The politics of urbanization : From a global imperative to national struggles

Show simple item record

dc.contributor.author Soininvaara, Ilppo
dc.date.accessioned 2022-04-26T10:43:36Z
dc.date.available 2022-05-15
dc.date.available 2022-04-26T10:43:36Z
dc.date.issued 2022-05-25
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-6599-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/343031
dc.description.abstract Urbanization is seen as a crucial development that alters space and societies in various ways. In public discourses, urbanization is often portrayed as a global megatrend and a force that transforms societies from the outside. While often paralleled with city growth, urbanization is a process in which the state spatial organization is rearranged thoroughly with manifestations in cities and rural regions alike. In critical research, urbanization is analyzed as a political process tied within the structures and modes of capitalism and accumulation and as a spatial strategy of the state. This dissertation contributes to the extensive critical research on urbanization by developing an analytical framework to study what is here named the politics of urbanization, and analyzing it through the eyes of the participants. The politics of urbanization is conceptualized as a political action that in one way or another aims at interpreting, managing or developing urbanization within the nation state. Following the critical realist research traditions, this dissertation analyzes the political meaning-making with the aim of disclosing some of the underlying political structures and mechanisms, and how these unfold in practice. This dissertation draws the empirical material from Finland, and situates the politics of urbanization within the state spatial transformation from more dispersed towards more centralized and competitive spatial organization. The politics of urbanization is analyzed through three interlinked research articles. In these research articles, I participate in different academic discussions on urbanization, state spatial transformation and related political and economic structures. The first research article analyzes the political meaning-making by the political elites and argues that the politics of urbanization in Finland are structured by certain forms of depoliticization, and demarcated into the realms of global imperatives and national adaptation. The second research article situates the contemporary politics of urbanization into a historical context, and analyzes the spatial hierarchies and their role, for instance, within policymaking. The third research article looks more closely into the institutional transformations of the state, and discloses how the national adaptation to urbanization translates into experimental policymaking. As a result, this dissertation offers one conceptual frame to analyze the politics of urbanization and related state spatial transformation. I argue that the politics of urbanization is closed off when it comes to global scale aspects of competitiveness and city growth, for instance, and opens up in questions of local adaptation and structural change. The politics of urbanization can be read as the process of determining the state spatial organization of the future. en
dc.description.abstract Kaupungistuminen nähdään yhteiskuntaa ja sen tilallista rakennetta ratkaisevasti muokkaavana kehityskulkuna. Julkisessa keskustelussa kaupungistumisesta puhutaan usein globaalina megatrendinä, voimana joka muokkaa yhteiskuntaa sen ulkopuolelta. Vaikka kaupungistuminen usein yhdistetään ainoastaan suurempien kaupunkien kasvuun, on se luonteeltaan laaja-alainen prosessi, jossa valtion aluerakenne jäsentyy kauttaaltaan uudella tavalla. Kaupungistumisen vaikutukset ulottuvat suurista kaupungeista pienempiin keskuksiin aina maaseutua myöten. Kriittisessä tutkimuksessa kaupungistumista tarkastellaan poliittisena prosessina, joka kytkeytyy globaalin kapitalismin muotoihin ja rakenteisiin. Kaupungistumiseen liittyvä kasvu ja kasautuminen muodostavat valtioille tärkeän tilallisen strategian. Tämä väitöskirja osallistuu laajaan kriittiseen kaupungistumistutkimukseen kehittämällä niin kutsutun kaupungistumisen politiikan viitekehyksen ja tarkastelemalla tätä politiikkaa sen osallistujien näkökulmasta. Kaupungistumisen politiikalla tarkoitetaan tässä väitöskirjassa ylipäänsä erilaista poliittista toimintaa, joka tavalla tai toisella pyrkii tulkitsemaan, hallitsemaan tai kehittämään kaupungistumista kansallisvaltion sisäisenä kysymyksenä. Seuraten kriittisen realismin suuntaviivoja, väitöskirjassa analysoidaan jokapäiväistä merkityksenantoa ja keskustelua pyrkimyksenä paljastaa näiden taustalla vaikuttavia poliittisia rakenteita sekä mekanismeja. Väitöskirjan empiirisenä tutkimuskohteena on Suomi, ja kaupungistumisen politiikka liitetään osaksi pidempää aluerakenteen kehitystä hajautuneemmasta keskittyneempään. Kaupungistumisen politiikkaa tarkastellaan kolmen tutkimusartikkelin kautta. Tutkimusartikkelit osallistuvat akateemisiin keskusteluihin kaupungistumisesta, valtioiden tilasuhteiden sääntelystä sekä niihin liittyvistä poliittisista ja taloudellisista rakenteista. Ensimmäinen tutkimusartikkeli analysoi poliittisen eliitin merkityksenantoa ja esittää, että kaupungistumisen politiikkaa rakenteistavat ajatukset globaaleista välttämättömyyksistä sekä niiden kansallisista tai paikallisista tulkinnoista. Toinen tutkimusartikkeli asettaa nykyisen kaupungistumisen politiikan historialliseen kontekstiin ja analysoi alueellisten hierarkioiden muodostumista sekä näiden hierarkioiden merkitystä osana politiikkaa. Kolmannessa tutkimusartikkelissa tarkastellaan tarkemmin valtion ja aluekehittämisen institutionaalisia muutoksia ja osoitetaan, kuinka kansallinen kaupungistumisen hallinta johtaa kokeelliseen politiikkaan. Tutkimusartikkelien kautta tämä väitöskirja tarjoaa yhden katsantokannan kaupungistumisen politiikan sekä siihen liittyvien alueellisten muutosten tarkasteluun. Kaupungistumisen politiikan keskustelut kaupunkien kilpailukykyroolista ja kasvun kysymyksistä, sekä keskustelu kaupungistumisesta globaalina voimana ovat monin tavoin sulkeutuneita. Kaupungistumiskeskustelua käydään ennemmin kansallisen sopeutumisen ja rakennemuutoksen näkökulmasta. Suomalaisessa politiikassa vallitsee siis jaettu näkemys kaupungistumisen yleisestä luonteesta, sen väistämättömyydestä ja tarpeellisuudesta. Samalla voidaan havaita selkeitä ristiriitoja liittyen siihen, kuinka kaupungistumista tulisi käytännössä toteuttaa. Kaupungistumisen politiikassa kamppaillaan tulevaisuuden alue- ja kaupunkirakenteiden muodostamisesta. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-6598-5
dc.relation.isformatof Unigrafia Oy, ISSN 1798-7911
dc.relation.ispartof URN:ISSN:ISSN-L 1798-7911
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject maantiede
dc.title The politics of urbanization : From a global imperative to national struggles en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Moisio, Sami
dc.ths Luukkonen, Juho
dc.opn Mäntysalo, Raine
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Science, GEOSCIENCES AND GEOGRAPHY en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring sv
dc.type.okm 5171 Valtio-oppi fi
dc.type.okm 5171 Statslära sv
dc.type.okm 5171 Political Science en
dc.type.okm 5200 Muut yhteiskuntatieteet fi
dc.type.okm 5200 Övriga samhällsvetenskaper sv
dc.type.okm 5200 Other social sciences en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
soininvaara_ilppo_dissertation_2022.pdf 1.418Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record