Luonnonkosmetiikkatuotteiden kulutukseen liittyvät merkitykset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041386
Title: Luonnonkosmetiikkatuotteiden kulutukseen liittyvät merkitykset
Alternative title: The meanings related to the use of natural cosmetics
Author: Alasentie, Iida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041386
http://hdl.handle.net/10138/341277
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
Master 's Programme in Food Economy and Consumption
Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
Specialisation: Elintarviketalous ja kulutus
Food Economy and Consumption
Livsmedelsekonomi och konsumtion
Abstract: Luonnonmukaisten tuotteiden kulutus on yksi tunnistettavista maailmanlaajuisista trendeistä, joka on näkynyt viime vuosina myös kosmetiikkamarkkinoilla luonnonkosmetiikan suosion kasvuna. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia merkityksiä luonnonkosmetiikan käyttäjät liittävät käyttämiinsä kosmetiikkatuotteisiin. Viitekehyksen muodostamisessa on käytetty apuna kulutuskulttuuriin sekä kulutuksen merkityksiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Teoriaosuudessa paneudutaan myös luonnonkosmetiikkaan liitettäviin poliittisiin ja hedonistisiin merkityksiin. Luonnonkosmetiikkaan liitettävien merkitysten lisäksi tutkimuksen avulla halutaan saada ymmärrystä siitä, millainen rooli ekologisilla ja terveyteen liittyvillä tekijöillä on luonnonkosmetiikan käytössä sekä tutkia sitä, kuinka sertifikaatit vaikuttavat luonnonkosmetiikkatuotteen valintaan ja tuotteeseen liitettävän luottamuksen rakentumiseen. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto koostuu 15 teemahaastattelusta, jotka toteutettiin puhelimitse heinäkuussa 2021. Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat ovat luonnonkosmetiikan käyttäjiä, jotka tavoitettiin luonnonkosmetiikka-aiheisen Facebook-ryhmän kautta. Haastattelut litteroitiin ja kerätty aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Aineistosta tunnistettiin kuusi luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvää merkitysluokkaa. Tutkimus osoittaa, että luonnonkosmetiikan käyttäjät liittävät käyttämiinsä tuotteisiin 1) toiminnallisia ja 2) sosiaalisia sekä 3) ekologisuuteen, 4) terveyteen, 5) nautintoon ja 6) luottamukseen liittyviä merkityksiä. Poliittinen kuluttajuus on näkyvä osa luonnonkosmetiikan käyttöä. Luonnonkosmetiikan käytössä korostuvat erityisesti sen sosiaaliset ja ekologiset merkitykset, jotka ilmenevät luonnonkosmetiikan käytössä vaihtoehtoisen hedonismin kaltaisena pidättyväisempänä kulutuskäyttäytymisenä. Luonnonkosmetiikan tunnistettiin antavan kosmetiikan käytölle uudenlaisia merkityksiä, joissa huomioidaan yksilön tarpeiden ohella myös yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä merkitystekijöitä. Luonnonkosmetiikan käyttäjien tunnistettiin rajoittavan kosmetiikkatuotteiden käyttöä ja vaativan tuotteilta tiettyjä ominaisuuksia. Luonnonkosmetiikan käyttäjä saattaa esimerkiksi sallia käyttöönsä ainoastaan suomalaisen luonnonkosmetiikkavalmistajan tuottamia tuotteita. Tutkimuksessa voitiin myös tunnistaa sertifikaattien luottamusta lisäävä merkitys erityisesti silloin, kun kyseessä on käyttäjälle tuntematon tuote tai ostopaikka. Luonnonkosmetiikan käyttäjät eivät kuitenkaan suhtaudu sertifikaattiin välttämättömyytenä, vaan tuotteiden käytön taustalla korostuu ennen kaikkea tuotteen toimivuus, hinta ja saatavuus sekä käytetyt raaka-aineet. Tutkimus osoittaa, että luonnonkosmetiikan käyttöön liittyy tietynlaista kulutuksellista epävarmuutta. Tämä ilmenee tuotteiden ja niihin liitettävien merkitysten jatkuvana arviointina, jolloin luonnonkosmetiikan käyttäjä joutuu esimerkiksi puntaroimaan omaan hyvinvointiin sekä yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien merkitysten suhdetta valinnoissaan.Consumption of natural and organic products is one of the recognizable global trends that reflects to the cosmetics market as growing popularity of natural cosmetic products. This thesis focuses on the meanings that are related to the use of natural cosmetics. The key objective of this master’s thesis is to recognize the meanings that users of natural cosmetics give to the products they use. Research literature related to consumer culture and the meanings of consumption were used to form the theoretical framework of the study. The theoretical part also focuses on the political and hedonistic meanings associated with natural cosmetics. In addition to the meanings associated with natural cosmetics, the study aims to understand the role of ecological and health related factors in the use of natural cosmetics and to recognize how certificates affect to the use and trust of natural cosmetic products. The empirical part of the study was carried out as a qualitative study. The material consists of 15 thematic interviews conducted by telephone in July 2021. The interviewees who participated in the study are users of natural cosmetics, who were reached through a Finnish Facebook group related to natural cosmetics. The interviews were transcribed and analysed by means of theory-driven content analysis. The study shows that users of natural cosmetics give 1) functional, 2) social, 3) ecological, 4) health, 5) pleasure, and 6) trust-related meanings to the products they use. Political consumption is a prominent part of the use of natural cosmetics. Especially the social and ecological meanings of the use of natural cosmetics shows signs of alternative hedonism, which can be seen as a more controlled way to act as a consumer. The study shows that users of natural cosmetics give not only individual but also socially important meanings to natural cosmetic products. Users of natural cosmetics are restraining their use of natural cosmetics by buying products with specific features. For example, one natural cosmetics user chooses to purchase products that are only produced in Finland. The study also identifies the trust-related importance of certificates, especially when the product or place of purchase is unfamiliar to the natural cosmetics user. Users of natural cosmetics don’t see the certificate as a necessity since the use of the products is mainly based on the functionality, the ingredients, the price, and the availability of the products. Above all, the study shows that there’s specific type of uncertainty associated with natural cosmetics and their use. This leads to continuous evaluation and balancing between meanings related to natural cosmetics user’s own well-being and to the meanings related to social and environmental issues.
Subject: Luonnonkosmetiikka
merkitykset
poliittinen kulutus
vaihtoehtoinen hedonismi
laadullinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Alasentie_Iida_tutkielma_2022.pdf 594.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record