Road to freedom : News media breaking free from Silicon Valley’s grip

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340138
Title: Road to freedom : News media breaking free from Silicon Valley’s grip
Author: Lindén, Carl-Gustav; Tuulonen, Hanna; Niemi, Liisa; Grönlund, Mikko; Lehtisaari, Katja; Villi, Mikko
Publisher: Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet
Date: 2022
Language: en
Belongs to series: SSKH Notat 1/2022.
ISBN: 978-951-51-1717-5
ISSN: 1798-6966
URI: http://hdl.handle.net/10138/340138
Abstract: The aim of the Road to freedom research project was to find out how the Finnish news media are dependent on the technology giants of Silicon Valley, mainly Meta (Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp), Alphabet (Google, Youtube, Android), Apple and Amazon. In this report we present an examination of whether the nature of dependence is disproportionate in terms of power, and if so, how the news media could break free from the excessive influence of the technology giants. The report approaches the dependency relationships between global tech giants and news media corporations through four frameworks: a technological framework, a business framework, an operational framework, and a narrative framework. The impact of Silicon Valley’s global actors on the news media has generally been studied in a negative context, from the perspective of how media have lost its relationship to audiences and advertisers. However, we think the issue is more complex than that and contains positive features too, such as learning a new type of operational logic, which particularly affects product development methods. In addition to that, Google and Facebook have financially supported the innovation process within media to a significant extent. However, compared to their own revenues, this support has been minimal. We believe that the metaphorical road to freedom requires new ways of strategic thinking from the news media corporations, support from advertisers, as well as national and supranational (mainly EU) legislative solutions. The aim is to predict what this development could mean for the Finnish news media.1 The goal of this project was to produce information and knowledge that will help practitioners, industry experts and policy makers understand the scope of the power of Silicon Valley’s technology corporations. In our view, these corporations offer such platforms and solutions for the core activities of media and its infrastructure that are hard to get away from. Importantly, the issue does not only revolve around the media but also around society at a broader level, where such corporations as Alphabet, Meta, Apple, Microsoft and Amazon strive to build infrastructure for the whole of society, of which the media are only a small part of. The project is divided into four work packages, the results of which form the core of this final report. In the report, we define three scenarios for the year 2030. The scenarios describe the different ways in which the news media’s dependence on technology companies of Silicon Valley can change and the consequences this may have. The Road to Freedom project builds on qualitative and quantitative research. The data have been derived from mapping out the research field, interviews with industry experts, statistical analysis, canvassing and workshops. The research project is a collaboration between four Finnish universities (Helsinki, Jyväskylä, Tampere and Turku) funded by the Media Industry Research Foundation of Finland. The final product of the project is an overview and three scenarios for the future, “A road to freedom”, in which the word freedom is used in a metaphorical fashion. Our view is that the media companies’ road to freedom is dependent on several components, some within their own reach and others beyond attempts to impact the development. The most important components are developments on a global scale, at the EU level, at a national level and at a regional level. How policy makers may act is also an important component. There is also cause for concern that in any scenario, small and mid-sized media companies will not survive. While the biggest players can develop long-term strategies, smaller media companies have a harder time fighting for mere survival. Thus, public service media will continue to play an important role and in addition there is a risk that diversity in the media ecosystem could become a thing of the past. Our three scenarios for 2030 include scenario -1 where things have become worse and legacy media are more dependent on the Silicon Valley technology companies, and scenario +1 where things have improved, and the media are less dependent on the Silicon Valley technology companies. There are five factors that affect both these scenarios: the (in)ability to renew business models, losing or winning the competition for audiences, failure or success in regulation, changes in the power balance between platforms and media companies, and media companies’ passivity or proactivity in solving the issue of dependence. In addition, in scenario 0 we see a situation in which by 2030, things have not changed much since the early 2020s, and problems of dependency are not recognised or dealt with. Yet because it is difficult to see how no change would take place for the better or worse, we do not discuss this scenario further in this report. Our recommendations include active policy initiatives that may change the context. For example, the European Media Data Space would allow publishers to share user data in ethical ways compatible with GDPR and other regulations such as the upcoming Data Governance Act (DGA). The Media Data Space is an interesting initiative and according to law scholars (Dutkiewicz, 2021), the EU envisages the following benefits of sharing media data. First, access to audience data, content metadata and other types of users’ behaviour data would allow European media companies to create personalised content and promotion. Second, it would help European news publishers to pool together their content and customer data to produce news targeting their own national audiences. Third, it would provide insight to services aiming at increasing the findability of media content across borders.Tie vapauteen -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten suomalainen uutismedia on riippuvainen Piilaakson teknologiajäteistä, pääasiassa Metasta (Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp), Alphabetista (Google, Youtube, Android), Applesta ja Amazonista. Tässä raportissa käymme läpi sitä, onko riippuvuuden ja vallan suhde liiallinen ja sitä, miten uutismedia voisi päästä eroon teknologiajättien vaikutuksesta, mikäli riippuvuussuhde on liiallinen. Raportissa tarkastellaan maailmanlaajuisten teknologiajättien ja uutismediayhtiöiden välisiä riippuvuussuhteita neljän viitekehyksen kautta: teknologinen, liiketoiminnallinen, operatiivinen ja kerronnallinen. Piilaakson globaalien toimijoiden vaikutusta uutismediaan on yleensä tutkittu negatiivisesta näkökulmasta, eli kuinka media, yleisön ja mainostajien suhde on nimenomaan heikentynyt. Mielestämme asia on kuitenkin monimutkaisempi ja sisältää myös myönteisiä piirteitä, kuten uudenlaisen toimintalogiikan oppimisen, mikä vaikuttaa erityisesti tuotekehitysmenetelmiin. Tämän lisäksi Google ja Facebook ovat taloudellisesti tukeneet median innovaatioprosesseja, vaikkakin annettu tuki on näiden teknologiajättien omiin tuloihin verrattuna vähäinen. Uskomme, että vertauskuvallinen “tie vapauteen” vaatii uutismediayhtiöiltä uusia strategisen ajattelun tapoja, tukea mainostajilta sekä kansallisia ja ylikansallisia (pääasiassa EU-tason) lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Projektissa olemme katsoneet myös toiseen suuntaan, Kiinaan, jossa mediajätit kuten Tencent ja Alibaba sekä uudet tulokkaat kuten TikTok ovat alkaneet valloittaa maailmaa. Tavoitteenamme on ennakoida, mitä se että Kiina ja kiinalaiset ohjelmistovalmistajat tuovat tuotteitaan kaikkien saataville, voi tarkoittaa suomalaisen uutismedian kannalta. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa media-alan työntekijöitä, asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä ymmärtämään Piilaakson teknologiayritysten vaikuttavuutta. Näkemyksemme mukaan nämä yritykset tarjoavat median ja sen infrastruktuurin ydintoimintojen kannalta sellaisia alustoja ja ratkaisuja, joista on vaikea päästä eroon. Tärkeää on kuitenkin, että kysymys ei pyöri vain mediayritysten ympärillä, vaan myös laajemmalla yhteiskunnan tasolla, sillä yritykset kuten Alphabet, Meta, Apple, Microsoft ja Amazon pyrkivät rakentamaan infrastruktuuria koko yhteiskunnalle. Tästä media on vain yksi, pieni osa. Hanke on jaettu neljään työpakettiin, joiden tulokset muodostavat tämän loppuraportin ytimen. Raportissa määrittelemme kolme skenaariota vuodelle 2030. Skenaariot kuvaavat, miten uutismedian riippuvuus Piilaakson teknologiayrityksistä voi muuttua ja mitä seurauksia sillä voi olla. Tie vapauteen -hanke rakentuu laadulliselle ja määrälliselle tutkimukselle. Aineistoa on kerätty kirjallisuuskatsauksen avulla, kyselyillä, alan asiantuntijoiden haastatteluilla, tilastollisen aineiston analyysillä sekä työpajoissa. Media-alan tutkimussäätiön rahoittama tutkimushanke on toteutettu neljän suomalaisen yliopiston (Helsinki, Jyväskylä, Tampere ja Turku) yhteistyönä. Projektin nimessä ”Tie vapauteen” sanaa ”vapaus” käytetään vertauskuvallisesti. Mielestämme mediayritysten tie vapauteen on riippuvainen useista komponenteista, joista osaan mediayritykset pystyvät itse vaikuttamaan ja joista toiset ovat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat kehitys maailmanlaajuisella tasolla, EU:n tasolla, kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla sekä se, miten päättäjät ja poliitikot toimivat. Kaikissa kolmessa skenaarioissa vaarana on se, että samaan aikaan, kun isot toimijat voivat kehittää pitkän aikavälin strategioita, pienet ja keskisuuret mediayritykset joutuvat keskittymään kamppailemaan olemassaolostaan eivätkä pysty toimimaan kovin strategisesti. Kun median monimuotoisuus on uhattuna, pysyy julkisrahoitteisen median rooli jatkossakin tärkeänä.Syftet med forskningsprojektet Vägen till frihet var att ta reda på hur de finländska nyhetsmedierna är beroende av verksamheten av Silicon Valleys teknikjättar – främst Meta (Facebook, Messenger, Whatsapp och Instagram) Alphabet (Google, YouTube, Android), Apple och Amazon. Projektets forskare undersöker om beroendet är överdrivet och i så fall hur det är möjligt för nyhetsmedierna att bryta sig loss från alltför stort inflytande från teknikjättarna. I studien analyseras det globala beroendeförhållandet mellan teknikjättar och nyhetsmedier genom fyra ramar: tekniska, affärsmässiga, operativa och narrativa bindningar. Projektet producerar högklassig vetenskaplig forskning och syftar till att skapa en konkret överlevnadsplan för nyhetsmedierna, ”Vägen till frihet”. Effekten av Silicon Valleys på nyhetsmedier har i allmänhet studerats utgående från ett negativt ramverk ur perspektivet av hur medier har tappat kontakten med både publik och annonsörer. Forskarna anser dock att frågan är mycket mer komplex än så och även innehåller positiva drag, som att lära sig en ny typ av affärslogik, som särskilt berör produktutvecklingsmetoder. Dessutom har Google och Facebook stött mediers innovationsverksamhet med betydande belopp, men jämfört med deras egna intäkter är det en minimal investering. Vi tror att den metaforiska Vägen till frihet kräver nya strategiska tankesätt från nyhetsmedierna, stöd från annonsörer och nationella samt överstatlig (främst EU) lagstiftning. Avsikten var också att förutse vad denna utveckling kommer att innebära för de finländska nyhetsmedierna. Målet med projektet var att ta fram information och ny kunskap som hjälper experter att förstå varför och vart Silicon Valleys teknikföretagens makt sträcker sig. Enligt vår uppfattning erbjuder dessa företag grundläggande infrastrukturlösningar som är svåra att bli av med. Det handlar inte bara om medias situation utan om samhället i helhet, eftersom dessa företag som Meta, Alphabet, Apple, Microsoft och Amazon försöker bygga en infrastruktur för samhället i stort, där media bara är en liten del av helheten. Studien är indelad i fyra arbetspaket vars resultat bildar en sammanhängande helhet i slutrapporten som definierar tre olika scenarier för 2030. Scenarierna beskriver på vilka sätt nyhetsmediernas beroende av Silicon Valleys teknikföretag kan förändras och vilka konsekvenser det kan få. Forskningsprojektet bygger på kvalitativ och kvantitativ forskning. Materialet omfattar en kartläggning av forskningsfältet, statistiska analyser, enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner. Det är resultatet av samarbete mellan fyra universitet (Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo) som var finansierat av medieindustrins stiftelse Media-alan tutkimussäätiö, MTS. Slutprodukten av projektet är en översikt med tre framtidsscenarier. Forskarnas uppfattning är att Vägen till frihet beror på en rad olika faktorer, av vilka somliga som medieföretagen själv kan påverka och andra som står bortom inflytande. The viktigaste faktorerna är utveckling på global nivå, på EUnivå, på regional och på nationell nivå. De politiska beslutsfattarnas aktivitet är också viktig. Det finns även en oro för att små och medelstora medieföretag får svårt att överleva, oberoende av vilket scenario som blir verklighet. Därmed kommer public service medier att ha en viktig roll liksom att diversitet på mediefältet förpassas till historien. Våra tre scenarier för 2030 omfattar Scenario -1 där utvecklingen går mot det sämre, där traditionella medier blir alltmer beroende av teknikföretagen från Silicon Valley och Scenario +1 där utvecklingen går mot det bättre. Flera faktorer spelar in i båda scenarier: (o)förmågan bland medierna att förnya sina affärsmodeller och locka fler betalande kunder, framgångsrik eller misslyckad reglering av plattformarna, förändringar i plattformarnas och mediernas maktbalans, och mediernas egen aktivitet vad gäller att deras förhållande till plattformarna. Därtill kan vi ha ett Scenario 0 där saker och ting inte förändrats mycket fram till 2030. Det måste dock understrykas att det är svårt att se att inget kommer att förändras till det bättre eller sämre och vi nämner detta alternativ endast kortfattat i rapporten. Våra rekommendationer omfattar en aktiv regleringspolitik som kan förändra kontexten. Till exempel kan möjligheterna för mediehusen att dela användardata öka genom initiativet the European Media Data Space som står i samklang med GDPR och annan reglering som Data Governance ACT (DGA). Media Data space är ett intressant projekt som enligt juridiska experter (Dutkiewicz, 2021) omfatta följande fördelar. Först, bättre tillgång till användardata, metadata om innehållet och andra typer av användardata kunde medverka till att europeiska mediebolag att skapa och marknadsföra personaliserat innehåll. Därtill hjälper det utgivare att dela innehålls- och användardata för riktade nyheter. För det tredje skulle det skapa möjligheter att hitta medieinnehåll över landsgränser.
Rights: In copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Linden_Road_to_freedom_Notat_2022.pdf 1.301Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • SSKH Notat [36]
    Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan

Show full item record