Ongelmaperustainen opetuskokeilu kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161314
Title: Ongelmaperustainen opetuskokeilu kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa
Alternative title: Problem-based teaching experiment in home economics consumer and financial education
Author: Piispanen, Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161314
http://hdl.handle.net/10138/340413
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Perusopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittäminen on aiemman tutkimuksen perusteella ajankohtaista ja tarpeellista. Yhtenä perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisena opetusmenetelmänä voidaan pitää ongelmaperustaista oppimista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ongelmaperustaisen oppimisen käytännön toteutusta kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää keinoja kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämiseen. Tutkimuksen näkökulmana olivat kotitalousopettajat ja oppilaat, joiden osallisuus opetuksen kehittämisessä on tärkeää. Tutkimusongelmaan etsittiin vastausta päätutkimuskysymyksellä; miten ongelmaperustainen oppiminen on toteutettavissa peruskoulun kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen opetuskokeilussa? Lisäksi tutkimusta ohjasivat alatutkimuskysymykset, joiden avulla haettiin ongelmaperustaisen oppimisen etuja ja haasteita sekä kohderyhmän kokemuksia opetusmenetelmästä opetuskokeilun aikana. Tutkimus toteutettiin etnografisena tutkimuksena. Tutkimusstrategia oli kouluetnografiaa ja toimintatutkimusta yhdistelevä. Tutkimuksen aineisto on kerätty tutkimusta varten järjestetyn opetuskokeilun aikana osallistuvaa havainnointia, teemahaastattelua ja kyselylomaketta hyödyntäen. Aineisto kerättiin erään pääkaupunkiseutulaisen koulun seitsemännen luokan yhteisessä kotitalousopetuksessa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 109 oppilasta ja kaksi koulun vakituista kotitalousopettajaa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä temaattisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella ongelmaperustainen oppiminen on toteutettavissa loistavasti kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa. Opetusmenetelmän etuja olivat oppimistavoitteiden kiitettävä täyttyminen opetuskokeilun aikana sekä oppilaiden motivaation kasvu opetusmenetelmän käytön myötä. Ongelmaperustainen oppiminen oli oppilaita innostava ja vuorovaikutuksellinen tapa oppia. Se mahdollisti oppilaiden aktiivisen ja itseohjautuvan oppimisen sekä kriittisen ajattelun ja tiedon soveltamisen taidot. Suurimmat haasteet ongelmaperustaisessa oppimisessa liittyivät kotitalousopettajien rajallisiin resursseihin, puutteellisiin vuorovaikutus- ja reflektointitaitoihin kohderyhmällä sekä opetusmenetelmän kuormittavuuteen. Sekä oppilaiden että kotitalousopettajien kokemus ongelmaperustaisesta oppimisesta opetuskokeilun aikana oli positiivinen. Kotitalousopettajat arvioivat opetusmenetelmän toimivan kohderyhmän kuluttaja- ja talouskasvatuksessa yli odotusten. Ongelmaperustainen oppiminen voisi olla tutkimuksen tulosten perusteella toimiva opetusmenetelmä kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämisessä.Based on previous research, the development of consumer and financial education in basic education is topical and necessary. One of the teaching methods in accordance with the objectives of the curriculum is problem–based learning. The aim of this study was to investigate problem-based learning in home economics consumer and financial education. The aim was also to find ways to develop consumer and financial education in home economics. The perspective of this study were home economics teachers and their students whose involvement in the development of teaching is important. Answer to the research problem was sought with the main research question: How is problem–based learning feasible in the teaching experiment in consumer and financial education in primary school education? Sub-questions were used to discover benefits and challenges of the teaching method and also experiences of the target group during teaching experiment. The study was conducted as an ethnographic study. Research strategy was a combination of school ethnography and action research. Research material has been collected during the teaching experiment organized for the research using participatory observation, thematic interview and a questionnaire. Research material was collected in 7th grade home economics education classes in a school in the Helsinki metropolitan area. The target group of the study was 109 students and two full time home economics teachers of the school. The material of the study was analyzed thematically using theory-based content analysis. Based on the results of the study, problem-based learning is excellently feasible in consumer and financial education in home economics. The advantages of the teaching method were the commendable fulfillment of the goals during the teaching experiment and the increased motivation of the students. Problem–based learning was an inspiring and interactive way for students to learn, enabling students to learn actively and self-directedly and to apply critical thinking and knowledge. The biggest challenges in problem–based learning was related to the limited resources of home economics teachers, the lack of interaction and reflection skills in the target group, and the workload of the teaching method. The experience of both students and home economics teachers of problem-based learning during the teaching experiment was positive. Home economics teachers evaluate that the teaching method works in consumer and financial education of the target group beyond expectations. Based on the results of research, problem–based learning could be suitable teaching method in the development of consumer and financial education in home economics.
Subject: kuluttaja- ja talousosaaminen
kuluttaja- ja talouskasvatus
ongelmaperustainen oppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Piispanen_Lotta_pro gradu-tutkielma_2022.pdf 1.053Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record