Pragmatistinen semiotiikka nonfiguratiivisen nykymaalauksen tarkastelussa: Carolus Enckell, Mari Rantanen ja Sini Vihma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/33811
Title: Pragmatistinen semiotiikka nonfiguratiivisen nykymaalauksen tarkastelussa: Carolus Enckell, Mari Rantanen ja Sini Vihma
Author: Hyry, Jonna
Contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Thesis level:
Abstract: Tutkielman aiheena on nonfiguratiivisen maalauksen merkityksenmuodostuminen nykytaiteen kontekstissa. Keskeisimpänä teoriana hyödynnetään Charles Sanders Peircen pragmatistista semiotiikkaa, joka mahdollistaa taideteoksen merkitysten ja tulkinnan tarkastelun kokemuslähtöisesti. Tutkimusaiheen lähestymistapa perustuu käsitykselle taideteoksesta merkkinä ja teoksen havaittavien ominaisuuksien olennaisuudesta teoksen tulkinnassa. Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on, kuinka nonfiguratiivinen maalaus nykytaiteen kontekstissa mahdollisesti viittaa itsensä ulkopuolelle ja toteutuuko tämä jollakin erityisesti nonfiguratiiviselle kuvalle ominaisella tavalla. Valittu lähestymistapa pohjautuu hypoteesiin nonfiguratiivisen kuvan representoivuudesta. Tutkielman tavoitteena on yhtäältä selventää nonfiguratiivisen maalauksen merkityksenmuodostumista nykytaiteen kontekstissa modernistisen abstraktion tradition sekä nykymaalauksen mediumin representaation erityisluonteen tarkastelun kautta. Tutkimusaineisto koostuu kolmen kotimaisten taiteilijan, Carolus Enckellin, Mari Rantasen ja Sini Vihman erityyppisistä nonfiguratiivisiksi luokiteltavista maalauksista. Olennaisia taiteilijoiden valintaperusteita tutkimuksen kannalta ovat maalauksen hallinta ilmaisuvälineenä sekä taiteellisen tuotannon valaisevuus tutkimuskysymysten kannalta. Tutkimusaineiston analyysissä sovelletaan pragmatistisen semiotiikan teoriaa sekä muihin semioottisiin ja kuvan tarkastelun kannalta keskeisiin teorioihin pohjautuvia, maalauksen materiaalisten ominaisuuksien merkitsevyyden kannalta keskeisiä käsitteitä kuten ostensiota, plastisuutta, kuvallisuutta, seeing-as/seeing-in -moodia, fysionomista merkitsevyyttä ja haptisuutta. Myös etenkin värin ja tilallisuuden ikonisuus on keskeistä tutkimusaineistoksi valikoituneiden maalausten analyysissä. Analyysissä hyödynnetty pragmatistien semiotiikan käsitteistö mahdollistaa teosten merkitystenmuodostumisen tarkastelun ja teosten materiaalisten ominaisuuksien huomioimisen tulkinnassa mahdollisimman eksaktisti. Analyysin tulokset vahvistavat hypoteesia nonfiguratiivisen nykymaalauksen representoivuudesta. Teosten viittauskohde voidaan osin määritellä teosesineen havaittavien ominaisuuksien perusteella. Pragmatistisen semiotiikan teorian mukaan merkitys määräytyy yhteisössä vakiintuneiden konventioiden perusteella, joten teosten merkitysten tarkentamiseksi teoksia selittävät taustatiedot ja katsojan taiteen kentän käytäntöjen ja tradition tuntemus ovat olennaisia. Tutkielma tarjoaa osaltaan esimerkin mahdollisuudesta soveltaa semiotiikkaa taidehistorian alan tutkimuskohteen tarkasteluun.
Description: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.
URI: http://hdl.handle.net/10138/33811
Date: 2012-06-02
Discipline: Taidehistoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record