"Edes hieno aikuislähtöinen toiminta ei ole yhtä tärkeää kuin sensitiivinen aikuinen" : Laadukas pedagogiikka alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevien opettajien kertomuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111264105
Title: "Edes hieno aikuislähtöinen toiminta ei ole yhtä tärkeää kuin sensitiivinen aikuinen" : Laadukas pedagogiikka alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevien opettajien kertomuksissa
Alternative title: "Not even fine adult-led pedagogy is as important as sensitive educator" : High-quality pedagogy in the narratives of teachers working with children under the age of three
Author: Inkinen, Milla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111264105
http://hdl.handle.net/10138/336776
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksen laadussa on puutteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata onnistuneen pedagogiikan saamia merkityksiä alle kolmivuotiaiden ryhmien työskentelevien opettajien kertomuksissa diskurssianalyysin avulla sekä pohtia onnistuneen pedagogiikan saamia merkityksiä suhteessa kansallisen arviointikeskuksen määrittämiin laadun prosessitekijöihin (Vlasov ym., 2018). Tutkimuksen pääkysymyksenä on, miten alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat puhuvat onnistuneesta pedagogiikasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kahdessa varhaiskasvatusta koskevassa Facebookryhmässä. Aineisto koostui 32 kertomuksesta, joissa varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat pedagogisesti onnistunutta päivää alle kolmivuotiaiden ryhmän varhaiskasvatuksen opettajana. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysilla. Aineiston analyysi ja tulkinta pohjasivat vahvasti sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa itse aineisto nähdään tutkimuksen kohteena. Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksista nousi esille neljä laajempaa tulkintarepertuaaria: aikuinen kohtaa lapsen -, kukin tietää mitä tekee-, oppimisen kokonaisvaltaisuussekä riittämättömyyden tulkintarepertuaari. Repertuaarit esiintyivät kertomuksissa osittain päällekkäisinä ja rinnakkaisina. Kertomuksissa korostettiin sensitiivistä vuorovaikutusta ja oppiminen kuvattiin kokonaisvaltaisena. Kertomuksista nousi esiin myös riittämättömyyttä kuvaava puhetapa, jossa onnistuneen pedagogiikan esteiksi tuotettiin muun muassa aika ja henkilöstöresurssit. Tutkimustulosten perusteella alle kolmivuotiaiden ryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat merkityksellistivät erityisesti lapsen yksilöllistä ja lämmintä kohtaamista sekä spontaania lapsilähtöistä toimintaa. Karvin laadun prosessitekijöiden näkökulmasta alle kolmivuotiaiden pedagogiikassa on kuitenkin yhä kehitettävää. Tavoitteellisuuden ja vertaisvuorovaikutuksen tukemisen puute opettajien onnistunutta pedagogiikka tuottavassa puheessa herättivät pohtimaan, onko lapsen osallisuutta tukeva oppimiskäsitys tulkittu puutteellisesti.Previous research has shown that there is deficiency in the quality of early childhood education of children under the age of three. The purpose of this study is to describe with discourse analysis what kind of meanings teachers give to successful pedagogy in their narratives. In addition to discourse analysis, I reason the meanings given to successful pedagogy with National Evaluation Center’s (Karvi) process factors of quality (Vlasov ym., 2018). The main question of this study is how teachers working with children under the age of three speak about successful pedagogy. The material of the study was collected with a questionnaire that was shared in two early childhood education related Facebook groups. The material consisted of 32 narratives where teachers that work with children under the age of three talk about a pedagogically successful day. The material was analyzed with discourse analysis. The analysis and interpretation were strongly based on social constructionism that emphasizes the material as the object of the study. Four larger interpretative repertoires were found from the narratives of the teachers. These repertoires were: Adult meets child, Learning is holistic, Everyone knows what they are doing and The repertoire of insufficiency. These interpretative repertoires represented the most crucial meanings given to successful pedagogy. The repertoires performed in the narratives partly overlapped and parallel. The teachers of early childhood education emphasized sensitive and individualized encounter and interaction that takes a child's interests into account. Learning was seen holistic, and it was typically placed in situations of basic care and small group action. In the aspect of Karvi’s process factors of quality there is still need for improvement in the quality of early childhood education of children under the age of three. The lack of goal-directed pedagogy and support of peer interaction in the narratives arouses a question whether the concept of participation is understood inadequately.
Subject: Alle kolmivuotiaat
pedagogiikka
varhaiskasvatus
laadun prosessitekijät
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Milla_Inkinen_Pro_Gradu_Tutkielma_Lokakuu_2021.pdf 895.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record