Arkiruokailu koronapandemian rajoitusten aikana : Arkiruokailu, ruoan hankinta ja ravintolapalveluiden käyttö kaupunkilaisperheissä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161308
Titel: Arkiruokailu koronapandemian rajoitusten aikana : Arkiruokailu, ruoan hankinta ja ravintolapalveluiden käyttö kaupunkilaisperheissä
Sekundär titel: Everyday dining during COVID-19 : Everyday dining, food purchasing and the usage of restaurant services in urban families
Författare: Nikitin, Noora
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2022
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161308
http://hdl.handle.net/10138/340414
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstrakt: Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten keväällä 2020 alkanut koronapandemia rajoituksineen vaikutti lapsiperheissä ruoanhankintaan, arkiruokailun toteuttamiseen sekä ravintolapalvelujen hyödyntämiseen. Tutkielman viitekehyksen muodostavat näitä aiheita koskevat tutkimustulokset, eli arkiruokailua koskevat tutkimukset. Nämä tutkimukset tuloksineen käsittelevät arkiruokailun suunnittelua, ruokavalintojen ja ruokaostosten tekoa sekä ulkona syömistä ja sen merkityksiä. Aiempien tutkimusten mukaan arkiruokailu on useimmissa perheissä melko kiireistä ja nopeita ratkaisuja vaativaa, ja tyypillisesti viikonloppuisin on paremmin aikaa esimerkiksi perheen yhteisille aterioille. Suunnittelun on osoitettu olevan tavalla tai toisella mukana arkisissa toiminnoissa. Vaikka koronapandemian aiheuttamien vaikutusten tutkiminen on vielä melko uutta, sisältää tämän tutkielman teoria myös merkittävimpiä korona-ajan vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia, esimerkiksi kulutuksen näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen sekä korona-arjen ajankohtaisuuden ja merkittävyyden yhteisvaikutuksesta nouseekin tarve tälle tutkimusaiheelle. Tutkimuskysymyksinä olivat: Millaisia vaikutuksia koronapandemian rajoituksilla on ollut arkiseen ruokailuun? Millaisia vaikutuksia koronapandemian rajoituksilla on ollut arjessa tapahtuvaan ruoanhankintaan? Millaisia vaikutuksia koronapandemian rajoituksilla on ollut ravintolapalveluiden käyttöön? Tutkimus toteutettiin laadullisena ja aineistonhankinnassa käytettiin virikkeistä teemahaastattelua. Tutkittavat saatiin pääosin Helsingin keskusta-alueella asuvien lapsiperheiden Facebook-ryhmästä ja haastatteluja tehtiin kuusi. Haastattelut toteutettiin yksitellen etäyhteyksillä Zoomissa ja mukana oli viisi perheenäitiä sekä yksi perheenisä. Saatu aineisto litteroitiin, teemoiteltiin ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustuloksista nousivat halu ja tarve helpottaa korona-arkea ja arkiruokailua. Tutkimuksessa saatiin selville, että ruokasuunnittelun määrä oli kasvanut ja sen myötä myös ruokaan liittyvät vaatimukset ja etukäteisvalmistelut olivat lisääntyneet. Myös ruokaostosten tekemisestä oli havaittavissa uusia toimintatapoja, ja ravintolapalveluiden käytössäkin oli tapahtunut muutoksia. Lisääntynyt suunnittelu ja ruoanlaitto koettiin kuormittavana ja tyypillistä olikin turvautua ruoanvalmistusta helpottaviin valmisteisiin sekä ravintolaruoan tilaamiseen, erityisesti koronapandemian alussa. Ulkona syömisen motiivit olivatkin erilaisia kuin ennen pandemiaa, koska siihen liitettiin yhä enemmän helpotuksen hakemista. Lisäksi esimerkiksi kauppakassipalvelujen käytön suosiminen oli myös merkittävä tulos. Korona-arjen tuomat muutokset edellyttävät kotitaloustunneilla opetettavia tärkeitä taitoja, kuten suunnittelua, arjenhallintaa ja kädentaitoja. Muuttuvat ruokaostokset ja niiden tekeminen, sekä yllättävissä tilanteissa, kuten koronapandemian aikana toimiminen, voivat saada myös kotitalousopetuksen sisällöissä lisää painoarvoa. Tulevaisuudessa arjentaidot ovat yhä keskeisempiä, jotta muuttuvasta arjesta selviydytään.The purpose of this research was to figure out how COVID-19 has affected food purchases, making everyday meals, and using restaurant services amongst families with kids. The theoretical framework consists of execution of everyday dining and planning, formation of food choices and food shopping and also importance of eating out. According to previous studies, everyday dining is usually quite a busy and it demands quick solutions. Eating with family in peace is more common at weekends than on weekdays and planning has been shown as important factor in everyday life. In addition, the theoretical framework deals with eating out and the importance of school or work catering to Finnish food culture. Although COVID-19 is quite new as a research topic, theory of this research consists also of some of the most important effects of the Corona pandemic, for example from the perspective of consumption. The need for this research is the topicality and importance of this topic. The research questions were: What kind of effects the Corona pandemic and its limitations have had on eating in everyday life? What kind of effects the Corona pandemic and its limitations have had on food purchasing on everyday life? What kind of effects the Corona pandemic and its limitations have had on the usage of restaurant services? This study was carried out with qualitative research and the data was collected using a thematic and stimulus interview. The respondents were mainly found from a Facebook group, that is targeted for families living in the center of Helsinki. The interviews were carried out using Zoom and there were five mothers and one father in the study. The research data was first transcribed and then analyzed with thematizing and content analysis. According to results of this research, there was need for making everyday life easier during the Corona pandemic. Food planning has increased, as well as food preparation and its demands. There were also new methods for buying food and motives for usage of restaurant services. Increased planning and cooking were experienced as burdensome. To make everyday life easier, families typically used semi-processed food products and food delivery services, especially at the beginning of the pandemic. Motives for eating out were different than before COVID-19, because eating out was more likely to make everyday life easier. Results shows that ordering groceries was more common among the studied families but demands for cooking have also increased during the pandemic. These effects require important skills, for examples planning, control of everyday life and craftsmanship which are taught in home economics lessons. The changes in food purchases and food choices in unexpected situations, like the Corona pandemic, may also gain more value in the future’s home economics teaching.
Subject: Koronapandemia
arkiruokailu
ruoan hankinta
ruoanvalinta
ruoan suunnittelu
ravintolapalvelut


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Nikitin_Noora_maisterintutkielma_2022.pdf 1.300Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post