Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuva hallinta ja hallinta-ajattelu : Euroopan komission tuottaman Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan tapauksessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161311
Titel: Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuva hallinta ja hallinta-ajattelu : Euroopan komission tuottaman Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan tapauksessa
Sekundär titel: European Union higher education governance and governmentality : In the case of European Commissions Higher education for Smart Specialization Manual
Författare: Harjama, Heli
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2022
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161311
http://hdl.handle.net/10138/340412
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstrakt: Tavoitteet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa. Aiempi tutkimus on osoittanut korkeakouluihin kohdistuvan poliittisen ohjauksen vahvistuneen viime vuosikymmenien aikana, ja Euroopan valtioiden koulutuspolitiikkojen käyneen yhdenmukaisemmiksi. Tutkielman tarkoitus on tarkastella, miten ja minkälaisten ajat-telutapojen mukaiseksi yhteiskunta ja tämän osana korkeakoulutus pyritään unionin hallinnan piirissä järjestämään. Euroopan unionilla ei ole oppilaitosten ohjaamista mahdollistavia koulu-tuspoliittisia toimivaltuuksia, mutta aiempi tutkimus on osoittanut unionin tästä huolimatta harjoittavan koulutuspoliittista ohjausta. Menetelmät. Tässä tutkielmassa Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa tar-kasteltiin Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan hallinnan analyyttisen tarkas-telun kautta. KKÄE-käsikirja on Euroopan komission tuottama, unionin jäsenvaltioiden kor-keakoulupoliittiset toimivaltuudet omaaville ja aluekehittämisestä vastaaville aluehallintovi-ranomaisille suunnattu opas, jonka puitteissa aluehallintoviranomaisia ohjeistetaan suoritta-maan aluehallinto- ja rahoitusmallireformeja. Tutkielmassa sovellettiin Peter Millerin ja Niklas Rosen ajatteluun perustuvaa hallinnan analytiikkaa, jonka mukaisesti KKÄE-käsikirjaa tarkas-teltiin hallinnan teknologiana tarkoituksena tunnistaa tämän ilmentämiä, unionin hallinnan rati-onaliteetin ominaisuuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielma osoittaa KKÄE-käsikirjan ilmentämälle unionin hallin-nalle leimallisen ajattelutavan arvostavan taloudellista ja teknologista kehitystä ja pyrkivän jä-sentämään hallittavan tilan ja myös korkeakoulut tämän tavoittelun ympärille. Tutkielma niin ikään osoittaa, että unionin hallinnalle leimallisen ajatteluntavan mukaan olemassaolo pitää an-saita toteuttamalla poliittisia tavoitteita. Tutkielma osoittaa unionin harjoittavan hallintaa re-surssien ehdollistamisen kautta taloudellisia resursseja edellyttävässä ympäristössä.Objectives. This thesis examines the European Union higher education governance. Previous research has shown that political steering of higher education institutions has strengthened over the recent decades, and growing convergence between the education policies of European states. The purpose of the thesis is to examine the kinds of thinking according to which the Union governance seeks to shape the space it governs, and what kind of position the higher education occupies in the picture. The European Union hasn´t got educational policy competences for steering educational institutions, but previous research has shown that the Union nevertheless does practice education policy steering. Methods. In this thesis, the European Union higher education governance was scrutinized by analytics of governing with the data consisting of Higher Education for Smart Specialization manual, produced by the European Commission. The HESS Manual is directed to the Union Member States regional administrators with a higher education policy competence and responsible for regional development. The manual instructs regional administrators to carry out such regional governance and higher education steering model reforms that serve the political objectives of the Union. The analysis of HESS Manual was carried out by Peter Millers and Niklas Roses analytics of government, according to which the HESS Manual was scrutinized as a technology of government, with the aim of specifying characteristic thinking of Manual and therefore of governing. Results and conclusions. The thesis demonstrates that the characteristic thinking of the Union values economic and technological progress and seeks to harness both the governed space and the higher education towards this ambition. The thesis also shows that according to the characteristic thinking of the Union, existence must be earned through contributing to political objectives. The thesis shows the Union governs by setting prerequisites to resources in an environment which requires economic resources.
Subject: Hallinnan analyysi
Euroopan unioni
koulutuspolitiikka
koulutuspoliittinen hallinta
hallintamentaliteetti


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post