"Mitt barn går sällan eller aldrig gärna till skolan" : Föräldrars upplevelser om samarbete mellan hemmet och skolan då barnet ogillar att gå till skolan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161315
Title: "Mitt barn går sällan eller aldrig gärna till skolan" : Föräldrars upplevelser om samarbete mellan hemmet och skolan då barnet ogillar att gå till skolan
Alternative title: Parental perspective on home-school collaboration when the child often expresses a dislike towards attending school
Author: Boström, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161315
http://hdl.handle.net/10138/340415
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: The aim of this study was to explore parental perspectives on home-school collaboration when the child often expresses a dislike towards going to school. Further the study will bring forth the parent’s perspective on how they want to support well-being in school and how they would evaluate the forms of support for learning provided by the school. The study was executed by analyzing three of the questions in the questionary made by Förbundet Hem och skola and Suomen Vanhempainliitto. The number of respondents in this study was n=80. The material was limited to respondents who´s children rarely or never want to go to school and further to a Swedish speaking school. The answers regarding parents view on collaboration between home and the school was analyzed quantitatively using descriptive statistics and the following research questions regarding support of wellbeing and the value of support measures were answered by qualitative content analysis. The result regarding the analysis for the collaboration through the view of the parents shows that the parents do not always feel that the collaboration meets their expectations. The school does emphasize the weight of collaboration and encourages parents to be in contact with the school. The parents however do not always feel welcome to visit the school during school hours, and they feel that they are not heard. The parents furthermore wish that the support of the child’s wellbeing also should be done in collaboration with the school and the other parents. Regarding forms of support for learning the majority (77%) of the respondents say their child had not received intensified or added support. The study shows that parents who´s child had been offered support for learning experienced some dissatisfaction in how it was done. The parents feel that the support measures were insufficient and late. The reason for this can be seen in lack of resources. Some parents also expressed dissatisfaction regarding how the school communicated about possible learning support and if measures resulted in progress.Syftet med denna studie är att lyfta fram föräldraperspektivet gällande samarbete mellan hemmet och skolan då barnet ogillar att gå till skolan. Vidare framförs även föräldraperspektivet angående hur föräldrarna önskar stödja välmående i skolan samt stödinsatsers inverkan. För att få svar på forskningsfrågorna analyserades tre frågor ur det av Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto insamlade enkätmaterialet. Antalet respondenter i denna studie var n=80. Materialet avgränsades till respondenter som uppgett att deras barn sällan eller aldrig gärna gick till skolan och vidare gick i en svenskspråkig skola. Frågan gällande föräldrarnas syn på samarbetet med skolan analyserades kvantitativt med hjälp av deskriptiv statistik medan de två följande forskningsfrågorna om stödjande av välmående och utvärdering av stödinsatser besvarades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet för analysen gällande samarbete ur ett föräldraperspektiv påvisar att föräldrarna till barn som sällan eller aldrig gärna går till skolan upplever att samarbetet inte alltid fungerar på ett önskvärt sätt. Skolan poängterar vikten av samarbete och föräldrarna uppmuntras att hålla kontakten med skolan. Trots detta känner sig föräldrarna sällan välkomna att besöka skolan under skoldagen och upplever sig heller inte alltid bli hörda. Gällande stödjandet av barnens välmående i skolan önskade föräldrarna att detta skulle förverkligas i samarbete med skolan och andra föräldrar. På fråga om stödformer uppgav majoriteten (77%) av respondenterna att deras barn inte fått intensifierat eller särskilt stöd. Studiens föräldrar vars barn erbjudits stöd av skolan upplevde ett visst missnöje med förverkligandet av detta. Föräldrarna upplevde att stödåtgärderna var otillräckliga och att dessa sattes in för sent. Orsaken till detta kan ses i bland annat resursbrist. En del av föräldrarna uttryckte även ett missnöje med hur skolan kommunicerade om möjliga stödåtgärder och elevens eventuella framsteg.
Subject: Föräldraperspektiv
föräldrasamarbete
stödåtgärder
välmående


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bostrom_Linda_ProGradu_2022.pdf 2.783Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record