Ulkosuomalaisten lasten kokemuksia Suomi-koulusta ja kieli-identiteetistään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161302
Title: Ulkosuomalaisten lasten kokemuksia Suomi-koulusta ja kieli-identiteetistään
Alternative title: Finnish expatriate children’s experiences of Finnish language schools and language identity
Author: Hagelberg, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161302
http://hdl.handle.net/10138/340368
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Ulkosuomalaisten määrän kasvaessa tarvitaan uutta tietoa ulkosuomalaisten tarpeista. Suomi-koulut ovat sekä merkittävä ulkosuomalaisten yhteisöjen verkosto että vakiintunut apu ulkosuomalaisten lasten monikielisyyskasvatuksessa. Suomi-kouluista on kuitenkin vain vähän tuoretta tutkimusta, erityisesti lasten omien kokemusten näkökulmasta. Myöskään ulko-suomalaisten lasten kieli-identiteetistä ei ole paljoa tutkimusta, vaikka esimerkiksi Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen mukaan Suomi-koulujen olisi pyrittävä tukemaan suomi koululaisten kielellistä identiteettiä. Suomi-koulujen kehittämisen kannalta olisi siis tärkeää saada lisää tietoa lasten omista kokemuksista koskien Suomi-koulua ja kieli-identiteettiään. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, mitä asioita lapset nostavat esiin näistä asioista, eli mitä kokemuksia ulkosuomalaisilla lapsilla on Suomi-koulujen toiminnasta, ja millaiseksi he kokevat kieli-identiteettinsä. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää ulkosuomalaista lasta, ikähaarukaltaan 6—11-vuotiaita. Kaikki lapset olivat asuneet koko elämänsä tai valtaosan elämästään ulkomailla, ja kaikilla oli kokemusta Suomi-koulusta. Tutkimuksen metodologisena suuntauksena oli fenomenologinen menetelmä. Analyysissä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Kaiken kaikkiaan haastatellut kokivat Suomi-koulun enimmäkseen myönteisenä asiana, jonne oli mukava mennä ja jossa myös oppii asioita. Informanttien kokemusten mukaan Suomi-kouluissa tehdään monia eri asioita, ja suomikoululaiset itsekin pitivät erityisesti toiminnallisista aktiviteeteista. Myös Suomi-koulun merkitys yhteisönä nousi esiin. Informantit ilmaisivat omaavansa vahvan monikielisen identiteetin, ja eri kielillä oli usein selkeät roolit. Tuloksista voidaan tulkita, että Suomi-koulut tarjoavat myönteisen suomenkielisen tilan ja yhteisön, mikä voi vahvistaa ulkosuomalaisten lasten kokemusta itsestään suomen kielen puhujina ja näin ollen tukea suomen kielen osuutta heidän kieli-identiteetissään.As the number of Finns moving abroad rises, more knowledge is needed about the needs of expatriate Finns. Finnish language schools are an important network of Finnish communities all around the globe, as well as a well established support system to help families with the multilingual upbringing of their children. However, there is very little recent research on Finnish language schools, especially the experiences of students. There is also very little research on the language identity of Finnish expatriate children, although Finnish language schools are supposed to support their students’ multilingual identities. Therefore in order to further develop and improve Finnish language schools, we need more information on children’s experiences regarding Finnish language schools and their language identities. This study aims to find out things that Finnish expatriate children bring up in regards to their experiences of Finnish language schools and their language identities: what experiences do expatriate Finnish children have of Finnish language schools, and what is their experience of their language identity. Seven young expatriate Finns (ages 6 to 11) were interviewed for this study. All children had lived most or all of their life outside Finland, and all had attended Finnish language schools. The study was conducted from a phenomenological approach. The analysis was done as qualitative analysis of content. All in all the interviewees has positive experiences regarding Finnish language schools. They mostly enjoyed attending classes and felt that they learned or benefited from them. According to the interviewees’ experiences, the activities done in Finnish language schools are quite diverse, and the children enjoyed doing active and varied things. The importance of Finnish language schools as communities arose as well. The interviewees expressed strong multilingual identities, and different languages had clear roles in their lives. From these results we can interpret that Finnish language schools offer a positive Finnish-speaking environment, which can help strengthen Finnish expatriate children’s self image as speakers of the Finnish language, and therefore support the role of the Finnish language in their language identity.
Subject: ulkosuomalaisuus
kieli-identiteetti
Suomi-koulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record