The politics of urbanization : From a global imperative to national struggles

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6599-2
Julkaisun nimi: The politics of urbanization : From a global imperative to national struggles
Tekijä: Soininvaara, Ilppo
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Science, GEOSCIENCES AND GEOGRAPHY
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2022-05-25
Kieli: eng
Kuuluu julkaisusarjaan: URN:ISSN:ISSN-L 1798-7911
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6599-2
http://hdl.handle.net/10138/343031
Opinnäytteen taso: Artikkeliväitöskirja
Tiivistelmä: Urbanization is seen as a crucial development that alters space and societies in various ways. In public discourses, urbanization is often portrayed as a global megatrend and a force that transforms societies from the outside. While often paralleled with city growth, urbanization is a process in which the state spatial organization is rearranged thoroughly with manifestations in cities and rural regions alike. In critical research, urbanization is analyzed as a political process tied within the structures and modes of capitalism and accumulation and as a spatial strategy of the state. This dissertation contributes to the extensive critical research on urbanization by developing an analytical framework to study what is here named the politics of urbanization, and analyzing it through the eyes of the participants. The politics of urbanization is conceptualized as a political action that in one way or another aims at interpreting, managing or developing urbanization within the nation state. Following the critical realist research traditions, this dissertation analyzes the political meaning-making with the aim of disclosing some of the underlying political structures and mechanisms, and how these unfold in practice. This dissertation draws the empirical material from Finland, and situates the politics of urbanization within the state spatial transformation from more dispersed towards more centralized and competitive spatial organization. The politics of urbanization is analyzed through three interlinked research articles. In these research articles, I participate in different academic discussions on urbanization, state spatial transformation and related political and economic structures. The first research article analyzes the political meaning-making by the political elites and argues that the politics of urbanization in Finland are structured by certain forms of depoliticization, and demarcated into the realms of global imperatives and national adaptation. The second research article situates the contemporary politics of urbanization into a historical context, and analyzes the spatial hierarchies and their role, for instance, within policymaking. The third research article looks more closely into the institutional transformations of the state, and discloses how the national adaptation to urbanization translates into experimental policymaking. As a result, this dissertation offers one conceptual frame to analyze the politics of urbanization and related state spatial transformation. I argue that the politics of urbanization is closed off when it comes to global scale aspects of competitiveness and city growth, for instance, and opens up in questions of local adaptation and structural change. The politics of urbanization can be read as the process of determining the state spatial organization of the future.Kaupungistuminen nähdään yhteiskuntaa ja sen tilallista rakennetta ratkaisevasti muokkaavana kehityskulkuna. Julkisessa keskustelussa kaupungistumisesta puhutaan usein globaalina megatrendinä, voimana joka muokkaa yhteiskuntaa sen ulkopuolelta. Vaikka kaupungistuminen usein yhdistetään ainoastaan suurempien kaupunkien kasvuun, on se luonteeltaan laaja-alainen prosessi, jossa valtion aluerakenne jäsentyy kauttaaltaan uudella tavalla. Kaupungistumisen vaikutukset ulottuvat suurista kaupungeista pienempiin keskuksiin aina maaseutua myöten. Kriittisessä tutkimuksessa kaupungistumista tarkastellaan poliittisena prosessina, joka kytkeytyy globaalin kapitalismin muotoihin ja rakenteisiin. Kaupungistumiseen liittyvä kasvu ja kasautuminen muodostavat valtioille tärkeän tilallisen strategian. Tämä väitöskirja osallistuu laajaan kriittiseen kaupungistumistutkimukseen kehittämällä niin kutsutun kaupungistumisen politiikan viitekehyksen ja tarkastelemalla tätä politiikkaa sen osallistujien näkökulmasta. Kaupungistumisen politiikalla tarkoitetaan tässä väitöskirjassa ylipäänsä erilaista poliittista toimintaa, joka tavalla tai toisella pyrkii tulkitsemaan, hallitsemaan tai kehittämään kaupungistumista kansallisvaltion sisäisenä kysymyksenä. Seuraten kriittisen realismin suuntaviivoja, väitöskirjassa analysoidaan jokapäiväistä merkityksenantoa ja keskustelua pyrkimyksenä paljastaa näiden taustalla vaikuttavia poliittisia rakenteita sekä mekanismeja. Väitöskirjan empiirisenä tutkimuskohteena on Suomi, ja kaupungistumisen politiikka liitetään osaksi pidempää aluerakenteen kehitystä hajautuneemmasta keskittyneempään. Kaupungistumisen politiikkaa tarkastellaan kolmen tutkimusartikkelin kautta. Tutkimusartikkelit osallistuvat akateemisiin keskusteluihin kaupungistumisesta, valtioiden tilasuhteiden sääntelystä sekä niihin liittyvistä poliittisista ja taloudellisista rakenteista. Ensimmäinen tutkimusartikkeli analysoi poliittisen eliitin merkityksenantoa ja esittää, että kaupungistumisen politiikkaa rakenteistavat ajatukset globaaleista välttämättömyyksistä sekä niiden kansallisista tai paikallisista tulkinnoista. Toinen tutkimusartikkeli asettaa nykyisen kaupungistumisen politiikan historialliseen kontekstiin ja analysoi alueellisten hierarkioiden muodostumista sekä näiden hierarkioiden merkitystä osana politiikkaa. Kolmannessa tutkimusartikkelissa tarkastellaan tarkemmin valtion ja aluekehittämisen institutionaalisia muutoksia ja osoitetaan, kuinka kansallinen kaupungistumisen hallinta johtaa kokeelliseen politiikkaan. Tutkimusartikkelien kautta tämä väitöskirja tarjoaa yhden katsantokannan kaupungistumisen politiikan sekä siihen liittyvien alueellisten muutosten tarkasteluun. Kaupungistumisen politiikan keskustelut kaupunkien kilpailukykyroolista ja kasvun kysymyksistä, sekä keskustelu kaupungistumisesta globaalina voimana ovat monin tavoin sulkeutuneita. Kaupungistumiskeskustelua käydään ennemmin kansallisen sopeutumisen ja rakennemuutoksen näkökulmasta. Suomalaisessa politiikassa vallitsee siis jaettu näkemys kaupungistumisen yleisestä luonteesta, sen väistämättömyydestä ja tarpeellisuudesta. Samalla voidaan havaita selkeitä ristiriitoja liittyen siihen, kuinka kaupungistumista tulisi käytännössä toteuttaa. Kaupungistumisen politiikassa kamppaillaan tulevaisuuden alue- ja kaupunkirakenteiden muodostamisesta.
Avainsanat: maantiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
soininvaara_ilppo_dissertation_2022.pdf 1.418MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot