The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161290
Title: The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention
Alternative title: Lasten varhaiskasvatuksessa viettämien vuosien yhteys lasten sosiaaliseen orientaatioon ja suuntautumiseen
Author: Heikkilä, Aada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161290
http://hdl.handle.net/10138/340370
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämä artikkelimuotoinen pro gradu- tutkielma käsittelee lasten varhaiskasvatuksessa viettämien vuosien yhteyttä lasten sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen kysymyksenasettelu syntyi Jyrki Reunamon (2020) sosiaalisten orientaatioiden nelikentän ja tutkimusaineiston perusteella. Aiempi tutkimus lasten sosiaalisesta käytöksestä painottuu varhaiskasvatuksen laatuun, joten tämän tutkimuksen näkökulmaksi valikoitui lasten varhaiskasvatuksessa viettämät vuodet. Tässä tutkimuksessa esitetään yksi näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun varhaiskasvatuksen vaikutuksesta lasten kasvuun ja kehitykseen kuvaamalla, miten lasten varhaiskasvatuksessa viettämät vuodet vaikuttavat lasten sosiaalisiin orientaatioihin ja pääasialliseen huomionkohteeseen. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin osaa jo olemassa olevasta aineistosta, joka kerättiin osana Kehittävän Palautteen projektia observoimalla lapsia varhaiskasvatuksen yksiköissä vuosina 2017–2021. Observointiin osallistui noin 200 erikseen observointiin koulutettua varhaiskasvatuksen ammattilaista. Tutkimuksen aineisto koostui 20 457 havainnosta, jotka tehtiin 972 kuusivuotiaasta lapsesta. Lapset olivat 360 lapsiryhmästä 18 eri kunnasta Suomessa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 27 ohjelmalla ristiintaulukointi menetelmää käyttäen. Käytetyt muuttujat olivat lasten päiväkodissa viettämät vuodet, sosiaaliset orientaatiot, lapsen pääasiallinen huomionkohde ja kontakti, lähin sosiaalinen lapsikontakti sekä lapsen sukupuoli. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella lasten varhaiskasvatuksessa viettämät vuodet ovat yhteydessä lasten sosiaalisiin orientaatioihin ja pääasialliseen huomionkohteeseen. Mitä kauemmin lapset ovat olleet varhaiskasvatuksessa, sitä vähemmän mukautuvaa käytöstä observoitiin heidän osaltaan. Alle vuoden varhaiskasvatuksessa olleet lapset orientoituivat osallistuvasti vähiten. Dominoiva orientaatio lisääntyi mitä kauemmin lapsi oli ollut varhaiskasvatuksessa. Yli neljä vuotta varhaiskasvatuksessa olleet lapset kohdistivat pääasiallisen huomionsa harvimmin ei- sosiaaliseen kohteeseen tai aikuiseen. Nämä lapset myös kohdistivat pääasiallisen huomionsa muita lapsia useammin lapsiryhmään. Varhaiskasvatuksessa vietetyt vuodet näyttävät vaikuttavan tyttöjen ja poikien sosiaaliseen käyttäytymiseen osittain eri tavoilla. Tutkimustuloksia voisi hyödyntää varhaiskasvatukseen, kuten kaksivuotiseen esiopetukseen, liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa. Artikkeli The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention on tarkoitus julkaista journaalissa European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ).Objectives. The purpose of this article- based master´s thesis is to study the connection between the years children spent in early childhood education and care (ECEC) and their social behaviour. The research problems were formed based on the fourfold table of social orientations by Jyrki Reunamo (2020) and the research material. In this research I decided to concentrate on the years children spent in ECEC because earlier research concerning children´s social behaviour is often focused on the quality of ECEC. This research presents one perspective to the social debate about how ECEC affects children´s growth and development by describing how the years spent in ECEC affect children´s social orientations and their main object of attention and contact. Methods. The data used in this research is a part of already existing research material collected within the Progressive Feedback project. The data was collected by observing children in ECEC units in 2017- 2021. About 200 specially trained ECEC professionals performed the observations. The research data includes 20 457 observations of 972 six-year-olds from 360 child groups in 18 municipalities in Finland. The material was analysed with IBM SPSS Statistics 27 programme with crosstabulation function using the years of attendance in ECEC, social orientation, child´s main object of attention and contact, closest social child contact and child´s gender as variables. Results and conclusions. According to this research, the years children spent in ECEC have a connection to their social orientations and their main object of attention and contact. The longer the children had been in ECEC, the less adaptive behaviour was observed. The children that had been in ECEC for under a year were observed to be less participative than other children. Dominant orientation increased the longer the children had been in ECEC. The children that had been in ECEC for over four years aimed their attention more rarely to non-social objects and adults. These same children aimed their attention more often to several children than their peers that had spent fewer years in ECEC. The years spent in ECEC seem to affect girls´ and boys´ social orientations and main object of attention and contact differently. The results could be useful when political decisions concerning ECEC, for example the two year-long pre-primary education, are made. The article The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention is supposed to be published in European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ)
Subject: varhaiskasvatus
sosiaalinen orientaatio
tarkkaavaisuuden suuntautuminen
varhaiskasvatuksessa vietetyt vuodet
early childhood education
social orientation
object of attention
long-term early education


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record