Kaappi-indeksoinnin määritelmä suomalaisessa sijoitusrahastosääntelyssä sijoittajansuojan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202151269
Title: Kaappi-indeksoinnin määritelmä suomalaisessa sijoitusrahastosääntelyssä sijoittajansuojan näkökulmasta
Alternative title: The Definition of Closet Indexing in the Finnish UCITS Regulatory Framework from Investor Protection Perspective
Author: Helin, Marianne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202151269
http://hdl.handle.net/10138/340289
Thesis level: master's thesis
Degree program: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Specialisation: Kauppaoikeus
Commercial Law
Handelsrätt
Abstract: Kaappi-indeksointi on merkittävä sijoittajansuojaan liittyvä ongelma Euroopassa. Kaappi-indeksoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa sijoittajan oikeutettujen odotusten perusteella aktiivisemman omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö hyödyntää todellisuudessa passiivisempaa sijoitusstrategiaa. Tutkielman tarkoituksena on kaappi-indeksoinnin oikeudellinen määrittely suomalaiseen sijoitusrahastosääntelyyn perustuen. Kaappi-indeksoinnin oikeudellinen määrittely on tärkeää sijoittajien suojaamiseksi sekä sijoittajille aiheutettujen vahinkojen korvaamisen mahdollistamiseksi. Kaappi-indeksoinnin määritelmää on tutkielmassa lähestytty kokonaisarvioinnin avulla, jossa huomioon otetaan sijoittajien perustellut odotukset, hallinnointipalkkio, sijoitusrahaston ulkoapäin havaittavissa oleva aktiivisuuden taso sekä sijoitusrahaston sisäinen aktiivisuus. Sijoittajansuoja kulkee yleisenä periaatteena läpi tutkielman. Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, milloin sijoitusrahaston toiminnan on tarkoituksenmukaisinta katsoa täyttävän kaappi-indeksoinnin määritelmän eli toisin sanoen milloin sijoitusrahaston tosiasiallinen aktiivisuuden taso ei vastaa sijoittajien perusteltujen odotusten mukaista aktiivisuuden tasoa. Sijoittajan perusteltujen odotusten sisältöön vaikuttavat sekä rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus että sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuus. Olennaiseksi muodostuu sen arviointi, onko tietoa pidettävä harhaanjohtavana tai totuudenvastaisena. Tutkielmassa esitetyn näkemyksen mukaan sijoittaja saa luottaa tiedonantomateriaalin aktiivisuuden tason kuvaukseen, mikäli kuvausta voidaan pitää totuudenvastaisena tai selvästi harhaanjohtavana. Mikäli avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen aktiivisuuden tason kuvausta ei voida pitää selvästi harhaanjohtavana, tulisi tiedonantomateriaalin harhaanjohtavuutta arvioida kokonaisuutena, jolloin huomioon on otettava tiedonantomateriaalin sisältämien aktiivisuuden tasoon välillisesti liittyvien tietojen merkitys. Tiedonantovirheen lisäksi kaappi-indeksointiin liittyy keskeisesti rahastoyhtiön veloittama hallinnointipalkkio, jolla katsotaan tutkielmassa olevan sijoittajien perusteltujen odotusten suhteen merkitystä vain tilanteissa, joissa hallinnointipalkkion voidaan katsoa puoltavan aktiivisuuden tasoa korottavaa tulkintaa. Sijoitusrahaston ulkoisen aktiivisuuden osalta tutkielmassa katsotaan, että kaappi-indeksoinnin määritelmän täyttymiseksi vaaditaan merkittävää epäsuhtaa sijoittajien perusteltujen odotusten mukaisen aktiivisuuden tason ja sijoitusrahaston metriikoilla mitattavan ulkoisen aktiivisuuden tason välillä. Sijoitusrahaston sisäistä aktiivisuutta ja sen merkitystä on tutkielmassa arvioitu rahastoyhtiön huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden kautta. Tutkielmassa esitetyn näkemyksen mukaan sisäiselle aktiivisuudelle tulisi antaa oikeudellista merkitystä, mutta tämänhetkisessä oikeustilassa vaivannäön merkitys on kuitenkin vähäistä.
Subject: kaappi-indeksointi
sijoitusrahasto
sijoittajansuoja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Helin_Marianne_tutkielma_2022.pdf 569.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record