Kokemuksia ja havaintoja herkkyydestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271943
Title: Kokemuksia ja havaintoja herkkyydestä
Alternative title: Experiences and Perceptions of Sensitivity
Author: Kojonen-Kyllönen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271943
http://hdl.handle.net/10138/34048
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Abstract: Sensitivity is a very multifaceted concept, which has mostly been studied from a trait theoretical perspective within temperament research, whereas less attention has been directed to the phenomenological side of sensitivity. This study focuses on emotional and social sensitivity as experienced by adults. The study uses the results of temperament research as a starting point and the principles of phenomenological research as a framework for forming and investigating the research questions from a social psychological viewpoint. The research material consists of writings on personal experiences of sensitivity by adults who are actively involved in writing or who study writing. The applied research method was interpretative phenomenological analysis (IPA). The study focuses on investigating and answering the following questions: 1) How do the respondents experience sensitivity a) emotionally, b) socially, in their relationships, and c) specifically in the working environment? 2) How did the respondents become aware of their sensitivity? 3) How do the respondents react to their sensitivity and explain it, based on their experience? Sensitivity is experienced as strong feelings and reactions, which are aroused by stimulation from the inner and outer environment. Experiences of sensitivity include detailed perceptions of other people's feelings and the atmosphere of interaction. Experiences of emotional sensitivity are in many ways intertwined with experiences of social sensitivity. In the research material sensitivity experienced in human relations is most often connected with empathy. Respondents experience human relations as impressive and meaningful and regulate the number, quality and distance of their relationships in different ways. The majority of respondents found their experiences of sensitivity both positively enriching and negatively burdening their private and working life. Respondents have varied ways of expressing their sensitivity. According to the respondents their experiences of sensitivity may be reflected in behaviour in different ways ranging from reactions barely perceptible to others to strong expression of emotions. In other words, perceived sensitivity is different from experienced sensitivity. Emotional skills and life skills in general seem to be significant in whether the respondents feel in control or out of control of their strong feelings and reactions and to what extent they feel they can realize their own goals in life.Herkkyys on hyvin monimuotoinen käsite, jota on tarkasteltu lähinnä piirreteoreettisesti temperamenttitutkimuksen yhteydessä, kun taas herkkyyden fenomenologinen puoli on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aikuisten tunne-elämässä ja ihmissuhteissa ilmenevän herkkyyden kokemuksia. Tutkimuksen lähtökohtana ovat temperamenttitutkimuksen tulokset ja viitekehyksenä kokemuksen tutkimus. Tutkimuskysymykset asetettiin ja niitä lähestytään sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Aineistona käytettiin kirjoittamista opiskelevien tai aktiivisesti harrastavien aikuisten omia herkkyyden kokemuksia käsitteleviä kirjoituksia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tulkitsevaa fenomenologista analyysia (IPA). Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisena vastaajat kokevat herkkyytensä a) tunne-elämässään, b) ihmissuhteissaan ja c) erityisesti työelämässä? 2) Miten vastaajat ovat tulleet tietoisiksi herkkyydestään? 3) Miten vastaajat suhtautuvat herkkyyteensä ja selittävät sitä kokemuksensa perusteella? Herkkyys koetaan voimakkaina tunteina ja reaktioina, jotka syntyvät erilaisten sisäisen ja ulkoisen ympäristön ärsykkeiden vaikutuksesta. Herkkyys voi ilmetä kokemuksina toisten ihmisten tunteiden ja vuorovaikutuksen ilmapiirin havaitsemisesta. Emotionaalisen herkkyyden kokemukset ovat monin tavoin yhteydessä sosiaalisen herkkyyden kokemuksiin. Ihmissuhteissa koettu herkkyys liitetään aineistossa useimmin empatiaan. Vastaajat kokevat ihmissuhteet vaikuttavina ja merkityksellisinä ja säätelevät ihmissuhteidensa määrää, laatua ja etäisyyttä eri tavoin. Suurin osa vastaajista löytää herkkyyden kokemuksistaan sekä myönteisiä, elämää rikastuttavia puolia että kielteisiä, raskaiksi kokemiaan puolia niin yksityiselämässä kuin työympäristössäkin. Vastaajat kertovat ilmaisevansa herkkyyttään hyvin eri tavoin. Herkkyyden kokemus voi vastaajien mukaan jäädä muiden näkymättömiin, näkyä läpi käytöksestä tai purkautua voimakkaana ilmaisuna. Havaittu herkkyys on siis eri asia kuin koettu herkkyys. Tunnetaidoilla ja elämäntaidoilla näyttää olevan merkitystä sille, kokeeko vastaaja jäävänsä voimakkaiden tunteidensa ja reaktioidensa armoille vai hallitsevansa niitä ja missä määrin hän kokee voivansa toteuttaa omia tavoitteitaan elämässään.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kokemuksia ja h ... Tiina KojonenKyllonen.pdf 350.2Kb PDF View/Open
Kokemuksia ja h ... Tiina Kojonen-Kyllonen.pdf 350.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record