Lasten observoitu pelko ja ahdistus päiväkodin eri tilanteissa ja sosiaalisissa suhteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161291
Title: Lasten observoitu pelko ja ahdistus päiväkodin eri tilanteissa ja sosiaalisissa suhteissa
Alternative title: Children’s observed fear and anxiety in early childhood education and care
Author: Kaloniemi, Ada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161291
http://hdl.handle.net/10138/340374
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tämän artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin pelon ja ahdistuksen tunteet ovat läsnä lasten päiväkotiarjessa. Suuntaamalla huomio niihin päivittäisiin toimintoihin ja tilanteisiin, joissa lasten pelkoa ja ahdistusta useimmiten esiintyy, voidaan saada arvokasta tietoa lapsen hyvinvoinnista päiväkotipäivän eri hetkissä ja lapsen ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan, missä päiväkodin tilanteissa lapsen pelkoa ja ahdistusta esiintyy ja miten nämä tunteet heijastuvat lapsen käytökseen. Lisäksi tarkastellaan, miten lasta lähinnä oleva aikuinen suhtautuu pelkäävään tai ahdistuneeseen lapseen. Tutkimus on toteutettu vuosien 2017–2021 aikana kerätyllä valtakunnallisella Kehittävän palautteen tutkimusaineistolla. Tutkimukseen osallistui 2653 päiväkotiryhmää 18 kunnasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista satunnaisotantaan perustuvaa observointia, jossa havainnoinnin kohteena oli kaikki päiväkodissa kello 8:00-16:00 välillä tapahtuva toiminta. Analyysi suoritettiin kvantitatiivisin menetelmin ristiintaulukoimalla pelon ja ahdistuksen havaintojen yhteyttä toiminnan yleiseen kehykseen, lapsen sosiaaliseen orientaatioon sekä lähimmän aikuisen toimintaan. Tutkimuksessa havaittiin, että lasten pelko ja ahdistus korostuivat ulkotoiminnassa ja ohjatussa toiminnassa. Pelkoa tai ahdistusta kokevan lapsen toiminnassa esiin nousivat vetäytyvä ja omaehtoinen orientaatio. Aikuisen toiminnassa puolestaan korostui vastaanottava ja negatiivinen suhtautuminen. Negatiiviseen suhtautumiseen on kuitenkin havaintojen vähäisyyden vuoksi suhtauduttava varauksella. Lähempi tarkastelu osoitti lisäksi, että pelon ilmeneminen ja siihen suhtautuminen vaihtelivat kontekstista riippuen. Tutkimukseen pohjautuva artikkeli ”Lasten observoitu pelko ja ahdistus päiväkodin eri tilanteissa ja sosiaalisissa suhteissa” on tarkoitus julkaista Psykologia-lehdessä.The purpose of this master’s thesis is to produce information on the appearance of children’s fear and anxiety in the context of early childhood education and care (ECEC). By drawing attention to the daily actions and situations where fear and anxiety typically take place, it is possible to gather valuable information about children’s wellbeing in the various situations of ECEC. This study examines the situations in which children experience fear and anxiety and how these emotions reflect the children’s behavior. In addition, the study aims to find out how the ECEC personnel relates to the fear or anxiousness of the child. The study was conducted using the Finnish nationwide Progressive Feedback method. The research data was gathered during 2017–2021. A total of 2653 ECEC groups from 18 municipalities participated in the study. The research method used was systematic random sample observation, which included all activities in ECEC between 8 AM to 4 PM. Quantitative methods were used to analyse the data. The observations of fear and anxiety were cross-tabulated with the observations of the general frame of activity, the child’s social orientation, and the actions of the nearest adult. It was found that children show highlighted levels of fear and anxiety when being outdoors or participating in indoor guided activities. Withdrawn and independent social orientations were highlighted among children experiencing fear and anxiety. When examining adults’ reactions to children’s fear and anxiety receptive and negative attitudes were overrepresented. However, negative attitudes should be considered with caution due to the limitations of the data. A closer inspection into the matter revealed that both children’s and personnel’s attitude towards fear and anxiety was context-related. Article manuscript “Children’s observed fear and anxiety in early childhood education” is to be published in the Finnish journal of Psychology.
Subject: Varhaiskasvatus
emootiot
pelko
ahdistus
observointi
sosiaaliset orientaatiot
Full text embargoed until: 2023-01-11


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-01-11

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record