Kertomuksia lasten ja aikuisten yhteisleikistä päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161289
Title: Kertomuksia lasten ja aikuisten yhteisleikistä päiväkodissa
Alternative title: Narratives of joint play between children and adults in the day care center
Author: Lagercrantz, Tytti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161289
http://hdl.handle.net/10138/340367
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tavoitteet. Leikki on keskeinen osa päiväkotipäivää erityisesti lasten vertaisryhmän toimintana. Ohjaavassa asiakirjassa (VASU, 2016) aikuisen tehtäväksi on määritelty tukea leikkiä, myös osallistumalla leikkiin. Yhteisleikistä aikuisen kanssa päiväkodissa on erityisesti lasten näkökulmasta vielä vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lasten ja aikuisten välisestä yhteisleikistä päiväkotikontekstissa haastattelemalla lapsia. Tutkimuksessa tarkastellaan millä tavoin lasten ja aikuisten yhteisleikkiä päiväkodissa rakennetaan ja rajataan lasten kertomuksissa, sekä millä tavoin lasten ja aikuisten osallistumista leikkiin määritetään. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen lapsinäkökulmaisuuteen sitoutunut tutkimus, joka toteutettiin kerronnallisen tutkimuksen ohjaamana. Tutkimusaineisto koostui 25 4–6-vuotiaan lapsen (11 tyttöä ja 14 poikaa) kerronnallisista haastatteluista. Aineisto tuotettiin päiväkodissa alkuvuodesta 2019. Aineisto analysoitiin teemallista analyysia soveltaen hyödyntäen pienten kertomusten käsitettä. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten ja aikuisten yhteisleikkiä rakennettiin kertomuksissa erityisesti vapaaehtoisuuden varassa. Leikkiä rakennettiin osallistumalla aktiivisesti omassa roolissaan ja sitoutumalla leikkiin. Arkiset leikkiteemat rakensivat ja mediateemaiset leikit rajasivat yhteistä leikkiä aikuisten ja lasten välillä. Leikkiä rakennettiin myös tietoa välittämällä ja rooleja jakamalla, jolloin aikuinen täydensi leikin roolitusta ottamalla esimerkiksi lapsille epämieluisia rooleja. Päiväkotiympäristössä aikuiset olivat satunnaisesti ja rajoitetusti saatavilla leikkikumppaneiksi. Vain yhdessä kertomuksessa kävi ilmi, milloin aikuisen kanssa oli mahdollista leikkiä. Muut työtehtävät vetivät aikuisen pois leikistä ja säännöt rajoittivat yhteisen leikin syntymistä. Osallistumista leikkiin määritettiin omistajuuden kautta. Leikin omistajan oli mahdollista määrittää leikin sisäisiä sääntöjä ja jakaa rooleja. Mahdollisuuksia osallistua määritettiin myös yksilöllisten ominaisuuksien kautta, joita tarkasteltiin suhteessa tarjolla oleviin leikkirooleihin. Ominaisuudet koostuivat tiedoista ja taidoista sekä fyysisistä kyvyistä ja ominaisuuksista. Yhdessä kertomuksessa läheinen suhde aikuisen ja lapsen välillä mahdollisti aikuisen osallistumisen leikkiin.Aims. Play is a central part of the day in the day care centers especially as a peer group activity of children. According to the Core Curriculum (2016) adults must support children’s play also by participating in it. Very little is still known about adult-child joint play in the day care centers especially from children’s perspective. The aim of this study is to expand this knowledge by interviewing children. This study examines the ways joint play between children and adults is constructed in children’s stories and the ways participation in the play is defined. Methods. This qualitative study used a narrative approach to examine children’s perspectives. 27 children (11 girls and 14 boys) aged 4 to 6 participated in the interviews in the beginning of 2019. A thematic analysis was applied and a concept of small stories was used as an analytical tool. Results and conclusions. Joint play between adults and children in small stories was constructed especially by voluntary participation. Joint play was constructed through active engagement and commitment. Adults and children were connected in joint play when the themes of play were based on everyday life whereas themes from the media distanced adults from the play. Play was also constructed by sharing knowledge and taking roles. Adults then took for example roles that were undesirable to children. Seems that the ability of adults to take part in the joint play was limited. Other duties of adults and day care center rules restricted possibilities to participate in joint play. In one story children were took into account the conditions when it was possible to play with an adult in the day care center. Participation in play was determined through ownership of the play and also through individual characteristics. Knowledge, skills as well as physical qualities and capabilities defined participation in play. In one story the close relationship between the adult and child made it possible for the adult to participate in play.
Subject: yhteisleikki
varhaiskasvatus
lapsen näkökulma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lagercrantz_Tytti_gradu_2021.pdf 669.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record