Jatkuva oppiminen ja identiteettiin kiinnittyvät merkitykset : Luonnonväriaineilla värjääjät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161304
Title: Jatkuva oppiminen ja identiteettiin kiinnittyvät merkitykset : Luonnonväriaineilla värjääjät
Alternative title: Continuous learning and meanings contained in identity : Natural colorants dyers
Author: Kantanen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161304
http://hdl.handle.net/10138/340372
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Jatkuva oppiminen, identiteetti ja ekologisuus ovat ajassamme vahvasti olevia ilmiöitä. Samalla ne kaikki ovat varsin laajoja ilmiöitä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet oppimisen ja identiteetin välillä vallitsevan vuorovaikutuksen. Oppimisen ja identiteetin välistä tutkimusta on kuitenkin varsin vähän ja sille on nähty tarvetta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että muun muassa yksilölle merkitykselliset oppimissisällöt ovat vaikuttaneet hänen halukkuuteensa oppia. Näin identiteettiin sisältyvät merkitykset vaikuttavat jatkuvaan oppimiseen. Tässä tutkielmassa oli tarkoitus tutkia jatkuvaa oppimista ja oppimissisältöjen identiteettiin sisältyviä merkityksiä luonnonväriaineilla värjäävien kontekstissa. Tutkimuksessa tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita oppimista ja identiteettiin sisältyviä merkityksiä, joita tapahtuu luonnonvärjäykseen liittyvässä oppimisprosessissa. Tutkimuksen aineisto koostui 26 haastattelusta, jotka kerättiin osana Riikka Räisäsen johtamaa BioColour-tutkimushanketta. Haastattelut litteroi ulkopuolinen taho. Tutkimuksen aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Aineisto koodattiin, jonka jälkeen se luokiteltiin ja teemoiteltiin soveltuvin osin. Luokittelut tehtiin aiemman tutkimuksen perusteella, mutta alaluokat nousivat aineistosta. Teemoittelu tehtiin aineistosta nousevien teemojen kautta. Sisällönanalyysiä käyttämällä oli mahdollista luoda laaja kuva tutkittavasta aiheesta. Luonnonväriaineilla värjäävät oppivat luonnonväriaineisiin liittyvää oppisisältöä monin eri tavoin. He oppivat erityisesti vinon tiedonsiirtymän kautta, missä erityisesti erilaiset kurssit olivat suurin luokka oppimisprosessissa. Kurssien lisäksi haastatellut kuvasivat oppivansa muun muassa omien kokeiluiden kautta. Haastatellut kokivat monia eri merkityksiä opiskeltavaan aiheeseen. Merkityksinä esiin nousi erityisesti henkilökohtaiset merkitykset: terveys, minuus ja tunteet sekä eettiset merkitykset: ympäristö- ja perinnemerkitykset. Tulosten perusteella voitiin todeta, että haastatellut kokivat merkityksiä opiskeltavaan asiaan, jota he opiskelivat jatkuvan oppimisen tavoin elämänsä aikana, mutta merkityksien ja oppimisen yhteyttä ei voitu tämän tutkimuksen perusteella todeta.Continuous learning, identity and ecology are strong phenomena in our time. They are also quite wide-ranging. Previous research has shown an interaction between learning and identity. However, there is just little research on the link between learning and identity and there has been a need for it. Previous research has found that, for example, individual-relevant learning subjects has influenced his or her willingness to learn. Thus, the meanings contained in identity affect in its own way continuous learning. The aim of this research was to study continuous learning and the meanings of learning subjects in the context of coloring with natural dyes. The aim of this research is to determine, analyze and construe the learning and the meanings contained in identity that take place in the learning process related to natural coloring. Research material consisted of 26 interviews, which were interviewed as part of the BioColour research project led by Riikka Räisänen. Interviews were transcribed by an outside party. The research material was analyzed by content analysis. The research material was coded, classified and themed. The classifications were made based on previous research, but the subcategories come from the research material. The themed was done through themes that come from the research material. Using content analysis, it was possible to create a wide picture of the topic under this research. Those, who dye with natural colorants, learn in many ways. They learn especially through oblique knowledge transfer, where different courses were the largest class in the learning process. The interviewees described also that they learned, among other things, through their experiments. Those, who dye with natural colorants, experienced meanings on the learning subject. They experienced personal meanings: related to health, self and emotions, as well as ethical meanings: environmental and traditional meanings. Based on the results, it could be said that the those, who dye with natural colorants, experienced meanings on the subject that they were during their lifetime, but the connection between this experienced meaningful subject and their learning cannot be studied with this research.
Subject: Jatkuva oppiminen
identiteetti
merkitykset
luonnonväriaineet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record