Sosiaalinen media organisaation tietojohtamisessa : Tapaustutkimus Web 2.0 -teknologian käyttöönotosta kauppakamariryhmän sisäisessä yhteistyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271974
Title: Sosiaalinen media organisaation tietojohtamisessa : Tapaustutkimus Web 2.0 -teknologian käyttöönotosta kauppakamariryhmän sisäisessä yhteistyössä
Author: Kuivalainen, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271974
http://hdl.handle.net/10138/34128
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Tutkimus käsittelee sosiaalisen median käyttöönoton tuomia mahdollisuuksia ja siihen liittyviä esteitä organisaation tietojohtamisessa. Tutkimus sijoittuu organisaatioiden sisäisen viestinnän ja tietojohtamisen tutkimusperinteisiin. Tiedon hallintaa tieto-organisaatioissa tarkastellaan tutkimuksessa kolmen tietojohtamisen prosessin kautta. Prosessit ovat tiedon luominen, tiedon jakaminen sekä tiedon kerääminen ja tallettaminen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten Web 2.0 -teknologioita käyttävät organisaatiot voivat hyödyntää sosiaalista mediaa näissä prosesseissa. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohteena on maantieteellisesti hajanaisista, itsenäisistä ja kokonsa ja toimintansa puolesta hyvin erilaisista yksiköistä koostuva kauppakamariryhmä. Työssä tutkitaan Google Apps -yhteistyövälineiden käyttöönottoa kauppakamariryhmän sisäisen tiedon jakamisen ja yhteistyön tekemisen välineenä. Tutkimuksen aineistona toimii seitsemän teemahaastattelua, jotka on kerätty haastattelemalla kauppakamarien henkilökuntaa. Haastattelut on toteutettu 2–3 hengen ryhmähaastatteluilla yhtä yksilöhaastattelua lukuun ottamatta. Haastattelut keskittyivät kolmeen teemaan: yhteistyön kokemukset ennen Google Appsien käyttöönottoa, Google Appsien käyttöönotossa nähdyt mahdollisuudet kauppakamarien sisäiselle yhteistyölle, sekä Google Appsien onnistuneelle hyödyntämiselle koetut esteet ja edellytykset. Haastateltavat edustivat pääosin käyttöönoton edelläkävijöitä. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Aineiston perusteella sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet organisaation sisäiselle tiedon hallinnalle ja yhteistyön tekemiselle liittyvät verkostoitumisesta saatavaan hyötyyn lisääntyneen tiedon jakamisen ansiosta, yhteistyön tekemisen tehostumiseen ja muuttumiseen paikasta riippumattomaksi, sekä tiedonkulun parantumiseen uuden viestintäkanavan johdosta. Sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia kolmeen tietojohtamisen prosessiin. Sen käyttöönotto organisaatiossa helpottaa tiedon, kokemusten ja ideoiden jakamiseen osallistumista, helpottaa uuden tiedon luomista yhteistyössä jaetusta ja yhteiseksi tehdystä tiedosta, sekä jättää jaetusta tiedosta jäljen alustalle, jonne siitä voidaan koota yhteinen tietovarasto. Sosiaalisen median käyttöönottoa edistäviä ja vaikeuttavia seikkoja löytyi aineistosta niin toimintatavan muutoksen vaikeuteen kuin käytännön seikkoihin liittyen. Käyttöönottoa edistää sosiaalisen median tuoman hyödyn oivaltaminen ja tiedon jakamiseen rohkaisevan organisaatiokulttuurin rakentaminen. Sitä vaikeuttaa resurssien riittämättömyys, tiedon säilömisen haasteet, tekniset ongelmat ja yhteisen suunnitelman ja päätöksen puuttuminen. Koska tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, ei sen tuloksia voida yleistää koskemaan kaikkia organisaatioita. Tutkimuksen tuloksena on kuitenkin se, että Web 2.0 -teknologiaa voidaan hyödyntää kaikissa kolmessa organisaation tietojohtamisen prosessissa, ja se tarjoaa näin mahdollisuuksia organisaation sisäisen yhteistyön tehostamiseen. Sosiaalisen median omaksumisen eteneminen ja hyödyn syntyminen edellyttää kuitenkin organisaatiolta sekä merkittävää toimintatavan muutosta että käytännön esteiden ratkaisemista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sosiaalinen_med ... tion_tietojohtamisessa.pdf 332.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record