Persoonallinen identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne lukiolaisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161309
Title: Persoonallinen identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne lukiolaisilla
Alternative title: Identity and belonging among high school students
Author: Ahlroth, Annina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161309
http://hdl.handle.net/10138/340407
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia, minkälaisia identiteettiryhmiä lukiolaisilta voidaan löytää ja eroavatko ryhmät toisistaan kouluun kuulumisen tunteen ja so- siaalisen identiteetin suhteen. Persoonallisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön johdonmu- kaista käsitystä siitä, kuka on ja mitä haluaa tavoitella. Yhteenkuuluvuuden tunnetta tarkas- tellaan sosiaalisen identiteetin ja kouluun kuulumisen tunteen kautta. Sosiaalisella identitee- tillä tarkoitetaan samaistumista erilaisiin itselle tärkeisiin ryhmiin ja kouluun kuulumisen tunne tarkoittaa yksilön sosiaalista ja emotionaalista suuntautumista kouluun. Persoonallisen iden- titeetin yhteyttä yhteenkuuluvuuden tunteeseen on tärkeä tarkastella, jotta voidaan syvälli- semmin ymmärtää, miten identiteetin rakentuminen tapahtuu yhteydessä sosiaaliseen ympä- ristöön ja miten nuoria voidaan tukea näissä prosesseissa. Menetelmät. Tutkielman aineisto (N= 766) kerättiin osana Bridging the Gaps – tutkimushanketta kyselytutkimuksena keväällä 2019 Helsingin lukioiden viimeisen vuoden opiskelijoilta. Osallistujat jaettiin ryhmiin Two-Step -klusterianalyysin avulla ja ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin varianssianalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen aineistosta löydettiin viisi erilaista ryhmää, jotka erosivat toisistaan identiteettimuuttujien suhteen. Ryhmät nimettiin seuraavasti: saavuttaneet, etsivä-sitoutuneet, huolettomat, murehtivat sekä etsivät. Noin kolmasosa lukiolaisista oli sitoutunut identiteettipäämääriin. Yli 60 % lukiolaisista identiteetti oli epäselvä ja heistä noin 40 %:ia jollain tavalla murehti identiteettiään. Identiteettiryhmät erosivat toisistaan kouluun kuulumisen tunteen sekä sosiaalisen identiteetin suhteen. Lukiolaiset, joilla oli korkeampi sitoutuneisuus tulevaisuuden tavoitteisiinsa, oli korkeampi yhteenkuuluvuuden tunne koulussa sekä erilaisissa ryhmissä. Ne lukiolaiset, jotka murehtivat tulevaisuuttaan, kokivat alhaisempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta erilaisiin ryhmiin. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että sitoutuminen identiteettiin on yhteydessä yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Tulokset ovat pääosin linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa.Aims. The aim of this study was to examine what kind of identity profiles are found among high school students in Finland and whether the groups with different identity profile differ in social identity and in school belonging. Personal identity refers to an individual's consistent understanding of who he or she is and what he or she wants to pursue. The sense of belonging is examined through social identity and school belonginess. Social identity is decsribed as identification with different groups, and school belonginess can be described as an individual's social and emotional connection to school. It is important to study the connection between personal identity and the sense of belonging in order to gain a deeper understanding of how identity formation takes place in the context of the social environment and how young people can be supported in these processes. Methods. The data (N=766) was collected as part of Bridging the Gaps-project from high school students in Helsinki during spring 2019. Participants filled in a questionnaire that measured identity, social identity and school belonging. Participants were divided in groups by using Two-Step Cluster analysis. Group differences in social identity and school belong- ing were studied by analysis of variance. Results and conclusions. Five different identity groups were identified, and the groups were named as achievement, searching while committed, carefree diffusion, troubled diffusion and moratorium. About third of students were committed to identity goals. More than 60% of the high school students had an unclear identity and about 40% of them were worried about their future. Identity groups differed in terms of school belonginess as well as their social identity. High school students with a higher commitment to their future goals had a higher sense of belonging in school as well as in different groups. Those high school students who were worried about their future experienced a lower sense of belonging to different groups. Based on the study, it seems that commitment to identity is related to a sense of belonging. The results are largely in line with previous research.
Subject: Persoonallinen identiteetti
sosiaalinen identiteetti
kouluun kuuluminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahlroth_Annina_tutkielma_2021.pdf 567.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record