The Regulation Paradox of the Crypto-Asset Industry : A Critical Analysis on How the European Union is Going to Resolve the Conflicts of Interest and Regulatory Challenges When Integrating the New Asset Class to the Scope of Regulation

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202151280
Julkaisun nimi: The Regulation Paradox of the Crypto-Asset Industry : A Critical Analysis on How the European Union is Going to Resolve the Conflicts of Interest and Regulatory Challenges When Integrating the New Asset Class to the Scope of Regulation
Toissijainen nimi: Kryptovarojen markkinoiden muodostaman toimialan sääntelyparadoksi : kriittinen analyysi siitä, kuinka Euroopan unioni aikoo ratkaista uuden omaisuusluokan sääntelyhaasteet ja sääntelyyn liittyvät intressiristiriidat, kun uusi omaisuusluokka integroidaan lainsäädännön alle
Tekijä: Mainz, Jonathan
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2022
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202151280
http://hdl.handle.net/10138/340302
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Opintosuunta: Velvoiteoikeus
Obligation Law
Obligationsrätt
Tiivistelmä: Kryptovarojen markkinat ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana räjähdysmäisesti, ja tämän uuden ilmiön ympärille on kehittynyt kokonaan uusi rahoitusalan alatoimiala. Kasvun myötä myös lainsäätäjäinen kiinnostus kryptovarojen sääntelyä kohtaan on kasvanut laaja-alaisesti ympäri maailmaa. Syksyllä 2020 Euroopan komissio julkaisikin ensimmäisen luonnoksen asetusehdotuksestaan kryptovarojen markkinoista (COM(2020) 593 final) (”MiCA”). Asetusehdotus on osa EU:n digitaalisen rahoituksen pakettia, jolla pyritään sekä yhtäältä luomaan lainsäädännön puolesta innovaatiomyönteiset markkinat, että toisaalta myös turvaamaan rahoitusvakaus ja sijoittajien suoja. Tutkielmassa tarkastellaan kryptovarojen markkinoiden sääntelyä kriittisestä näkökulmasta. Tutkielman tutkimusongelmana tarkastellaan erityisesti sitä, kuinka mahdollistaa samanaikaisesti yhtäältä innovointi, vapaa kilpailu, tehokas markkinoille pääsy ja toiminnan tehokkuus alan eri toimijoille, sekä toisaalta varmistaa riittävä sijoittajansuoja, markkinoiden luotettavuus ja oikeusvarmuus yksittäisille sijoittajille EU:n alueella. Koska EU on vaikuttanut ottavat valmisteilla oleva lainsäädännön osalta monin paikoin rakenteellisesti yhtenevän lähestymistavan jo perinteisen rahoitusmaailman puolella voimassa olevan MiFID II -lainsäädännön kanssa, noudattaa tutkielma myös monin paikoin olemassa olevaan sääntelyyn perustuvaa analogista vertailua. Kryptovarojen rajat ylittävän luonteen vuoksi tarkastelu painottuu EU:n alueelle kokonaisuudessaan, eikä yksittäisten jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tarkastella seikkaperäisesti. Toisaalta myös kansainvälisiä lainsäädäntöratkaisuja tai -ehdotuksia on sivuttu jonkin verran, sillä kryptovarojen markkinat painottuvat merkittäviltä osin EU-alueen ulkopuolelle. Tutkielmassa päädytään esittämään, että suunnitellun sääntelyn tavoitteet tulevat jäämään mitä todennäköisimmin teoreettisiksi. Tarkastelu osoittaa, että liioin EU-lainsäätäjät, saati valmisteilla oleva sääntely tulisi nykyisessä muodossaan edistämään innovaatioita tai vapaata kilpailua markkinoilla. Vaikuttaakin siltä, että toimialan sääntely tulee todennäköisesti luomaan esteitä uusien yritysten pääsylle markkinoille, kun samanaikaisesti suurten perinteisten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden pääsyä kryptovarojen markkinoille. Asetuksen toteutuminen nykymuodossaan tulisikin todennäköisesti aiheuttamaan toimialalle enemmän haittaa, kun hyötyä. Vaikka sijoittajansuoja MiCA:n voimaantulon myötä paranisikin paikoitellen, kasvattaisi uusi sääntely toimialan regulaation fragmentoitumista, loisi potentiaalisen mahdollisuuden regulatoriseen arbitraasiin ja jättäisi ennen kaikkea monia kriittisiä sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ratkaisematta. Asetusehdotuksen valmisteluaineiston osalta erityisen silmiin pistävää on se, että DLT-teknologian myötä syntyneet kryptovarojen markkinat yritetään istuttaa automaattisesti jo olemassa olevan lainsäädännön raameihin, kyseenalaistamatta lainkaan sitä, onko tämä itseasiassa sittenkään asianmukaisin ja paras ratkaisu. Lisäksi valmistelussa on kuultu ainoastaan perinteisen rahoituksen merkittävimpiä toimijoita, joista osaa on jopa vaadittu kommentaarien esittämiseen. Samanaikaisesti itse sääntelyn piiriin tulevia toimijoita ei ole kuultu riittävän kattavasti, vaan toimenpiteet ovat rajoittuneet vain avoimeen kuulemiseen, jota EU-lainsäätäjät eivät ole edes yrittäneet markkinoida aktiivisesti kyseisille toimijoille. Tutkielmassa päädytäänkin esittämään, että riippumatta varsinaisista lainsäätäjän lopullisista ratkaisuista, MiCA:n nykyinen valmistelutapa asettaa asetuksen hyvin alttiiksi kyseenalaistamiselle ja kritiikille.The crypto-asset market has grown exponentially in recent years, creating a whole new sub-industry to the financial sector. Following this rapid growth, the interest of regulators towards the industry has naturally increased around the world. Indeed, in autumn 2020, the European Commission published its first draft on the Regulation on Markets in Crypto-Assets (COM (2020) 593 final) (“MiCA”). The proposal is part of the EU's digital finance package, which states to create an innovation-friendly environment for market participants while simultaneously ensuring financial stability and investor protection in the markets. This thesis examines the regulation of the crypto-asset markets from a critical perspective. The main focus stands on the question of how to simultaneously enable innovation, market access, free competition and operational efficiency for market participants, while simultaneously ensuring adequate investor protection, market reliability and legal certainty for individual investors in the EU. As the EU has appeared to take quite a similar approach to regulate the industry with the existing MiFID II legislation in traditional finance, comparing the current and upcoming legislation is a natural approach to assess and give some context to the subject in some parts. Due to the cross-border nature of the phenomenon, the review will focus on the EU area's regulation as a whole, and the legislation of individual Member States will not be examined in greater detail. On the other hand, international legislative solutions and regulatory proposals have been covered to some extent, as the market for crypto-assets is focused mainly outside the EU. The thesis concludes that the objectives of the planned legislation are most likely to remain theoretical. Furthermore, the examination indicates that neither the EU legislators nor the proposed regulation would promote innovation or free competition in the markets. Instead, it appears that the regulatory future is most likely going to create barriers for new companies' market entrance while at the same time alleviating the market access to the crypto-asset industry for the major traditional finance market participants. Therefore, implementing the Regulation in its current form is likely to cause more harm than good to the industry. Although investor protection would improve in some parts with the entry into force of MiCA, the new Regulation would also increase the fragmentation of industry regulation, create opportunities for regulatory arbitrage and leave many critical regulatory issues unresolved. Regarding the preparatory work of MiCA, it is particularly striking that the regulators seem to have a great ambition to structure the whole phenomenon to fit within the existing regulatory framework, without even questioning whether it is the most appropriate and effective solution or not. In addition, only the leading market participants and different banking authorities from traditional finance have been consulted and even required to give their opinions in the preparation stage. In contrast, the actual largest market participants in the crypto-asset industry, to whom the Regulation is going to affect the most, have not been heard comprehensively enough. Instead, the measures have been limited to open consultation, which the EU legislators have not even actively tried to market to these market participants. Therefore, it is pretty evident that regardless of the final decisions the regulators are going to make and the form that the Regulation will end up in, the current way of preparing the MiCA makes the Regulation very susceptible to questioning and criticism.
Avainsanat: Contract Law
Financial Regulation
Digital Finance
Markets in Crypto-Assets
Investor Protection
Decentralised Finance
Blockchain


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Mainz_Jonathan_Tutkielma_2022.pdf 1.175MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot