Expanding educational management activities beyond school walls

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7851-0
Title: Expanding educational management activities beyond school walls
Author: Lemos, Monica
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Language and Activities in Educational Contexts (LACE)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-03-04
Language: en
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7851-0
http://hdl.handle.net/10138/340085
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation provides an analysis of educational management, based on Cultural-Historical Activity Theory, within school and beyond its walls. To begin with, I analyzed the definition process of educational management that was furthermore used to produce and evaluate the management plan, a tool to reorganize an educational system. After that, I introduced a case in which a school reorganized its management based on a creative chain of activities to transform itself and the local community. Finally, I analyzed secondary students’ social movements as a form of paving the way to organize educational management from the grassroots. The whole research process was supported by formative interventions, leading to an intravention, under the umbrella of critical collaborative research, in which different stakeholders took part in different stages of the research to negotiate and act. In the formative intervention, the researcher played a central role in supporting participants in the organization of the activities and in the different learning cycles that took place in each bond of the creative chain of activities. The intravention was the result of the formative intervention. While the formative intervention enabled an environment collaboratively guided by the researcher, in the intravention stakeholders developed and enhanced the tools used in the formative intervention, In a different perspective, an exploratory study was also conducted, though investigating how secondary students developed their own intervention in the form of social movements as an attempt to reorganize the school. Concerning data, the Management in Creative Chians project comprised 120 hours of recorded videos of the formative meetings, which objective was to define the concept and support coordinating the educational management in the city. In addition to the formative encounters, different data sources comprised: interviews with educational managers, educational management plans, presentations used to organize and document the encounters, teacher planning, and educational management reports. Whereas in the students’ social movements, data derived from 122 Facebook pages posts related to the interconnected social movements: 56 pages from the movements that happened in São Paulo, and 66 pages about the movements in Rio de Janeiro. Data were collected between October 9, 2015, at the beginning of the first movement, until April 30, 2016. To analyze data from the Management in Creative Chains Project, qualitative methods were applied. Data were firstly organized based on the thematic content and afterwards, discursive analysis based on argumentation organization was conducted. In the secondary students’ social movements, in addition to qualitative methods, such as content and multimodal analysis, network analysis were also applied. I summarized the findings into five scientific articles of the dissertation (Article I - Article V). In Article I, the focus was on the formation of the concept of educational management. In Article II, the tool management plan was analyzed during its production and implementation. Articles III and IV dealt with a specific school case in which school members and the community worked together to solve a flood issue. Articles I and II were part of the Management in Creative Chains project, while Articles III and IV present an intravention, which was an extension of the management in a creative chain project. Article V introduced the exploratory study in which secondary students occupied their schools to fight for better educational conditions, providing the understanding of a form of educational management from students’ perspectives. This dissertation provides an interconnected thread of theoretical concepts and methodological framework that led to the analysis of different forms of expansive learning. Besides, the dissertation sheds the light on the analysis of educational management beyond schools’ walls.Tämä väitöskirja tarkastelee toiminnanteoreettista työtä apuna opetuksen/koulutuksen johtamisessa/järjestämisessä koulussa ja sen ulkopuolella. Aluksi tarkastelen opetuksen/koulutuksen johtamisen/jäsentämisen määrittelyprosessia, jota käytetään toimintasuunnitelman tuottamiseen ja arvioimiseen. Toimintasuunnitelma on työkalu, jolla koulutusjärjestelmää uudelleen organisoidaan. Tämän jälkeen esittelen tapaustutkimuksen, jossa koulu uudelleen organisoi johtonsa “toimintojen luovan ketjun” pohjalta, tarkoituksenaan muuttaa sekä koulua että sitä ympäröivää yhteisöä. Lopuksi analysoin toisen asteen opiskelijoiden yhteiskunnallista liikettä toimintamuotona, joka viitoittaa tietä opetuksen/koulutuksen organisoinnille ruohonjuuritasolta käsin. Koko tutkimusprosessia tukevat formatiiviset interventiot, jotka johtavat intraventioon. Tämä tapahtuu kriittisen kollaboratiivisen tutkimuksen kautta, johon eri partnerit/toimijat sitoutuvat neuvotellen sekä osallistuen tutkimuksen eri vaiheisiin. Formatiivisessa interventiossa tutkijalla on keskeinen rooli osallistujien tukemisessa näiden organisoidessa toimintojaan ja eri oppimissyklien aikana, jotka tapahtuvat kunkin luovan toimintaketjun solmukohdassa. Viimeksi mainitussa tutkijoiden läsnäolo on vahva, kun taas ensiksi mainittu toimii tilana, jossa työntekijät kehittävät ja uudelleen luovat välineet formatiivisen intervention pohjalta. Toisesta näkökulmasta katsoen väitöskirjassa suoritetaan myös kokeilullinen tutkimus, jossa tutkitaan miten toisen asteen oppilaat kehittävät oman interventionsa yhteiskunnallisen liikkeen muodossa yrityksenään uudelleen organisoida koulu. Management in Creative Chains - projektin aineisto koostuu 120 tunnista videomateriaalia, jotka on nauhoitettu formatiivisissa tapaamisissa/kehitysistunnoissa, joiden tarkoitus oli käsitteellistää ja organisoida opetuksen johto/johtaminen kunnallisessa koulutusjärjestelmässä. Näiden tapaamisten lisäksi muuta aineistoa ovat haastattelut, hallintasuunnitelmat, eri versiot tapaamissuunnitelmista sekä Powerpointesitykset, koulun suunnitelmat sekä raportit. Oppilaiden yhteiskunnallisia liikkeitä koskeva aineisto koostuu 122 aikajanajulkaisusta Facebook-sivulla, jotka liittyvät keskenään yhteydessä oleviin yhteiskunnallisiin liikkeisiin: 56 liittyen Sao Paoloon ja 66 Rio de Janeiroon. Julkaisujen aikajänne kattaa ajan lokakuusta 2015, jolloin ensimmäinen liike perustettiin, huhtikuuhun 2016. Management in Creative Chains - projektin aineiston analyysi perustuu laadulliseen tutkimusmenetelmään. Aineisto järjestettiin ensin temaattisen sisältönsä mukaan ja analysoitiin tämän jälkeen diskurssianalyysin avulla, joka pohjautui argumentaation jäsentelyyn. Toisen asteen oppilaiden yhteiskunnallisten liikkeiden osalta käytettiin lisäksi sisällönanalyysia sekä multimodaalianalyysia. Väitöskirja koostuu viidestä tieteellisestä artikkelista, jossa tutkimustulokset on raportoitu (Artikkelit I-V). Artikkelissa II analysoidaan toimintasuunnitelmaa välineenä sen tuottamis - ja toimeenpanovaiheissa. Artikkelit III ja IV käsittelevät tapaustutkimusta koulussa, jossa koulun sekä sitä ympäröivän yhteisön jäsenet työskentelevät yhdessä ratkaistakseen alueen tulvaongelman. Artikkelit I ja II ovat osa Management in Creative Chain - projektia, kun taas artikkelit III ja IV pohjautuvat intraventioon, joka rakentuu edellä mainitun projektin pohjalle. Artikkeli V esittelee tutkimuksen, jossa toisen asteen oppilaat valtasivat koulunsa taistellakseen parempien opiskeluolojen puolesta. Tämä artikkeli lisää ymmärrystä opiskelun järjestämisen muodosta oppilaiden näkökulmasta. Tämä väitöskirja nivoo yhteen teoreettisia käsitteitä sekä metodologisen viitekehyksen, joiden avulla ekspansiivisen oppimisen muotoja voidaan analysoida. Lisäksi väitöskirja valaisee opetuksen järjestämisen/johtamisen analyysia koulun seinien ulkopuolella. (The abtstract was translated into Finnish by Terhi Esko with the help of Heli Kaatrakoski.)
Subject: doctoral Programme in Cognition, Learning, Instruction and Communication (CLIL)
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lemos_monica_dissertation_2022.pdf 3.453Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record