Alle kouluikäisten lasten kielellinen kehitys ja sen tukeminen musiikin avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Ohraluoma, Jenna
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202112204384
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/337860
dc.description.abstract Tavoitteet. Viime vuosina on tehty paljon tutkimusta lasten kielenkehityksestä ja luovista toimintatavoista, joilla kielenkehitystä voidaan tukea varhaiskehityksen aikana. Musiikin on huomattu olevan yksi merkittävä tekijä, jonka avulla voidaan edistää ja tukea lasta muun muassa lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella alle kouluikäisten musiikkiharrastuksen vaikutuksia nopean nimeämisen testillä mittaavaan kielelliseen kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, onko tyttöjen ja poikien sekä suomenkielisten ja suomea toisena kielenä puhuvien lasten kielenkehityksessä nähtävissä eroja kahden vuoden seurannan aikana. Aineisto on kerätty osana Tanja Linnavallin väitöskirjatutkimusta (2019) ”Effects of musical experience on children’s language and brain development”, jossa selvitettiin musiikki-intervention vaikutusta lasten kielelliseen kehitykseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 72 lasta, jotka olivat tutkimuksen alussa 4–5-vuotiaita. Aineisto kerättiin vuosina 2014–2017. Lapset osallistuivat joko päiväkotipäivän aikana järjestettyyn musiikkileikkikouluun tai tanssitunneille tai toimivat niin sanottuina passiivisina kontrollilapsina päiväkodeissa, jossa ei ollut ulkopuolisen toimijan järjestämää harrastusmahdollisuutta. Lapsille tehtiin kahden vuoden seurannan aikana neljä kertaa Niilo Mäki Instituutin nopean sarjallisen nimeämisen testejä, joilla mitattiin värien ja esineiden nimeämisen nopeutta. Tutkimuksessa vertailtiin kvantitatiivisesti ryhmien välisiä eroja nimeämisen nopeudessa. Nimeämisen nopeuden muutosta analysoitiin riippumattomien otosten t-testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Musiikkileikkikouluun osallistuminen lisäsi lasten nimeämisen nopeutta seurannan aikana eniten verrattuna muihin vertailtaviin ryhmiin. Tytöt paransivat suoritustaan poikiin verrattuna tilastollisesti merkitsevästi. Lapset, jotka puhuivat suomea toisena kielenä, paransivat myös suoritustaan marginaalisesti enemmän kuin suomenkieliset lapset. Tulokset tukevat tietoa siitä, että musiikki edistää kielellisten kykyjen kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa on hyvä kiinnittää huomiota musiikkikasvatuksen merkitykseen, koska sen avulla voidaan tukea esimerkiksi suomea toisena kielenä puhuvien lasten kielenkehitystä sekä auttaa mahdollisissa lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen haasteissa. fi
dc.description.abstract Objectives. A lot of research has been done during recent years on children’s language development and creative ways to support it during early childhood. Studies have shown that one significant factor which can support children in learning to read and write is music. The objective of this Master´s thesis is to study music education’s effect on under school age children´s language development measured by Rapid Automatized naming test. In addition, I investigate if there are differences in development between boys and girls or native Finnish speakers and children who speak Finnish as a second language during the two-year longitudinal research. Data for this Master thesis has been collected as a part of Tanja Linnavalli´s dissertation (2019) “Effects of musical experience on children’s language and brain development” which studied the effect of music intervention on children’s language development. Methods. There were 72 participants who were between four-to-five-year-old in the beginning of the study. Data was collected during 2014-2017. There were three study groups: one receiving music play-school, another group receiving dance classes and a third group that acted as a passive control group. Children were evaluated four times during the two-year long research for their speed in naming colours and objects by Rapid Automatized naming test by Niilo Mäki Institute. This Master´s thesis compares the differences between the groups using independent samples t-test. Results and conclusions. The study shows that children who participated to music playschool improved more on naming tests during the follow up than the other groups. Girls improved statistically significantly more than boys and Finnish as a second language speakers improved slightly better than native Finnish speakers. The results support the view that music has a positive impact on the development of language skills. In early childhood education and care, it is important to understand the support music education may offer to language development e.g., children with Finnish as a second language or learning challenges on reading and writing. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Varhaiskasvatus
dc.subject musiikki
dc.subject kielellinen kehitys
dc.subject sanavarasto
dc.subject nopea nimeäminen
dc.title Alle kouluikäisten lasten kielellinen kehitys ja sen tukeminen musiikin avulla fi
dc.title.alternative Language development of preschool age children and supporting it with music en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202112204384
dc.subject.specialization Varhaiskasvatus fi
dc.subject.specialization Early Education en
dc.subject.specialization Förskolepedagogik sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master´s Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ohraluoma_Jenna_tutkielma_2021.pdf 517.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record