikirjasarjaa ja kaiken kaikkiaan yhteensä kuusi oppikirjaa. Kirjojen sisältämän tekstin lisäksi analyysissä otettiin huomioon myös kirjojen sivuille painetut kuvat sekä jokaiseen lukukappaleeseen liittyvät tehtävät. Kaikki ilmastonmuutosta käsittelevät sisällöt luokiteltiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteitta mukaillen aiemman teorian pohjalta muodostettuihin luokkiin. Tutkimuksessa selvisi, että oppikirjat ottavat huomioon kaikki ilmastokasvatuksen periaatteisiin liittyvät ulottuvuudet. Ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen liittyviä teemoja käsiteltiin kirjoissa selvästi eniten, mutta myös hillitsemisen, sopeutumisen ja paikallisuuden teemoja sisältyi tutkittaviin aineistoihin. Huomattavaa oli, että kirjoissa esitetyt sopeutumisen keinot poikkesivat kirjasarjojen välillä täysin toisistaan. Myös monet virhekäsityksiä aiheuttavat teemat oli otettu oppikirjoissa huomioon niin, että niillä on mahdollinen ehkäisevä vaikutus virhekäsitysten syntyyn. Kuitenkin ilmastonmuutokseen liittyviä käsitteitä oppikirjoissa avattiin määrällisesti vähän ja etenkin säteilyyn liittyvät käsitteet jäivät oppikirjoista puuttumaan. Tämä on merkittävä huomio, sillä aiempien tutkimusten mukaan juuri säteilyn merkitykseen ilmastonmuutoksessa liittyy useita virhekäsityksiä.The purpose of this study was to find out how climate change is dealt with in geography textbooks commonly used in grades 7–9 in Finland. The research questions were based on theoretical models of the principles of climate education and misconceptions related to climate education that had been developed based on previous research. The principles of climate education were finally divided into four categories: understanding climate change, mitigation, adaptation to its changes and localization. Misconceptions about climate change were addressed through conceptualization, radiation and the ozone layer, the greenhouse effect and greenhouse gases. The content of the geography text-books was mirrored to these categories and the theory around them. The aim of this study is to help understand how geography textbooks respond to the principles of climate education and how they address misconceptions typically associated with climate change, particularly by young people. This research will allow textbooks to be developed to respond more effectively to climate education is-sues. The research was made by using qualitative, theory-driven content analysis. The content analysis focused on two sets of geography textbooks commonly used in Finnish secondary schools. In addition to the text contained in the books, the analysis also considered the illustrations printed on the pages of the books and the exercises associated with each chapter. All content on climate change was categorized according to the principles of theory-based content analysis. The study found that the textbooks consider all dimensions related to the principles of climate education. Themes related to understanding climate change were by far the most covered in the text-books, but themes related to mitigation, adaptation and localism were also included in the text-books. It was notable that the means of adaptation presented in the books varied widely between the series. Also, many of the themes that give rise to misconceptions were included in the text-books, with a potential deterrent effect on misconceptions. However, the number of concepts related to climate change introduced in the textbooks was low and concepts related to radiation were missing from the textbooks. This is an important observation, as previous studies have shown that the role of radiation in climate change is the subject of many misconceptions.
Subject: Ilmastonmuutos
ilmastokasvatus
oppikirjatutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Peraniemi_Noora_tutkielma_2021.pdf 699.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record