”Sit jos mä lopetan nii mitä mä teen sitten?” : Jalkapalloilijoiden kokemuksia harrastuksen jatkamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161303
Title: ”Sit jos mä lopetan nii mitä mä teen sitten?” : Jalkapalloilijoiden kokemuksia harrastuksen jatkamisesta
Alternative title: ”If I quit, what would I do then?” : Footballers’ experiences of continuing the sport
Author: Perkinen, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161303
http://hdl.handle.net/10138/340371
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Tarkoitan osallisuudella tässä tutkielmassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyvää, henkilökohtaista kokemusta johonkin kuulumisesta. Liikuntaympäristöissä kokemus osallisuudesta kehittyy yhteisöllisyyden, äänen antamisen, omannäköisyyden sekä ympäristön konkreettisten tekijöiden kautta. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on osallisuuden näkökulmaa hyödyntäen tarkastella, minkälaiset tekijät saavat nuoren jatkamaan urheiluseurassa harrastamista. Aihe on tärkeä, sillä urheiluseuratoimintaan osallistuminen on hyvin tyypillinen tapa harrastaa liikuntaa ja urheilua suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdeksän kymmenestä lapsesta kokeilee seuratoimintaa, mutta murrosiän loppuvaiheessa enää yhä harvempi harrastaa liikuntaa tai urheilua ohjatusti. Koska suuri osa lapsista ja nuorista osallistuu seuratoimintaan, ovat urheiluseurat merkittäviä lasten ja nuorten liikuttajia ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattajia. Toteutin tutkimuksen laadullisin menetelmin. Aineistonkeruussa hyödynsin teemahaastattelua. Haastatteluihin osallistui kahdeksan jalkapalloa naisten joukkueessa harrastavaa henkilöä. Haastattelin pelaajia etäyhteyksin syksyn 2021 aikana. Tutkimusaineiston analyysin toteutin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, osallisuuden näkökulmaa hyödyntäen. Aiheen taustoittamiseksi tutustuin myös lasten ja nuorten harrastamista ja harrastamisen jatkamista koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimuksen tuloksissa nuorten harrastamisen jatkamiseen vaikuttivat yhteisöllisyys, äänen antaminen, harrastuksen omannäköisyys, ympäristön konkreettiset tekijät sekä liikunnan ja urheilun erityisyys. Näistä osallisuuden kokemiseen liittyvät yhteisöllisyys, äänen antaminen, harrastuksen omannäköisyys sekä ympäristön konkreettiset tekijät. Tulosten perusteella nuorten harrastamisen jatkamiseen vaikuttavat tekijät liittyvät kiinteästi osallisuutta vahvistaviin tekijöihin. Tunnistamalla tekijät, joiden avulla toiminta muotoutuu nuorille merkitykselliseksi ja muokkaamalla toimintaa niiden mukaisesti, voidaan tukea nuorten kiinnittymistä urheiluseuroihin, kuulumisen tunteen kehittymistä ja sitä kautta vahvistaa nuorten hyvinvointia. Osallisuuden näkökulma voisikin tutkimuksen tulosten perusteella toimia hyvin seuratoiminnan kehittämisen tukena.Participation can be understood as a personal experience of belonging to something. The feeling of participation evolves within social interaction between people, and is a key factor in becoming a member of society. In environments where physical activity is being practiced, participation is generated by four different factors: feeling a sense of communality, giving a voice to everyone, having a hobby that suits oneself and having concrete factors of the environment supporting the feeling of participation. The aim of this thesis is to examine by using the viewpoint of participation, what factors contribute to teenagers continuing their organized club sports hobby. The subject is important: it is very typical to engage in a hobby via organized club sports in Finnish society. Nine out of ten children try club sports, but by the end of adolescence fewer and fewer youngsters are engaged in organized sports. As it is very common to participate in club sports, sports clubs contribute greatly to motivating children and youth to move and grow towards an active lifestyle. This study was conducted using a qualitative approach. The data used in the analysis was collected through theme interviews. Eight persons playing football in women’s football teams were interviewed. The interviews were implemented via remote accesses in fall of 2021. The data was analysed using qualitative content analysis, using the viewpoint of participation as guidance. The results of the study indicated that the factors that support teenagers in continuing their organized sports hobbies are the following: feeling a sense of communality, giving a voice to everyone, having a hobby that suits oneself, having concrete factors of the environment supporting the feeling of participation and recognizing the special features of sport and exercising. Of the previously listed factors, feeling a sense of communality, giving a voice to everyone, having a hobby that suits oneself and having concrete factors of the environment supporting the feeling of participation are associated with the feeling of participation. The results highlight the importance of participation as a factor that supports organized sports hobbies of the youth. By identifying the factors that enable the action to become meaningful for the youth and by adapting the action according to the factors, it is possible to support teenagers’ hobbies, the development of the feeling of belonging and hence the well-being of the youth. Based on this study, the viewpoint of participation could be used as a tool in developing sports clubs.
Subject: osallisuus
toimijuus
urheiluharrastus
drop-out-ilmiö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record