Peruskoululaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö : Tietotekniikka-asenteet, käyttökokemukset ja tietotekninen hallinta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205305664
Title: Peruskoululaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö : Tietotekniikka-asenteet, käyttökokemukset ja tietotekninen hallinta
Author: Ikonen, Merita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205305664
http://hdl.handle.net/10138/33731
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The subject of this study was primary and secondary school pupils' use of information and communication technologies (ICT). The aim was to study pupils' technology attitudes, experiences and their mastery of ICT. These factors were then cross-referenced with each other as well as differences in pupils' gender, class and the amount of daily computer use. Attitudes towards ICT were defined as perceived self-efficacy, perceived enjoyment and perceived usefulness. The mastery orientation in ICT was defined as mastery of ICT use and mastery of critical web research skills. These skills are often regarded as an important part of pupils' 21st century skills. The data was collected by web-based survey from two schools in the city of Vantaa. The participants (n=201) were a mix of fourth, seventh, eighth and ninth grade pupils. These schools are part of the "Finnable 2020" research project. The data from a web-based survey was analyzed by statistical methods. The differences in ICT attitudes, experiences and mastery were analyzed by using T-test and One-way analysis of variance. The relationships between ICT experiences and mastery were analyzed by correlations and linear regression analysis. The quantitative results from the survey were later supplemented by interviewing pupils. The interview data was analyzed by thematic analysis. According to the results, pupils use computer and internet on a daily basis. Boys play games more often than girls while girls search for information and communicate through web based applications. Majority of pupils like when computers are used at school. Pupils reflected in the interviews that using computers makes learning easier and more fun. Perceived usefulness increased with the amount of daily use. Also mastery of computer use increased with the amount of daily use, but only to a point. The mastery of computer use was best among pupils who used computers 2 3 hours a day. Boys' perceived self-efficacy was higher than girls , but there was no difference in ICT mastery, enjoyment or usefulness between genders. The results show that both ICT experience and mastery explain ICT attitudes, with higher experience and mastery reflecting in a more positive attitude towards ICT.Tämän tutkielman kohteena oli peruskoululaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Tavoitteena oli tutkia peruskoululaisten tietotekniikka-asenteita, käyttökokemuksia ja tietoteknistä hallintaa sekä näiden välisiä yhteyksiä ja eroja sukupuolen, luokka-asteen ja tietokoneen päivittäisen käyttömäärän perusteella. Tietotekniikka-asenteilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa tietotekniikan käytöstä koettua itseluottamusta, koettua nautintoa ja koettua hyötyä. Tietoteknisellä hallintaorientaatiolla tarkoitetaan tietoteknisen osaamisen hallintaa ja tiedonhankinnan kriittisyyden hallintaa, jotka pohjautuvat oppilaiden 2000-luvun taitoja kuvaaviin luokitteluihin. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella kahdesta vantaalaisesta peruskoulusta. Osallistujat (n=201) olivat neljäs-, seitsemäs-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia. Tutkimuskoulut ovat mukana Vantaan perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikka -hankkeessa sekä Finnable 2020 -tutkimushankkeessa. Verkkokyselystä saatu aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tietotekniikka-asenteiden, käyttökokemusten ja hallinnan eroja tarkasteltiin T-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tietoteknisten käyttökokemusten ja tietoteknisen hallinnan yhteyttä tietotekniikka-asenteisiin analysoitiin korrelaatiokertoimien ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. Kyselystä saatuja kvantitatiivisia tuloksia syvennettiin oppilashaastatteluilla, jotka analysoitiin teemoittelulla. Tutkimuksen perusteella peruskoululaiset käyttivät tietokonetta ja internetiä päivittäin. Pojat pelasivat tyttöjä enemmän, kun taas tytöillä oli enemmän kokemusta tiedonhankinnasta ja kommunikoinnista verkossa. Oppilaista suurin osa piti tietokoneiden käytöstä oppitunneilla. Haastatteluissa tietokoneiden käytön kuvattiin helpottavan oppimista ja tekevän koulutyöstä mukavampaa. Koettu hyöty kasvaa tietokoneen päivittäisen käyttömäärän perusteella. Myös peruskoululaisten tietoteknisen osaamisen hallinta kasvoi päivittäisen käyttömäärän perusteella tiettyyn käyttömäärän asti. Paras tietoteknisen osaamisen hallinta oli oppilailla, jotka käyttivät tietokonetta päivittäin 2-3 tuntia. Poikien koettu tietotekninen itseluottamus oli korkeampi kuin tyttöjen. Tästä huolimatta oppilaiden omien arvioiden perusteella tytöt ja pojat osasivat käyttää tietotekniikkaa yhtä hyvin. Tytöt ja pojat myös kokivat saman verran nautintoa ja hyötyä tietotekniikan käytöstä. Tietotekniikan käyttökokemukset ja tietotekninen hallintaorientaatio selittivät oppilaiden tietotekniikka-asenteita.
Subject: technology uses in education
technology attitudes
mastery orientation
21st century skills
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
tietotekniikka-asenteet
hallintaorientaatio
2000-luvun taidot
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
peruskou.pdf 1.482Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record