”Tää on paljon mielekkäämpää, koska lapset oikeesti oppii” : Luokanopettajien kokemuksia Varga Neményi -menetelmästä ensimmäisen luokan matematiikan opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244096
Title: ”Tää on paljon mielekkäämpää, koska lapset oikeesti oppii” : Luokanopettajien kokemuksia Varga Neményi -menetelmästä ensimmäisen luokan matematiikan opetuksessa
Alternative title: "This makes a lot more sense because the children are really learning" : Class teachers’ experiences of the Varga–Neményi method in 1st grade mathematics
Author: Torttila, Nea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244096
http://hdl.handle.net/10138/336672
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tämä tutkimus tarkastelee luokanopettajien kokemuksia unkarilaislähtöisestä Varga–Neményi -menetelmästä ensimmäisen luokan matematiikan opetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä etuja menetelmää käyttävät luokanopettajat kokevat menetelmässä olevan ja toisaalta, millaisia haasteita menetelmän käyttöön liittyy. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan vuosiluokkien 1–2 matematiikan oppiaineen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Varga–Neményi -menetelmä tarjoaa vastauksena näihin tavoitteisiin kokemuksellisen ja oppilaskeskeisen lähestymistavan matematiikan opetukseen. Menetelmän etujen selvittäminen voi antaa ymmärrystä menetelmän merkityksestä matematiikan oppimiselle sekä rohkaista uusia opettajia menetelmän pariin. Toisaalta menetelmään liittyvien haasteiden erittely voi auttaa menetelmän kehittämisessä ja ongelmakohtiin pureutumisessa. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä menetelmäkoulutuksen suorittanutta luokanopettajaa, joista kaikki olivat hyödyntäneet Varga–Neményi -menetelmää ensimmäisen luokan opetuksessa. Haastattelut suoritettiin keväällä 2021. Tutkimusaineisto nauhoitettiin, minkä jälkeen se litteroitiin ja analysoitiin teema-analyysin keinoin. Varga–Neményi -menetelmä nähtiin toimivana opetusmenetelmänä ensimmäisellä luokalla. Menetelmän keskeisimmiksi eduiksi osoittautuivat menetelmän oppilaskeskeisyys, myönteinen matematiikkakuva sekä oppimiseen ja opettajan työhön liittyvät tekijät. Menetelmän haasteiksi koettiin menetelmän aloittaminen, aineenhallinta, työllistävyys, oppimateriaaliin liittyvät tekijät sekä opetusmenetelmän vaihtuminen. Tutkimustulokset mukailivat aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia tuoden kuitenkin uutta näkökulmaa aiheeseen. Tutkimus lisää ymmärrystä menetelmän kokonaisvaltaisista eduista oppilaalle ja toisaalta niistä haasteista, joita opettaja menetelmää käyttäessään joutuu mahdollisesti kohtaamaan.Tiivistelmä - Referat - Abstract The research aims to examine class teachers’ experiences of the Hungarian-based Varga–Neményi method in first grade mathematics teaching. According to the Finnish education curriculum (2014), the task of mathematics in grades 1–2 is to develop students’ logical, precise and creative mathematical thinking. In response to these goals, the Varga–Neményi method offers an experimental and student-centered approach to the teaching of mathematics. Exploring the advantages of the method can provide an understanding of the significance of the method as well as encourage new teachers to use the method. On the other hand, examining the challenges of the method can help in developing the method and addressing the possible problem areas. The research was conducted using qualitative research methods. The data was collected using thematic interviews with five class teachers. The interviews were recorded and transcribed. The data was analysed following the principles of thematic analysis. The Varga–Neményi method was seen as a useful teaching method in the first grade. The main advantages of the method turned out to be the student-centeredness, students’ positive mathematical image and factors related to learning and teacher’s work. On the other hand, the challenges were initiating with the method, subject didactics, arduousness of the method and factors related to the learning materials. The results were in line with the results of previous studies. However, the research increases the understanding of the overall advantages of the method for the learning mathematics and also the challenges that the teacher may face when using the method.
Subject: Varga-Neményi -menetelmä
matematiikan opetus
toiminnallisuus
konkreettisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record