Demokratisk e-förvaltning i kommunen : En studie av e-tjänster och e-deltagande på kommunala webbplatser i Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Krokfors, Anna
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201205295634
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/33701
dc.description.abstract Det finns ett ständigt tryck på kommunerna, så väl som på hela den offentliga förvaltningen, att utvecklas för att upprätthålla sin legitimitet. Utmaningar som sjunkande valdeltagande och växande klyftor mellan grupper i samhället har satt statens legitimitet på prövning. Olika lösningar på problemen har diskuterats. Ett förslag är att i allt högre grad utnyttja informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Ett begrepp som använts för att beskriva detta är elektronisk förvaltning (e-förvaltning). Under detta paraplybegrepp har det etablerats begrepp som elektroniska tjänster (e-tjänster) och elektroniskt deltagande (e-deltagande) samt elektronisk demokrati (e-demokrati). E-förvaltning har förväntats öka förvaltningens effektivitet och produktivitet, främja demokrati samt förbättra kvaliteten på de offentliga tjänsterna. I den här avhandlingen studeras vad demokratisk e-förvaltning är samt hur e-förvaltning kan främja demokrati. Demokratisk e-förvaltning definieras enligt dess mål samt enligt vilka medel det finns för att uppnå demokratisk e-förvaltning. Målen med demokratisk e-förvaltning kan sammanfattas som ökat förtroende, ökad legitimitet och förståelse, ökad tillfredsställelse bland invånarna och bättre service, ökad tillgänglighet och jämlikhet, bättre representativitet och bättre beslut, ökad medborgarinsats i beslutsprocessen samt mer engagerade medborgare. Medel för att uppnå demokratisk e-förvaltning kan vara relevant information, kommunikation och interaktion, deltagande i planering och beredning, folkomröstningar och höranden, gruppbaserad deliberation och diskussion, brukardemokrati och delaktighet i implementeringen samt fungerande e-tjänster. Dessa medel erbjuds främst via offentliga webbplatser. Strukturella faktorer som kan påverka servicenivån diskuteras också. I denna avhandling beaktas bakgrundsfaktorerna kommunstorlek (invånarantal), stad/glesbygd, ekonomiska faktorer och språkförhållanden. Den empiriska undersökningens material samlades in från 40 kommuners webbplatser. Tio e-tjänster och fyra former av e-deltagande utvärderades. Ur det kvantitativa materialet sammanställdes ett index som kallas e-poäng. Åtta kommuner i urvalet var tvåspråkiga, med finska och svenska som officiella språk. I dessa kommuner utvärderades både den finska och den svenska versionen av webbplatsen samt skillnaderna mellan dessa. Materialet analyserades främst med hjälp av kvantitativa analysmetoder, såsom variansanalys och regressionsanalys. Olika former av e-deltagande analyserades kvalitativt. I analysen av materialet kom det fram att det fanns stora skillnader mellan kommunerna i nivån på e-tjänsterna och e-deltagande. Analysen visade att kommunstorlek samt skatteintäkter per invånare hade en stor inverkan på e-poängen. E-deltagande på kommunernas webbplatser var rätt så outvecklat. Denna studie kunde inte visa att demokratin skulle ha förbättrats i kommunerna tack vare e-förvaltning. Däremot pekar studien på stor ojämlikhet då det gäller e-tjänster och e-deltagande. Små kommuner har inte tillräckliga resurser för att erbjuda e-tjänster och möjligheter till e-deltagande för sina invånare, eftersom initialkostnaderna är så stora. För att utveckla e-förvaltningen behövs både ekonomiska resurser och aktiva aktörer. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Demokratisk e-förvaltning i kommunen : En studie av e-tjänster och e-deltagande på kommunala webbplatser i Finland sv
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Political Science, Administration and Organisations en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201205295634

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
demokrat.pdf 1.684Mb PDF View/Open
KrokforsAnna2012.pdf 1.759Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record