“If they had asked earlier why I have absences” A phenomenological study on pupils’ experiences of the role of school-related factors in school attendance problems

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161318
Title: “If they had asked earlier why I have absences” A phenomenological study on pupils’ experiences of the role of school-related factors in school attendance problems
Alternative title: ”Olisi kysynyt aikaisemmin että minkä takia niitä poissaoloja on” Fenomenologinen tutkimus oppilaiden kokemuksista kouluun liittyvien tekijöiden vaikutuksesta kouluakäymättömyyteen
Author: Nenonen, Mirka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161318
http://hdl.handle.net/10138/340457
Thesis level: master's thesis
Degree program: Muuttuvan kasvatuksen ja koulutuksen maisteriohjelma
Master's Programme in Changing Education
Magisterprogrammet utbildning i förändring
Specialisation: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia oppilaiden kokemuksia heidän yläkouluaikaisesta kouluakäymättömyydestään. Tavoitteena oli saada lisää tietoa kouluakäymättömyydestä ja kouluun liittyvien tekijöiden vaikutuksesta Suomessa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että opettajat ja muu koulun henkilökunta korostaa yksilöön ja perheeseen liittyvien tekijöiden merkitystä selittäessään syitä oppilaiden kouluakäymättömyyteen. Oppilaat taas korostavat kouluun liittyvien tekijöiden vaikutusta. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kouluun liittyvät tekijät vaikuttivat oppilaiden kouluakäymättömyyteen? 2. Millaista tukea oppilaille tarjottiin heidän kouluakäymättömyytensä aikana? 3. Millaista tukea oppilaat olisivat toivoneet saavansa kouluakäymättömyyden aikana? Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin viisi 15–17-vuotiasta nuorta, jotka olivat päättäneet peruskoulunsa keskisuuressa eteläsuomalaisessa kaupungissa vuonna 2020 tai 2021. Haastattelut toteutettiin loka-marraskuun aikana vuonna 2021. Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin käyttäen fenomenologista haastattelua ja analyysi tehtiin tulkitsevaa fenomenologista analyysia (IPA) hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikkien haastateltavien yläkouluaikainen koulumenestys oli heikentynyt runsaiden poissaolojen takia. Oppilaat kokivat opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutussuhteen tärkeäksi. He korostivat tuen merkitystä ja sitä, että tuki oli kohdennettu juuri heille yksilöinä. Haastatteluissa nousi esiin myös se, että osa opettajista ei uskonut oppilaiden puheita tai syitä poissaoloille. Kaverisuhteet koettiin tärkeiksi, mutta osa haastateltavista koki myös kiusaamista tai syrjintää koulussa. Osa oppilaista oli poissa koulusta samaan aikaan kavereiden kanssa, kun taas joillekin kavereilta saatu tuki kouluakäymättömyyteen oli tärkeää. Oppilaat olisivat toivoneet saavansa enemmän yksilöllistä tukea opettajilta sekä toivoneet, että kouluakäymättömyyden syistä olisi kysytty aiemmin.Objectives. The purpose of this thesis was to study the experiences of former lower secondary school pupils related to their school attendance problems (SAPs). The research seeks to provide information related to the phenomenon and the role of school-related factors in the Finnish context. Previous research has shown that teachers and other school personnel highlight the role of individual and family factors when explaining the reasons for school attendance problems and the pupils emphasize the importance of school-related factors. As such, the research questions are 1. How did school-related factors influence the pupils’ SAPs? 2. What kind of support was offered to the pupils when they were having SAPs? 3. What kind of support the pupils would have wished to get from the school personnel when having SAPs? Methods. Five former lower-secondary school pupils were interviewed during October and November 2021. The youth were 15-17 years old and had completed their basic education in a middle-sized southern city in Finland in 2020 or 2021. Semi-structured interviews were conducted using the phenomenological interview method and analyzed by interpretative phenomenological analysis (IPA). Results and conclusions. All the pupils had lower academic achievement because of being absent from school. The participants considered their pupil-teacher relationships important. They highlighted the importance of being supported and seen as an individual. Some thought that their teachers did not believe them and their explanations for SAPs. Peer relationships were important for all the youth but there was also bullying and discrimination from peers. Some pupils were absent together with their peers, while for some the support gotten from the peers was important. The pupils would have wanted
Subject: school attendance problems
non-attendance
school absenteeism
school refusal
school factors
pupil perspective
lower secondary school
phenomenology


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nenonen_Mirka_Thesis_2022.pdf 535.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record