Klasslärares upplevelser av att använda positiv pedagogik i klassrummet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161317
Title: Klasslärares upplevelser av att använda positiv pedagogik i klassrummet
Alternative title: Primary school teacher´s experiences of using positive pedagogy
Author: Hämäläinen, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161317
http://hdl.handle.net/10138/340406
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: The purpose of this study was to study primary school teacher´s experiences about using positive pedagogy. Positive pedagogy is a relatively new pedagogical method that according to previous studies has a positive effect on pupils.There has also been written about primary school teacher´s experiences about the method and found that there are both positive effects and challenges. It was important to study primary school teacher´s experiences about using positive pedagogy to be able to create a deeper understanding of how the method works and how one could support primary school teacher´s in using the method. There were 15 participants in this study. The participants were primary school teachers who use or have used positive pedagogy within the last five years. The study was conducted using an electronic survey with open answers. The data analysis method used was thematic analysis. The study shows that primary school teacher´s define positive pedagogy in a way that is partly different from how the literature defines the method. The teacher´s don´t mention resilience when writing about positive pedagogy and they feel that one of the challenges with using positive pedagogy is a negative spiral, which was not mentioned in the literature. The study also shows that primary school teachers experience many positive effects from using positive pedagogy. The teachers experienced that the atmosphere in the class was better and that the students displayed less challenging behavior. The primary school teachers also rapport that there are challenges with using positive pedagogy, for example a lack of resources and negative attitudes.Undersökningens syfte var att undersöka klasslärares upplevelser kring användningen av positiv pedagogik. Positiv pedagogik är en relativt ny pedagogisk modell som enligt tidigare studier har en positiv effekt i skolor. Det har också skrivits om klasslärares upplevelser kring metoden och funnit att det finns både utmaningar och positiva effekter. Det var viktigt att studera klasslärares upplevelser av att använda positiv pedagogik för att skapa en djup förståelse om hur metoden fungerar och hur man kunde stödja klasslärare i att använda metoden. I studien deltog 15 informanter. Informanterna var klasslärare som använder positiv pedagogik eller har använt positiv pedagogik under de senaste fem år med sin klass. Studien genomfördes via en e-blankett med fem öppna frågor. Analysmetoden i studien var tematisk analys. Studien visar att klasslärare definierar positiv pedagogik på ett sätt som delvis avviker från litteraturen. Informanterna lämnar bort resiliens från sina beskrivningar av positiv pedagogik och upplever att en av utmaningarna med att använda positiv pedagogik är en upplevelse av en negativ spiral, vilket inte fanns med i litteraturen. Studien visar också att klasslärare upplever att positiv pedagogik leder till många positiva effekter för deras elever. Lärarna upplevde bland annat att stämningen i klassen var bättre och att eleverna uppvisade mindre utmanande beteende. De upplever att det finns utmaningar inom användningen av positiv pedagogik relaterande till exempelvis resursbrist och negativa attityder
Subject: positiv pedagogik
positiv psykologi
klasslärare
tematisk analys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record