Motivaatioilmaston ja tavoiteorientaatioiden väliset yhteydet ja ryhmäkohtaiset erot 9-17-vuotiaiden jalkapalloilijoiden keskuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244099
Title: Motivaatioilmaston ja tavoiteorientaatioiden väliset yhteydet ja ryhmäkohtaiset erot 9-17-vuotiaiden jalkapalloilijoiden keskuudessa
Alternative title: Relationships and group differences between motivational climate and goal orientations among 9-17 year old football players
Author: Hirvonen, Olli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244099
http://hdl.handle.net/10138/336666
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntaharrastuksissa harrastajien henkilökohtaiset tavoiteorientaatiot, sisäinen motivaatio sekä joukkueen motivaatioilmasto ovat keskenään yhteydessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia yhteyksiä pelaajien tavoiteorientaation ja joukkueessa vallitsevan motivaatioilmaston välillä voidaan havaita lasten ja nuorten jalkapallojoukkueissa. Toisena tavoitteena on tarkastella, millaisia ryhmäkohtaisia eroja tavoiteorientaatiossa ja motivaatioilmastossa voidaan havaita ryhmittelemällä vastaajia sukupuolen, iän ja joukkueen tason mukaan. Tavoitteena on myös tutkia, millaisia tavoiteorientaatioprofiiliryhmiä vastaajat muodostavat sekä analysoida joukkueen pelaajien sijoittumista näihin ryhmiin ja tavoiteorientaatioprofiiliryhmien yhteyttä joukkueen motivaatioilmastoon. Tutkimukseen osallistui 94 vastaajaa (72 poikaa ja 22 tyttöä), jotka olivat 9–17-vuotiaita (keski-ikä 12,67 vuotta). Vastaukset kerättiin verkkolomakkeella huhti-toukokuussa 2021. Kaikki vastaajat kuuluivat samaan eteläsuomalaiseen jalkapalloseuraan. Ryhmien välisiä ero-ja tutkittiin epäparametrisilla Kruskall-Wallisin sekä Mann-Whitneyn U -testeillä. Tavoiteorien-taatioprofiiliryhmien muodostamiseen käytettiin K-keskiarvoklusterianalyysiä. Aineistossa havaittiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston eri ulottuvuuksien välillä. Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin sekä sukupuolten, ikäryhmien että eri tasoisten joukkueiden välisessä vertailussa. Aineistosta tunnistettiin kolme tavoiteorientaatioprofiiliryhmää: tehtäväsuuntautuneet, tehtävä- ja suoritussuuntautuneet sekä sitoutumattomat. Tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston yhteydet heijastuivat myös joukkuetason analyysissä pelaajien tavoiteorientaatioprofiileihin sekä joukkueessa vallitsevaan motivaatioilmastoon. Tehtäväorientaatio ja tehtäväilmasto olivat koko aineistossa voimakkaita, mutta koettu autonomia melko heikkoa. Tulosten perusteella olisi syytä selvittää, millä keinoilla koettua autonomiaa voitaisiin tukea.Previous studies have shown that there is a link between personal achievement goal orientation, intrinsic motivation and teams motivational climate in youth sports The purpose of this study is to investigate what kind of relationships can be observed between players' goal orientation and team motivational climate in children's and adolescents' football teams. The second objective is to examine what differences in goal orientation and motivational climate can be detected between teams by grouping respondents by gender, age and team level. The aim is also to investigate the goal orientation profile groups that respondents form and to analyse the ranking of team players in these groups and the relationship between goal orientation profile groups and team motivational climate. The survey involved 94 respondents (72 boys and 22 girls) aged between 9 and 17 years (average age 12.67 years). Responses were collected via an online questionnaire between April and May 2021. All respondents belonged to the same football club in Southern Finland. Differences between groups were examined using the non-parametric Kruskall-Wallis and Mann-Whitney U tests. K-means cluster analysis was used to form achievement goal orientation profile groups. Statistically significant correlations between the different dimensions of goal orientation and motivational climate were found in the data. Statistically significant differences were found between gender, age groups and between teams at different levels. Three groups of goal orientation profiles were identified from the data: task-oriented, task- and achievement-oriented, and disengaged. The links between goal orientation and motivational climate were also reflected in the team-level analysis of players' goal orientation profiles and the motivational climate within the team. Task orientation and task climate were strong throughout the data, but perceived autonomy was rather weak. Based on the results, it would be worthwhile to investigate what means could be used to support perceived autonomy.
Subject: Motivaatio
motivaatioilmasto
tavoiteorientaatiot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record