Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuva hallinta ja hallinta-ajattelu : Euroopan komission tuottaman Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan tapauksessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Harjama, Heli
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202202161311
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/340412
dc.description.abstract Tavoitteet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa. Aiempi tutkimus on osoittanut korkeakouluihin kohdistuvan poliittisen ohjauksen vahvistuneen viime vuosikymmenien aikana, ja Euroopan valtioiden koulutuspolitiikkojen käyneen yhdenmukaisemmiksi. Tutkielman tarkoitus on tarkastella, miten ja minkälaisten ajat-telutapojen mukaiseksi yhteiskunta ja tämän osana korkeakoulutus pyritään unionin hallinnan piirissä järjestämään. Euroopan unionilla ei ole oppilaitosten ohjaamista mahdollistavia koulu-tuspoliittisia toimivaltuuksia, mutta aiempi tutkimus on osoittanut unionin tästä huolimatta harjoittavan koulutuspoliittista ohjausta. Menetelmät. Tässä tutkielmassa Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa tar-kasteltiin Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan hallinnan analyyttisen tarkas-telun kautta. KKÄE-käsikirja on Euroopan komission tuottama, unionin jäsenvaltioiden kor-keakoulupoliittiset toimivaltuudet omaaville ja aluekehittämisestä vastaaville aluehallintovi-ranomaisille suunnattu opas, jonka puitteissa aluehallintoviranomaisia ohjeistetaan suoritta-maan aluehallinto- ja rahoitusmallireformeja. Tutkielmassa sovellettiin Peter Millerin ja Niklas Rosen ajatteluun perustuvaa hallinnan analytiikkaa, jonka mukaisesti KKÄE-käsikirjaa tarkas-teltiin hallinnan teknologiana tarkoituksena tunnistaa tämän ilmentämiä, unionin hallinnan rati-onaliteetin ominaisuuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielma osoittaa KKÄE-käsikirjan ilmentämälle unionin hallin-nalle leimallisen ajattelutavan arvostavan taloudellista ja teknologista kehitystä ja pyrkivän jä-sentämään hallittavan tilan ja myös korkeakoulut tämän tavoittelun ympärille. Tutkielma niin ikään osoittaa, että unionin hallinnalle leimallisen ajatteluntavan mukaan olemassaolo pitää an-saita toteuttamalla poliittisia tavoitteita. Tutkielma osoittaa unionin harjoittavan hallintaa re-surssien ehdollistamisen kautta taloudellisia resursseja edellyttävässä ympäristössä. fi
dc.description.abstract Objectives. This thesis examines the European Union higher education governance. Previous research has shown that political steering of higher education institutions has strengthened over the recent decades, and growing convergence between the education policies of European states. The purpose of the thesis is to examine the kinds of thinking according to which the Union governance seeks to shape the space it governs, and what kind of position the higher education occupies in the picture. The European Union hasn´t got educational policy competences for steering educational institutions, but previous research has shown that the Union nevertheless does practice education policy steering. Methods. In this thesis, the European Union higher education governance was scrutinized by analytics of governing with the data consisting of Higher Education for Smart Specialization manual, produced by the European Commission. The HESS Manual is directed to the Union Member States regional administrators with a higher education policy competence and responsible for regional development. The manual instructs regional administrators to carry out such regional governance and higher education steering model reforms that serve the political objectives of the Union. The analysis of HESS Manual was carried out by Peter Millers and Niklas Roses analytics of government, according to which the HESS Manual was scrutinized as a technology of government, with the aim of specifying characteristic thinking of Manual and therefore of governing. Results and conclusions. The thesis demonstrates that the characteristic thinking of the Union values economic and technological progress and seeks to harness both the governed space and the higher education towards this ambition. The thesis also shows that according to the characteristic thinking of the Union, existence must be earned through contributing to political objectives. The thesis shows the Union governs by setting prerequisites to resources in an environment which requires economic resources. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Hallinnan analyysi
dc.subject Euroopan unioni
dc.subject koulutuspolitiikka
dc.subject koulutuspoliittinen hallinta
dc.subject hallintamentaliteetti
dc.title Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuva hallinta ja hallinta-ajattelu : Euroopan komission tuottaman Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan tapauksessa fi
dc.title.alternative European Union higher education governance and governmentality : In the case of European Commissions Higher education for Smart Specialization Manual en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202202161311
dc.subject.specialization Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
dc.subject.specialization General and Adult Education en
dc.subject.specialization Allmän- och vuxenpedagogik sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master´s Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Files Size Format View
Euroopan unioni ... a ja hallinta-ajattelu.pdf 1.584Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record