Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove – a Design-Based and Psychodynamic Approach

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8048-3
Title: Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove – a Design-Based and Psychodynamic Approach
Author: Wahlström, Kristian
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Philosophy, History and Art
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-05-14
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8048-3
http://hdl.handle.net/10138/342110
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study explores a fresh approach to instrumental popular music pedagogy that aims to integrate the advantages of student-centeredness and pedagogues’ musical expertise. To that end, I introduce the Student-Centered Musical Expertise (SCME) design. In contrast with many student-centered views, where the pedagogue only plays the role of a facilitator, this design emphasizes the pedagogue’s role as a professional musician but also combines it with empathy by applying the students’ favorite music as learning material. To deepen the current theoretical understanding of why student-centeredness is beneficial in popular music pedagogy, I apply psychodynamic theories in order to study the meaning of learning music through student-selected repertoire. This perspective emphasizes that a learner has subliminally ascribed emotional meanings to his or her favorite music through prolonged engagement with that music as a listener. For a practical and musically detailed implementation of this design, I present a pioneering study on the musical phenomenon called groove in the genre hard rock. Within popular music instrumental learning, this study thus suggests the SCME approach as a solution to a common problem in the field of education, that student-centered pedagogy remains poorly actualized. Methodologically, this study is founded on Design-Based Research, however it is also a multi-disciplinary study that combines critical examinations of music analysis, music pedagogy, the learning sciences, and psychodynamic psychology. The main research materials are approximately 45 hours of video-documented individual lessons with nine (9) electric guitar students. I apply the Video-Stimulated Recall method in order to access the students’ subjective views of their learning with the SCME approach. I study hard rock groove mainly through spectral analysis of recordings of the band AC/DC. I research the recordings to the millisecond. This illuminates musical aspects that have been previously considered somewhat mysterious. My main finding is that an essential characteristic of hard rock groove is a phrasing of eighth notes that is almost imperceptibly swinging – although it appears to be even. I term this effect Implied Moderate Swing Phrasing. Consequently, I apply my analysis of groove to musical exercises in instrumental pedagogy and I also develop novel practices. By applying these exercises to student-selected repertoire, I study how groove can be taught in a student-centered way. Additionally, I briefly explore how the SCME approach can be applied to teaching musical fundamentals, improvisation, technical instrumental skills, and stylistic versatility. The results of this study suggest the importance of utilizing certain instrumental exercises that are, on the one hand, exacting and thus effective, and on the other hand applicable to various student-selected repertoires. This study showed that the research participants’ skills, for example in groove, developed considerably through challenging work, and at the same time the music that they practiced felt personally meaningful. Thus, the integration of student-centeredness and a pedagogue’s musical expertise both promoted musically ambitious learning outcomes and supported the students’ good relationships with music – not one or the other. The SCME design suggests that a pedagogue’s highly advanced musical knowledge does not necessarily impel an authoritarian, teacher-directed pedagogy. Therefore, this study contributes to dismantling the dichotomy between the master-apprentice tradition and student-centered learning.Tutkin tuoretta lähestymistapaa populaarimusiikin instrumenttiopetukseen, joka pyrkii yhdistämään opiskelijalähtöisen pedagogiikan ja opettajan musiikillisen asiantuntijuuden edut. Esittelen kehittämäni pedagogisen mallin Opiskelijalähtöinen musiikillinen asiantuntijuus (Student-Centered Musical Expertise, lyh. SCME). Malli korostaa pedagogin ammattimuusikkoutta, mutta yhdistää sen empatiaan, jota opettaja osoittaa käyttämällä oppilaan lempimusiikkia oppimateriaalina. Opettajan aktiivinen rooli tässä mallissa on siten erilainen kuin monissa opiskelijalähtöisissä suuntauksissa, joissa ohjaajan rooli oppimisen mahdollistajana on passiivisempi. Syventääkseni teoreettista ymmärrystä siitä, miksi opiskelijalähtöisyys on tarpeellista erityisesti populaarimusiikin opetuksessa, tutkin psykodynaamisesta näkökulmasta, minkälainen on hyvä musiikkisuhde. Tämä näkökulma korostaa, että jo ennen soitonopiskelua, pitkän kuunteluhistorian kautta, oppija on myös tiedostamattaan antanut tunnepitoisia merkityksiä lempimusiikilleen. SCME-mallin musiikillista soveltamista varten tutkin groove -ilmiötä (so. svengi, rytminen imu) hard rock -musiikkigenressä, mitä ei ole aiemmin tutkittu akateemisesti. Sovellan kriittisen groove -analyysin tuloksia musiikillisesti kunnianhimoisten oppimistavoitteiden asettamiseen. Populaarimusiikin saralla tutkimukseni esittää SCME-mallia ratkaisuksi siihen ongelmaan, että opiskelijalähtöinen pedagogiikka toteutuu heikosti käytännössä. Metodologisesti työni on kehittämistutkimus sekä monitieteellinen tutkimus, joka yhdistää musiikkianalyysin, musiikkipedagogiikan, kasvatustieteen ja psykodynaamisen psykologian. Tutkimusaineistona on n.45 tuntia videoituja sähkökitaransoiton oppitunteja yhdeksän (9) oppilaan yksilöllisistä opinnoista. Käytän stimuloitua haastattelumenetelmää (Video-Stimulated Recall) tutkiakseni opiskelijoiden kokemuksia omasta oppimisestaan SCME-mallin soveltamisen jälkeen. Tutkin groove -ilmiötä pääasiassa spektrianalyysin avulla ja analysoin AC/DC-yhtyeen levytysten mikrorytmiikkaa millisekunnin tarkkuudella. Tärkein löydökseni on, että keskeinen piirre hard rockin groovessa on fraseeraus, joka onkin hyvin lievästi kolmimuunteista – vaikka se mielletään tasajakoiseksi. Annan tällä ilmiölle nimen Vihjaus lievästä kolmimuunteisuudesta (Implied Moderate Swing Phrasing). Hyödynnän tätä analyysia instrumenttiopetuksen harjoitteissa ja niiden kehittämisessä. Erityisesti tutkin, miten groovea voidaan opettaa opiskelijalähtöisesti, kun näitä harjoituksia sovelletaan opiskelijoiden valitsemiin ohjelmistoihin. Lisäksi tutkin lyhyesti, miten SCME-lähestymistapaa voidaan käyttää muiden musiikillisten valmiuksien, kuten improvisoinnin, teknisten instrumenttitaitojen ja tyylillisen monipuolisuuden opetuksessa. Tulokset osoittavat, että pedagogisesti arvokkaat harjoitteet ovat yhtäältä täsmällisiä ja siten tehokkaita, ja toisaalta niitä on mahdollista soveltaa vaihteleviin opiskelijalähtöisiin ohjelmistoihin. Tutkittavien oppilaiden musiikkitaidot, esimerkiksi groovessa, kehittyivät huomattavasti vaativan harjoittelun avulla. Samalla musiikki, jota he harjoittelivat, tuntui heistä henkilökohtaisesti merkitykselliseltä. Täten opiskelijalähtöisyyden ja opettajan musiikillisen asiantuntijuuden integrointi sekä edisti musiikillisesti kunnianhimoisia oppimistuloksia että tuki oppilaiden hyviä musiikkisuhteita – ei ainoastaan jompaakumpaa. SCME-malli osoittaa, että soitonopettajan pitkälle erikoistuneen ammattimuusikkouden ei tarvitse johtaa autoritääriseen, opettajalähtöiseen pedagogiikkaan. Näin tutkimukseni purkaa vastakkainasettelua mestari-kisälli-perinteen ja opiskelijalähtöisyyden välillä.
Subject: musiikkitiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
wahlström_kristian_dissertation_2022.pdf 5.087Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record