Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt lasten kuvakirjoissa: lastenkirja seksuaalikasvatuksen tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161301
Title: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt lasten kuvakirjoissa: lastenkirja seksuaalikasvatuksen tukena
Alternative title: Sexual and gender minorities in children’s picture books: Children's book in support of sex education
Author: Rantala, Meri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161301
http://hdl.handle.net/10138/340373
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Opettajat kokevat seksuaalikasvatuksen opettamisen hankalana. Erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt koetaan hankalana opetussisältönä. Oppikirjojen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsittelevissä kappaleissa on tutkimusten mukaan puutteita: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt esitetään usein ulkopuolisina ryhminä, joihin oppilaiden ei oleteta kuuluvan. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, voiko perheaiheisia lasten kuvakirjoja hyödyntää koulun seksuaalikasvatuksessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä muita seksuaalikasvatuksen sisältöjä käsiteltäessä. Tutkimuskysymysten avulla pyritään määrittelemään, millä tavoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuvataan lasten kuvakirjoissa, sekä millä tavoin lasten kuvakirjoja voidaan hyödyntää koulun seksuaalikasvatuksessa. Tämän tutkielman aineistona oli neljä suomalaista perheaiheista lasten kuvakirjaa, joissa esiintyi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä: Ikioma perheeni, Meidän pihan perhesoppa, Poika ja hame sekä Sulon ja Elsin uudet naapurit. Aineistoksi valikoituneiden kirjojen tekstit analysoitiin sisällönanalyysin eri menetelmin. Aineistoksi valikoituneita lasten kuvakirjoja on mahdollista hyödyntää koulun seksuaalikasvatuksessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä käsiteltäessä kolmella eri tavalla. Niiden avulla voidaan tarjota lapsen ikätasoista tietoa seksuaalisuudesta, normikriittistä seksuaalikasvatusta ja tunnetasolla kohtaava seksuaalikasvatusta. Lisäksi kirjoja on mahdollista hyödyntää kuuden kehotunnekasvatuksen aiheen käsittelyssä. Nämä aiheet ovat keho ja kehitys; tunteet; läheisyys, hyvä olo ja itsetunto; ympäristö ja muut ihmiset; lisääntyminen sekä oikeudet.Teachers find it difficult to teach sex education. Gender and sexual minorities in particular are perceived as difficult teaching content. According to research, the sections of the textbooks on sexual and gender minorities have shortcomings: sexual and gender minorities are often presented as external groups to which students are not presumed to belong. The purpose of this study is to determine whether family-themed children's picture books can be used in school-based sex education to address gender and sexual minorities and other content in sexual education. The aim of the research questions is to determine how sexual and gender minorities are depicted in children's picture books, and how children's picture books can be utilized in school sex education. The material of this study was four Finnish children's picture books on family topics, which featured sexual and gender minorities: Ikioma perheeni, Meidän pihan perhesoppa, Poika ja hame and Sulon ja Elsin uudet naapurit. The texts of the books selected as material were analyzed using content analysis methods. Children's picture books, selected as material, can be utilized in school sexual education when dealing with gender and sexual minorities in three different ways. They can be used to provide age-appropriate information about a child's sexuality, norm-critical sex education and on an emotional level facing sex education. In addition, the books can be used to address six topics in body-emotion education. These topics are body and development; feelings; intimacy, well-being, and self-esteem; environment and other people; increase and rights.
Subject: seksuaalikasvatus
kehotunnekasvatus
normikriittinen seksuaalikasvatus
kuvakirja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record