Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland : a study on Finnish policy actors' objectives for the 2014–2020 structural fund programme period

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271912
Title: Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland : a study on Finnish policy actors' objectives for the 2014–2020 structural fund programme period
Author: Lamminmäki, Kalle
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271912
http://hdl.handle.net/10138/34193
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Politics
Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus
Allmän statslära, politologi
Abstract: This thesis examines the work of the Koheesio 2014+ working group established by the Ministry of Employment and the Economy in 2011. The Koheesio 2014+ working group prepares the reform and implementation of European Union (EU) regional policy in Finland in the 2014–2020 programme period. The working group’s task is to prepare a proposal for a Partnership Contract to be signed between the European Commission and Finland. The Partnership Contract sets the criteria for the allocation and administration of the structural policy funds in the 2014–2020 structural fund programme period. This thesis examines how the members of the working group seek to shape the content of the Partnership Contract, what kind of policy strategies they employ to promote their policy goals, and how they seek to advance their arguments within the working group. The paper also assesses whether the Partnership principle is realised in the work of the group, and whether there are any dividing lines within the working group regarding the content of the Partnership Contract. Elite interviews carried out in February 2012 form the empirical part of the thesis. Members of the Koheesio 2014+ Working group were interviewed for this study. The elite interviews were carried out in order to examine the working group’s members’ organisations’ main goals for the next structural fund programme period concerning the European Regional Development Fund and the European Social Fund. The theory of multi-level governance forms the theoretical basis for this study. The theory has often been employed in the study of EU regional policy. The theory is based on the assumption that the state shares decision-making authority with many other policy actors on different levels of government. The partnership principle, which influences structural fund policy-making, is often considered a typical example of the realisation of multi-level governance. The principle also affects the work of the Koheesio 2014+ Working Group. The research is deductive qualitative research. This thesis employs Paul Sabatier's and Hank Jenkins-Smith's Advocacy Coalition Framework (ACF) model for the study of EU regional policy networks in Finland. The ACF model is a policy networks theory that seeks to explain policy change through the analysis of policy networks in a policy subsystem, such as EU regional policy. This thesis examines the Finnish EU regional policy subsystem. In the end I provide an assessment of the applicability of the ACF model to the study of EU regional policy networks in Finland. The interviews indicated that no great divisions exist over the investment priorities for the next programme period. All the members seemed to agree that the investments should be focused on fewer priorities and the bureaucracy slimmed down due to the worsening of the economic conditions. However, the working group had not yet discussed the priorities extensively at the time of the interviews. The reason for this was that the group was divided over the question of how to organise the national structural fund administration. For this reason the research focus had to be narrowed down to the debate over the administrative model, and it subsequently turned out that the administrative model was a watershed dividing the working group's members into two advocacy coalitions. The key finding in this paper is that the ACF model can be applied to the study of EU regional policy networks in Finland. Two advocacy coalitions were identified by employing the ACF model: an advocacy coalition favouring a regional structural fund administrative architecture and an advocacy coalition favouring the centralisation of the structural fund administration. Furthermore, this paper also confirmed a few of the ACF’s criticisms.Tutkimuksessa tarkastellaan työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Euroopan unionin (EU) alue- ja rakennepolitiikan toteutusta valmistelevan Koheesio 2014+ -työryhmän ohjelmavalmistelua. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, minkälaisen neuvotteluprosessin tuloksena muodostuu EU:n komission ja Suomen valtion välillä solmittava kumppanuussopimus, jonka perusteella rakennerahastovaroja hallinnoidaan ja allokoidaan vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten työryhmän jäsenet pyrkivät vaikuttamaan EU:n ja Suomen välillä solmittavan kumppanuussopimuksen sisältöön, mitä tavoitteita työryhmän jäsenten organisaatioilla on ja minkälaisin strategioin he pyrkivät edistämään näitä tavoitteita työryhmän sisällä. Työssä tutkitaan myös kumppanuusperiaatteen toteutumista työryhmän työskentelyssä ja pyritään selvittämään, onko työryhmän sisällä havaittavissa jakolinjoja kumppanuussopimuksen sisällön suhteen. Työn empiirisen osion muodostavat helmikuussa 2012 toteutetut asiantuntijahaastattelut. Työtä varten haastateltiin työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Koheesio 2014+ -työryhmän jäseniä. Tutkimushaastatteluissa selvitettiin, mitkä ovat työryhmän jäsenten edustamien organisaatioiden päätavoitteita seuraavalle rakennerahastokaudelle Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta. Lisäksi tutkittiin sitä, miksi kyseiset organisaatiot painottavat juuri näitä tavoitteita. Pro gradu -työn teoreettisen viitekehyksen muodostaa monitasohallinnan (Multi-Level Governance) teoria, jota on usein sovellettu EU:n aluepolitiikan tutkimiseen. Monitasohallintateorian oletuksena on, että päätöksenteko on jakautunut usealle eri hallinnon tasolle ja jaettu eri toimijoiden kesken. Rakennerahastopolitiikkaan vaikuttavan kumppanuusperiaatteen on ajateltu olevan hyvä esimerkki monitasohallinnan teorian oletusten toteutumisesta käytännössä. Kumppanuusperiaate vaikuttaa myös Koheesio 2014+ -työryhmän työhön. Tutkimus on teoriajohtoista laadullista tutkimusta, jossa sovelletaan Paul Sabatierin ja Hank Jenkins-Smithin Advocacy Coalition Frameworks (ACF) -politiikkaverkostomallia, jonka toimivuutta käytännössä myös arvioidaan. ACF-malli on erilaisten politiikan linjausten syntyyn johtavien prosessien tutkimukseen käytettävä politiikkaverkostomalli, joka keskittyy poliittisten toimijoiden tavoitteiden ja strategioiden tutkimiseen. Lopuksi arvioidaan ACF-mallin soveltuvuutta aluepolitiikan tutkimiseen suomalaisessa kontekstissa. Haastatteluiden tuloksena selvisi, että suurin osa työryhmän työajasta oli kulunut väittelyyn seuraavalla rakennerahasto-ohjelmakaudella käytettävästä hallintomallista eikä työryhmä ollut näin ollen ehtinyt vielä kunnolla käsitellä Suomen päätavoitteita seuraavalle, vuonna 2014 alkavalle ohjelmakaudelle. Näin ollen tutkimus jouduttiin rajaamaan hallintomallista käytyyn väittelyyn. Haastattelujen pohjalta tunnistettiin kaksi politiikkaverkostoa. Ensimmäisen politiikkaverkoston jäsenet kannattivat hallintomallia, jossa aluepoliittista päätöksentekoa keskitettäisiin valtakunnalliselle tasolle. Toisen politiikkaverkoston jäsenet taas kannattivat hallinnollisen päätöksenteon säilyttämistä aluetasolla ja maakuntaliittojen roolin säilyttämistä ennallaan. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että ACF-malli ei täysin selitä sitä, miksi työryhmän jäsenet puolustavat ideologisista syistä riippumatta oman organisaationsa hyvinvointia. Tutkimuksen tuloksena todetaan, että ACF-politiikkaverkostomalli soveltuu EU:n aluepolitiikan päätöksenteon tutkimiseen Suomessa. Mallia soveltamalla tunnistettiin kaksi politiikkaverkostoa: aluemallin kannattajat ja valtakunnallisen mallin kannattajat. Lisäksi tutkimuksesta selviää, että ACF-mallin osakseen saama kritiikki pitää tietyltä osin paikkansa.
Subject: politiikka -- verkostot
Euroopan unioni
aluepolitiikka
rakennerahastot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Masters thesis Kalle Lamminmaki April 2012.pdf 2.178Mb PDF View/Open
Master's thesis Kalle Lamminmaki April 2012.pdf 2.178Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record