Meriturvallisuustutkinta oikeudellisessa kentässä ja sen suhde rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7878-7
Title: Meriturvallisuustutkinta oikeudellisessa kentässä ja sen suhde rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen
Alternative title: Maritime Safety Investigation in the Legal Field and Its Relationship to the Legal Determination of Criminal Liability
Author: Helke, Hannamari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Doktorandprogrammet i juridik
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-03-05
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7878-7
http://hdl.handle.net/10138/339161
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Maritime Safety Investigation in the Legal Field and Its Relationship to the Legal Determination of Criminal Liability The subject of this research is the placement of maritime safety investigation in the context of the legal field and its relationship to the legal determination of criminal liability in cases under review. The initial inquiry of this research is the review of the related literature multidisciplinary law. Also, jurisdiction is viewed from the perspective of accepted safety theories. In this external perspective, there is no commitment to existing law. The research method utilized can be described as discursive because different per-ceptions are considered in relationship to each other. The methods of traditional jurisprudence are applied to determine the law in force. The maritime safety investigation is in the traditional legal division area of accepted special administrative law, international law and maritime law. A safety investigation, as a whole, can be considered as its own field of law, as it meets the criteria set forth in legal fields as reviewed in the related literature search. A safety investigation has principles that differ from other fields of law, such as future-orientation and safety orientation, which can be presented as general doctrines. The application of the norms in a safety investigation involves concepts specific to this area of law, such as a hearing, an investigation report, a safety recommendation and a follow-up on the implementation of safety recommendations. Safety investigation is based on safety theories in terms of its moral principles and ethical values. The political goal of the safety investigation is to improve public safety by learning from the accidents and incidents reviewed using the accepted safety in-vestigation procedures. The, afore mentioned, sector specific objectives reflect the independence of the safety investigation field of law. There are five recommendations posited from the research study to clarify the relation between safety investigations and the determination of criminal liability in the review of an accident or incident. The recommendations revealed from the study include the following: 1) the rules of procedure for both pre-trial and judicial proceedings shall not permit the use of the safety investigation report, 2) when determining criminal liability for negligence, an enhanced method of assessment must be made of the person's actual subjective available options to the person to act in a different manner than the person acted, 3) the acts of negligence or omissions which are not de-termined to be egregious will be decriminalized, 4) the disclosure of information in a safety investigation will not be available in pre-trial investigation to prosecutorial authorities unless determined to be an egregious offence, and 5) in cases of positive conflicts of jurisdiction between authorities further additional research will be required. Keywords: Safety investigation, Accident investigation, Criminal law, Legal division area, Acts of negligence, Self-incrimination, Law of the seaMeriturvallisuustutkinta oikeudellisessa kentässä ja sen suhde rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen Tutkimuksen aiheena on meriturvallisuustutkinnan sijoittuminen oikeudelliseen kenttään sekä sen suhde rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen. Tutkimuksen lähtökohta on monitieteinen oikeustiede. Oikeutta tarkastellaan myös turvallisuusteorioiden näkökulmasta. Tässä ulkoisessa näkökulmassa ei ole sitouduttu voimassaolevaan oikeuteen. Menetelmää voidaan kuvata diskursiiviseksi, koska erilaisia käsityksiä tarkastellaan suhteessa toisiinsa. Voimassa olevan oikeuden selvittämisessä hyödynnetään perinteisen lainopin metodeja. Meriturvallisuustutkinta sijoittuu perinteisessä oikeudellisessa jaottelussa erityishallinto-oikeuteen, kansainväliseen oikeuteen sekä merioikeuteen. Turvallisuustutkintaa voidaan kokonaisuutena pitää omana oikeudenalanaan, koska se täyttää kirjallisuudessa oikeudenaloille asetetut tunnusmerkit. Siinä on muista oikeudenaloista poikkeavia periaatteita, kuten tulevaisuusorientoituneisuus ja turvallisuuslähtöisyys, jotka on mahdollista esittää yleisinä oppeina. Turvallisuustutkinnan normistoon ja sen soveltamiseen liittyy juuri tälle oikeudenalalle ominaisia käsitteitä kuten kuuleminen, tutkintaselostus, turvallisuussuositus ja suositusseuranta. Turvallisuustutkinta nojaa moraaliperiaatteiltaan ja eettisiltä arvoiltaan turvallisuusteorioihin. Sen poliittisena tavoitteena on yleisen turvallisuuden parantaminen onnettomuuksista ja vaaratilanteista oppimalla. Nämä oikeudenalakohtaiset tavoitteet ilmentävät oikeudenalan itsenäisyyttä. Tutkimuksessa annetaan viisi suositusta turvallisuustutkinnan ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen välisen suhteen selkeyttämiseksi. Tutkimukseen perustuen suositetaan, että 1) sekä esitutkintaa että oikeudenkäyntiä koskeviin prosessisääntöihin kirjataan turvallisuustutkintaselostuksen hyödyntämiskielto; 2) huolimattomuuteen perustuvaa rikosoikeudellista vastuuta kohdennettaessa arvioidaan nykyistä paremmin henkilön tosiasiallinen subjektiivinen toisintoimimismahdollisuus; 3) tavallisina tekomuotoina kriminalisoidut tuottamukselliset teot ja laiminlyönnit dekriminalisoidaan; 4) turvallisuustutkinnan salassa pidettävän tiedon luovuttaminen esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisille olisi mahdollista vain ylitörkeiden rikosten kohdalla; sekä 5) viranomaisten positiivisista toimivaltariidoista tehdään jatkotutkimus. Avainsanat: turvallisuustutkinta, onnettomuustutkinta, rikosoikeus, oikeudenalajaottelu, tuottamuksellisuus, itsekriminointisuoja, merioikeus.
Subject: rikosoikeus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
helke_hannamari_väitöskirja_2022.pdf 3.425Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record